Artikel från Utrikesdepartementet

Genèvekonventionerna fyller 70 år

Publicerad

Genèvekonventionerna från 1949 om skydd för krigens offer firar 70 år idag. Genèvekonventionerna utgör en viktig del av den internationella humanitära rätten, även kallad krigets lagar, som syftar till att begränsa mänskligt lidande under väpnad konflikt.

Trots att de centrala humanitärrättsliga reglerna och principerna är universellt accepterade fortsätter civila att drabbas av väpnade konflikters konsekvenser. Den största utmaningen är och förblir regelverkets praktiska efterlevnad.

Genèvekonventionerna behöver starkt stöd, kraftfulla förespråkare och en innovativ anda för att uppfylla sitt syfte även framöver. Sverige verkar aktivt för detta, genom en utrikes- och säkerhetspolitik som vilar på en stadig grund bestående av folkrätt, mänskliga rättigheter, jämställdhet och ett humanitärt perspektiv. Under Sveriges tid i FN:s säkerhetsråd togs avstamp i denna ”bottenplatta” som blev basen för en principfast hållning där respekten för internationell humanitär rätt och ett humanitärt perspektiv genomsyrade arbetet med konflikter på rådets agenda. Det bidrog till ett stärkt humanitärt engagemang i säkerhetsrådet.

Sverige driver också aktivt ett arbete för att stärka skyddet för sjukvård och sjukvårdspersonal samt för att integrera ett genusperspektiv på den internationella humanitära rättens område. Inom EU arbetar vi för att främja och stärka respekten för den internationella humanitära rätten och EU:s riktlinjer för IHL är en viktig del i detta arbete.

Sverige har ett gott samarbete med den internationella Rödakors-och rödahalvmånerörelsen, där ICRC, och de nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningarna har ett särskilt ansvar när det gäller att främja, sprida och efterleva den internationella humanitära rätten. I december 2019 hålls den 33:e Internationella rödakors- och rödahalvmånekonferensen. Konferensen äger rum vart fjärde år och samlar hela rörelsen och alla statsparter till Genèvekonventionerna. För svensk del blir detta ytterligare ett viktigt tillfälle att fortsätta arbetet för att värna de humanitära principerna och säkra den internationella humanitära rättens efterlevnad. Särskilt fokus riktas därför under konferensen mot humanitärt tillträde, skydd av sjukvård och på att ett genusperspektiv integreras i konferensens olika teman.

Läs mer: Röda korsets årsbok i internationell humanitär rätt 2018