Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag om lärverktyg i skolväsendet Diarienummer: U2023/03229

Publicerad

Regeringen ger Statens skolverk i uppdrag att ta fram allmänna råd eller rekommendationer om val och användning av lärverktyg i undervisningen i skolväsendet, och stödmaterial för huvudmän, rektorer, lärare och förskollärare som kan tillämpas vid val och användning av lärverktyg i undervisningen i skolväsendet.

Ladda ner:

Skolverket ska ansvara för att sprida och kommunicera de allmänna råden eller rekommendationerna och stödmaterialet till berörda målgrupper.

Skolverket ska föra en löpande dialog med Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) om hur arbetet fortskrider. Skolverket ska senast den 15 januari 2025 redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).