Skog, klimat och djurvälfärd på EU-möte

Publicerad

När EU-ländernas fiskeri- och jordbruksministrar möttes den 11-12 oktober stod klimat- och miljöförslaget Fit for 55 och EU:s skogsstrategi på dagordningen. Sverige tog tillsammans med en grupp länder också initiativ till ett starkare djurskydd i EU.

EU:s skogsstrategi för 2030

Ministrarna hade en debatt om EU:s skogsstrategi för 2030 som EU-kommissionen presenterade i somras.

Strategin är avsedd att vara ett ramverk för insatser som syftar till växande, friska, mångsidiga och motståndskraftiga skogar i EU. Den ska bidra inom klimatområdet, gynna biologisk mångfald samt trygga försörjning och stödja en hållbar skogsbaserad bioekonomi. Strategin är förankrad i den europeiska gröna given och EU:s biodiversitetsstrategi för 2030.

Som en stark skogsnation är strategin av stort intresse för Sverige.

- Medlemsstaterna måste själva få välja skötsel- och brukningsmetoder så att nationella förutsättningar kan speglas och vi jobbar kostnadseffektivt. Detaljreglering av hållbart skogsbruk på EU-nivå bör undvikas, underströk statssekreterare Per Callenberg i debatten om EU:s skogsstrategi där han också poängterade skogens viktiga multifunktionella roll för klimat, biologisk mångfald och ekonomi med tillväxt och sysselsättning i hela landet.

Fit for 55-förslaget

Ministrarna diskuterade också jord- och skogsbrukets bidrag till Fit for 55-paketets mål. Flera av de 13 förslagen i Fit for 55 påverkar EU:s jord- och skogsbruk.

Förslagen i Fit for 55 syftar till att genomföra EU:s skärpta klimatmål för 2030 och innehåller åtgärder som ska minska EU:s nettoutsläpp med minst 55 procent jämfört med 1990 års nivåer. Fit for 55 stakar också ut riktningen mot det långsiktiga klimatmålet om klimatneutralitet senast 2050.

Regeringen välkomnar den höjda ambitionsnivån men påpekade vid mötet bland annat vikten av att målen huvudsakligen nås genom utsläppsminskningar.

Initiativ för bättre djurvälfärd

I Från jord till bord-strategin ska EU:s djurskyddslagstiftning också ses över. 

Sverige har sedan flera år ett samarbete med Danmark, Tyskland, Nederländerna och Belgien om olika djurskyddsfrågor.

På mötet informerade gruppen om ett nytt positionspapper de sänt till EU-kommissionen inför den kommande översynen. Positionspapperet understryker att lagstiftningen måste vara ambitiös och höja djurvälfärden inom unionen och även inkludera djurslagsom i dag inte omfattas. Det pekar också på att regelverket ska bidra till en jämlik konkurrenssituation och välkomnar EU-kommissionens förslag om att inkludera medborgarinitiativet End the Cage Age i översynen av lagstiftningen.

Handelsnormer för jordbruksprodukter

På mötet hade ministrarna en diskussion om en kommande översyn av handelsnormer för jordbruksprodukter. 

Att se över de så kallade handelsnormerna ingår i EU:s strategi Från jord till bord. Syftet med översynen är att hitta möjligheter till förenkling och att få fram bra handelsnormer som underlätta för hållbarhet i hela livsmedelskedjan.

Nationella strategiska planer för jordbrukspolitiken

Just nu arbetar EU-länderna med att ta fram sina nationella strategiska planer enligt EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Planerna ska lämnas in till EU-kommissionen senast sista december i år. Ministrarna hade vid mötet möjlighet att kommentera arbetet med planerna.

Därutöver fanns bland annat FN-toppmötet om hållbara livsmedelssystem som hölls i september, G20:s jordbruksministermöte och den pressade lönsamheten för grisköttssektorn i EU med på mötet som informationspunkter. 

Statssekreterare Per Callenberg företrädde regeringen på mötet.

Mötet ägde rum i Luxemburg.

Producerat av EU-representationen

Slovenska ordförandeskapet

Mer om mötet i EU:s ministerråd för jordbruk och fiske, 11-12 oktober

Mer om arbetet i EU:s jordbruks- och fiskeråd (Agrifish)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.