Uppdrag att ta fram ett kartstöd med anledning av EU-förbudet mot blyammunition i våtmark Diarienummer: KN2023/03367 (delvis)

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att

− ta fram ett kartstöd till den som jagar i Sverige i fråga om var det finns
våtmark, baserat på befintligt kartunderlag,
− ta fram tolkningsanvisningar till kartunderlaget för vilka områden som
omfattas av EU-förbudet mot blyammunition i våtmark, och
− skapa en sida på myndighetens externa webbplats för att presentera en
länk och tillhandahålla tolkningsanvisningar till den karta som används.

Naturvårdsverket ska lämna en kortfattad redovisning av hur kartstödet och
vägledningen har gjorts tillgängligt till Regeringskansliet (Klimat-och
näringslivsdepartementet, med kopia till Landsbygds- och
infrastrukturdepartementet) senast den 25 augusti 2023.