Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Nytt uppdrag till Skolverket om lärverktyg ska ge mer lästid och mindre skärmtid

Publicerad

Regeringen kommer inte att gå vidare med Skolverkets förslag till digitaliseringsstrategi. I stället får Skolverket i uppdrag att ta fram allmänna råd eller rekommendationer om val och användning av lärverktyg i undervisningen. Uppdraget till Skolverket är en insats för att stötta lärarna så att de har goda förutsättningar att göra väl avvägda val av lärverktyg framöver.

Samlad vetenskaplig empiri och beprövad erfarenhet visar att grundläggande färdigheter som relationella förmågor, uppmärksamhet och koncentration samt förmåga att läsa, skriva och räkna bäst förvärvas genom analoga aktiviteter i analoga miljöer. Detta innebär att fokus i de yngre åldrarna bör ligga på fysiska böcker och att digitala lärverktyg först vid stigande ålder kan användas och ge goda effekter, under förutsättning att det görs selektivt, utifrån tydligt vetenskapligt stöd och dokumenterat pedagogiskt mervärde.

– Nu ser vi till att lärare får en tydlig vägledning vid val och användning av lärverktyg i undervisningen. Ett stöd som utgår från vad vetenskapen visar. Sedan är det givetvis upp till professionen att avgöra vid varje givet tillfälle. Så ser vi till att vi går från skärmtid till lästid, säger skolminister Lotta Edholm.

Det är väsentligt att de lärverktyg som används i undervisningen är ändamålsenliga och anpassade för barns och elevers olika förutsättningar och behov. I september beslutade regeringen om propositionen Stärkt tillgång till läromedel med förslag till ändringar i skollagen. I propositionen finns bland annat förslag om att definiera läroböcker, läromedel och lärverktyg i skollagen och att förtydliga att elever ska ha tillgång till sådant material.

Enligt uppdraget ska Skolverket, utöver allmänna råd eller rekommendationer, även ta fram stödmaterial som kan tillämpas vid val och användning av lärverktyg. Skolverket ska ansvara för att sprida och kommunicera de allmänna råden eller rekommendationerna och stödmaterialet till berörda målgrupper.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2025.

Presskontakt

Elin Frisk
Pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00