Naturrestaurering och återrapportering från COP15 på EU-möte

Publicerad

När EU:s klimat- och miljöministrar möttes i Bryssel 20 december för det sista ordinarie rådsmötet under tjeckiska ordförandeskapet stod lagförslaget om restaurering av natur på agendan. Kommissionen rapporterade även om utfallet av FN:s konferens om biologisk mångfald, COP15. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari företrädde Sverige vid mötet.

Två personer står bredvid varandra och ler in i kameran medan personen till  höger i bild lämnar över en behållare i form av en stafettpinne till personen i vänster i bild. Personerna är formellt klädde, personen till vänster har en lång grön klänning på sig och personen till höger är klädd i mörkblå kostym.
Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari representerade Sverige vid rådsmötet. Här ses hon med Tjeckiens minister Marian Jurecka vid en överlämningsceremoni efter presentationen av det svenska ordförandeskapets prioriteringar på klimat- och miljöområdet. Europeiska unionen

Restaurering av natur

Vid rådsmötet höll ministrarna en riktlinjedebatt om kommissionens förslag till ny förordning om restaurering av natur inom EU. Förslaget innehåller ett flertal bindande mål och skyldigheter för EU-länderna rörande restaurering av olika typer av ekosystem både på land, i havet och i urbana områden.

Förordningen bidrar till genomförande av EU:s strategi för biologisk mångfald, men har även tydlig koppling till andra politiska åtgärder inom den gröna given, inte minst EU:s strategi för klimatanpassning.

COP 15 och övriga lagförslag

Kommissionen gav en återrapportering om förhandlingarna vid FN:s konferens om biologisk mångfald, COP 15. Flera av EU-ländernas klimat- och miljöministrar samt EU:s kommissionär för miljö, hav och fiske, Virginijus Sinkevičius deltog vid konferensen som hölls i Montréal 7–19 december.

Vid konferensen antogs ett ramverk med globala mål som syftar till att skydda och återställa miljön för nuvarande och framtida generationer, säkerställa hållbar miljöanvändning och stimulera gröna investeringar.

Kommissionen presenterade även paketet med lagstiftningsförslag om nollföroreningar och förslaget om cirkulär ekonomi vid rådsmötet i Bryssel.

Svenska ordförandeskapets prioriteringar

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari presenterade det svenska ordförandeskapets prioriteringar på klimat- och miljöområdet vid rådsmötet. Nästa gång ministrarna möts kommer det vara Sverige som leder mötet.

Producerat av EU-representationen.

Det svenska EU-ordförandeskapet 2023

Ministerrådets ordförandeskap roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Under en sexmånadersperiod ska ordförandeskapet driva rådets arbete med EU:s lagstiftning framåt, säkra kontinuiteten i EU:s agenda samt se till att lagstiftningsprocesserna sker på ett ordnat sätt och att medlemsländerna samarbetar. Ordförandeskapets två huvuduppgifter är att planera och leda mötena i rådet och dess förberedande organ samt att företräda rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner.

Mer om mötet i EU:s miljöråd 20 december på rådets webbplats

Mer om arbetet i EU:s miljöråd (ENVI)

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.