Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag att förbereda inrättandet av särskilda enheter för unga i åldern 15 – 17 år inom Kriminalvården Diarienummer: Ju2023/02157

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Kriminalvården att förbereda inrättandet av särskilda enheter för barn och unga i åldern 15 – 17 år, med förbehåll för riksdagens ställningstagande, vilka ska vara redo att tas i drift senast den 1 juli 2026.

Ladda ner:

Kriminalvården ska löpande informera Regeringskansliet (Justitiedepartementet) om uppdragets genomförande. En delredovisning om hur arbetet fortskrider ska lämnas i samband med budgetunderlaget den 1 mars 2025.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 april 2026.