Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag till Folkhälsomyndigheten att ta fram en nationell strategi mot ofrivillig ensamhet

Publicerad

I Folkhälsomyndighetens undersökning Hälsa på lika villkor 2022 uppgav nästan var fjärde person över 16 år att de besvärades av ensamhet och isolering. Ofrivillig ensamhet orsakar lidande för människor och innebär stora kostnader för samhället. Nu ska en kartläggning av ofrivillig ensamhet genomföras och en nationell strategi för att förebygga och motverka ofrivillig ensamhet och dess konsekvenser tas fram.

– Den ofrivilliga ensamheten förkortar och försämrar våra liv. Strategin blir en viktig del i arbetet för att motverka det samhällsproblem som ensamheten utgör. Olika samhällsaktörer såsom myndigheter, kommuner och regioner, civilsamhälle och näringsliv ska bjudas in för att bidra till gemenskaps- och relationsfrämjande åtgärder, säger socialminister Jakob Forssmed.

– Jag hoppas också att själva arbetet med strategin ska bidra till samtal om hur vi som enskilda kan vidga våra gemenskaper, säger Jakob Forssmed.

Regeringen ger nu Folkhälsomyndigheten i uppdrag att genomföra en kartläggning i syfte att utveckla kunskapen om ofrivillig ensamhet och dess konsekvenser. Utifrån kartläggningen ska sedan ett förslag på en nationell strategi för arbetet med att förebygga och motverka ofrivillig ensamhet tas fram. Syftet är att intensifiera arbetet mot ofrivillig ensamhet, att skapa förutsättningar för ett stärkt och utvecklat arbete inom området, såväl i sam­häl­let i stort som hos olika mål­grupper, samt att bidra till att stärka förut­sät­­tningarna för ett inkluderande samhälle där ett relations- och gemenskaps­perspektiv inkluderas i folkhälsopolitiken. Regeringen ökade inom ramen för gemenskapssatsningen i budgetpropositionen Folkhälso­myndighetens förvaltnings­anslag med anledning av uppdraget.

Folkhälsomyndigheten ska i genomförandet av uppdraget samverka med Socialstyrelsen som bland annat ska bidra till den kartläggning som ska genomföras inom ramen för uppdraget. För uppdraget får Socialstyrelsen under 2023 använda 3 000 000 kronor. Folkhälsomyndigheten ska senast 1 februari 2025 lämna en slutredovisning till Socialdepartementet.

Regeringen har i budgetpropositionen för 2023 aviserat en treårig gemenskapssatsning som beräknas uppgå till 300 000 000 kronor per år under perioden 2023–2025. Där ingår bland annat medel till kommuner för hälsosamtal med äldre, medel för projekt som underlättar för äldre att delta i sociala och hälsofrämjande aktiviteter samt insatser för att förstärka idrottsrörelsens arbete med idrott för äldre och medel till civilsamhällets arbete för att motverka ofrivillig ensamhet.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Laddar...