Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet, Statsrådsberedningen, Utbildningsdepartementet

Promemoria: Regeringens plan för avveckling av restriktioner

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har tagit fram en plan för hur och när de restriktioner som har införts i Sverige och de råd och rekommendationer som givits till allmänheten under pandemin kan anpassas och helt upphävas. Regeringen är angelägen om att avvecklingen av restriktioner sker ansvarsfullt och med beredskap för att hantera en situation där smittspridningen åter ökar. För att kunna göra det krävs hög beredskap och kapacitet till att pandemin övervakas genom att smittspårning och testning bibehålls på en hög nivå.

Ladda ner:

Folkhälsomyndighetens underlag är ett centralt underlag för regeringens plan

Folkhälsomyndigheten har lämnat rapporten ”Vidareutveckling och konkretisering av nivåerna för den fortsatta anpassningen av smittskyddsåtgärder för covid-19” till regeringen. Regeringens plan för avveckling av restriktioner baseras på underlaget, samt dialog mellan regeringen och Folkhälsomyndigheten.

Regeringens och Folkhälsomyndighetens olika roller

I regeringens plan för avveckling av restriktioner gäller samma ansvarsfördelning mellan myndigheten och regeringen som tidigare under pandemin. Regeringen fattar beslut inom områden som faller inom dess ansvarsområde. Folkhälsomyndigheten beslutar om de restriktioner som myndigheten har bemyndigande att meddela föreskrifter om. Regeringens plan omfattar inte de lokala och regionala restriktionerna och rekommendationerna som beslutas på regional eller lokal nivå.

Nivåer för anpassning och avveckling av restriktioner

Regeringens plan utgår från Folkhälsomyndighetens tre nivåer för smittspridning. Nivåerna fastställs genom en samlad bedömning av regeringen, i dialog med Folkhälsomyndigheten, av smittläget, belastningen i hälso- och sjukvården och vaccinationsgraden i befolkningen.

Anpassningar och avvecklingar av restriktioner

Restriktionerna kommer att anpassas eller upphävas utifrån de tre nivåerna. Restriktionerna upphävs inte automatiskt när nivån bedöms inträda utan kan anpassas stegvis och genom särskilda beslut inom respektive nivå. 

Anpassningar av restriktionerna ska ske på ett smittsäkert, förutsägbart och hållbart sätt genom att dessa sker successivt med fortsatt beredskap för att vid behov vidta åtgärder och skärpa restriktionerna vid ett förändrat och försämrat läge.   

Laddar...