Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag till Energimarknadsinspektionen att ta fram underlag för genomförande av artikel 27 i det omarbetade direktivet om energieffektivitet Diarienummer: KN2024/00978

Publicerad

Regeringen ger Energimarknadsinspektionen i uppdrag att ta fram underlag för genomförande av artikel 27 ”Omvandling, överföring och distribution av energi” i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2023/1791 av den 13 september 2023 om energieffektivitet och om ändring av förordning (EU) 2023/955 (omarbetning) (det omarbetade direktivet om energieffektivitet).

Ladda ner:

Energimarknadsinspektionen ska beakta att regeringens inriktning är att
direktivet ska genomföras på ett kostnadseffektivt sätt och att de åtgärder
som genomförs därmed inte ska överstiga energisparkravets nivåer.

Energimarknadsinspektionen ska analysera och föreslå hur artikel 27.1–27.3,
27.5, 27.7 och 27.8 i direktivet kan genomföras i Sverige.

Energimarknadsinspektionen ska också analysera och lämna förslag
avseende eventuellt genomförande av artikel 27.6 och 27.9–27.11.
Energimarknadsinspektionen ska lämna nödvändiga författningsförslag med
tillhörande konsekvensanalys.

Energimarknadsinspektionen ska när uppdraget utförs inhämta synpunkter
från Statens energimyndighet, Affärsverket svenska kraftnät och
Naturvårdsverket.

Energimarknadsinspektionen ska senast den 1 oktober 2024 lämna en
delredovisning med eventuella författningsförslag.

Laddar...