Remiss av Ds 2021:20 Förbud mot prospektering och nyexploatering av kol, olja och fossilgas Diarienummer: N2021/01832

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Ds 2021:20 Förbud mot prospektering och nyexploatering av kol, olja och fossilgas.

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 1 oktober 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.