Pressmeddelande från Socialdepartementet

Hälsosamtal för äldre ska motverka ofrivillig ensamhet

Publicerad

Regeringen ger nu Socialstyrelsen i uppdrag att dela ut 143 500 000 kronor till kommunerna för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom att erbjuda uppsökande hälsosamtal. Uppdraget är del av regeringens större gemenskapssatsning.

Den ofrivilliga ensamheten för med sig stora negativa konsekvenser, särskilt bland äldre, vilket har förstärkts under långa tider av isolering under covid-19-pandemin.

– Kommunerna får nu resurser att motverka den ofrivilla ensamheten på ett högst konkret sätt. I hälsosamtalen kan ensamhetsproblematik och andra hälsorelaterade tillstånd identifieras och man kan introducera personer för det som det civila samhället eller kommunen kan erbjuda i form av sociala, kulturella eller fysiska aktiviteter. Med en uppsökande verksamhet kan man nå människor som annars inte hade sökt stöd, säger socialminister Jakob Forssmed. 

Ensamhet kan leda till såväl psykiska som fysiska sjukdomar och kosta både mänskligt lidande och stora vård- och omsorgsresurser. Risken för att uppleva negativa känslor av ensamhet kan minskas genom aktiviteter som känns meningsfulla och som främjar samhörighet och delaktighet. Eftersom ensamhet kan vara omgärdad av ett stigma är det inte säkert att den äldre personen söker hjälp och stöd, eller vet att man kan få stöd för detta. För att fånga upp äldre personer som upplever ofrivillig ensamhet kan det därför även behövas uppsökande verksamheter, som kan identifiera behov och introducera den äldre personen för olika typer av stöd.

Regeringen ger nu Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut totalt 143 500 000 kronor till kommunerna för att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre personer genom att starta, förbättra eller utöka arbetet med hälsosamtal. Äldre ska erbjudas samtal för att diskutera sin livssituation och få information om aktiviteter som finns att tillgå.

I Socialstyrelsens uppdrag ingår att informera samtliga kommuner om statsbidraget samt att betala ut statsbidrag till kommunerna och övergripande följa upp och redogöra för de insatser som kommunerna har vidtagit med stöd av medlen.

Överenskommelsen bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff