Remiss av promemorian På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk Diarienummer: U2019/02278/GV

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen promemorian På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (U2019/02278/GV). Övriga yttranden finns tillgängliga på departementet.

Sista dag att svara på remissen är den 21 oktober 2019.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.