Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att ta fram förslag till en nationell strategi, handlingsplan och kunskapsunderlag inom allergiområdet Diarienummer: S2022/03576, S2023/02842, S2024/00482 (delvis)

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen och Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram ett förslag till en nationell strategi och tillhörande handlingsplan inom allergiområdet i syfte att säkerställa en preventiv, effektiv och jämlik allergivård i hela landet.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att kartlägga ansvarsfördelningen mellan myndigheter inom ramen för strategin och identifiera samordningsbehov inom området matallergi samt området IgE-förmedlad allergi.

I uppdraget ingår också att identifiera om ytterligare områden, utöver matallergi och IgE-förmedlad allergi, bör ingå i den nationella strategin och i så fall hur dessa kan implementeras i det pågående arbetet.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) ska ta fram en evidenskarta för allergi. SBU ska också ta fram kunskapsunderlag till Socialstyrelsen som grund för ett nationellt kunskapsstöd inom allergi.
Socialstyrelsen ska, utifrån SBU:s evidenskarta och kunskapsunderlag, ta fram ändamålsenligt kunskapsstöd.

I uppdraget ingår också att analysera tillgången till kvalificerad kompetens på allergiområdet och utmaningar avseende kompetensförsörjningen på nationell nivå. 

Socialstyrelsen och SBU ska samverka med Livsmedelsverket i de delar som berör matallergi.

Redovisning av uppdragen

Livsmedelsverket och Socialstyrelsen ska gemensamt redovisa den del av uppdraget som handlar om en nationell strategi inklusive handlingsplan som tydliggör olika myndigheters ansvarsområden och identifierar samordningsbehov inom området allergi senast den 31 januari 2026. En gemensam delredovisning med en plan för genomförandet av arbetet ska lämnas senast den 31 augusti 2024 till Regeringskansliet. Ytterligare en gemensam delredovisning ska lämnas senast den 31 januari 2025 till Regeringskansliet.

SBU ska senast den 31 augusti 2024 lämna en delredovisning av den del av uppdraget som avser evidenskarta för allergi till Regeringskansliet. SBU ska senast den 31 augusti 2025 ha färdigställt kunskapsunderlag till Socialstyrelsens arbete med ett nationellt kunskapsstöd inom allergi.
Socialstyrelsen ska senast den 5 april 2026 redovisa det nationella kunskapsstödet till Regeringskansliet.

Laddar...