Remiss av SOU 2023:31 Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar Diarienummer: U2023/02078

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av vilka instanser som Utbildningsdepartementet har remitterat betänkandet Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar, SOU 2023:31.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den
1 december 2023.

Ny remisstid

Remissmissivet har uppdaterats och remisstiden har ändrats. Remissvaren skulle tidigare ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 1 november 2023, vilket har ändrats till att de senast ska ha inkommit den 1 december 2023.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.