Remiss av Ds 2021:32 Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden Diarienummer: UD2021/15100

Publicerad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Utrikesdepartementet på Ds 2021:32 Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Sista dag att svara på remissen var den 7 januari 2022.

Kontakt

Registrator, Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-723 11 76
e-post till Registrator, Utrikesdepartementet

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.