Remiss från Socialdepartementet

Remiss av SOU 2021:41 VAB för vårdåtgärder i skolan Diarienummer: S 2021/05712

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2021:41 VAB för vårdåtgärder i skolan. Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast fredagen den 19 november 2021.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

VAB för vårdåtgärder i skolan SOU 2021:41