Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen förlänger pausen av vattenkraftens omprövning till 1 juli 2025

Publicerad

Regeringen avser vidta åtgärder som bidrar till att säkerställa att omprövningarnas påverkan på vattenkraften blir acceptabel ur ett elsystemperspektiv. I dag remitterar regeringen ett förslag om att flytta fram datumet för ansökan med 13 månader för de vattenkraftverk och dammar som ska lämna in sina ansökningar om omprövning senast den 1 juni 2024 och med tolv månader för övriga anläggningar.

Syftet är att medge tillräckligt med tid för regeringen att slutföra arbetet med att ta fram de författningsändringar och andra åtgärder som ska förbättra omprövningsprocessen och förse vattenkraften med moderna miljövillkor på ett ordnat och rättssäkert sätt.

Vattenkraften har en mycket viktig roll i det svenska elsystemet och dess förmågor blir allt viktigare. Stora delar av vattenkraftproduktionen bidrar med bland annat balansering av elsystemet. Produktion vid dessa vattenkraftverk kan följa variationerna i både efterfrågan på el och variationerna i elproduktion från andra energislag, vilket möjliggör integrering av icke-planerbar och fossilfri energi från till exempel vind- och solkraft i elsystemet. Vattenkraftens förmågor är även centrala för den nationella elberedskapen.

En nackdel med vattenkraften är dock dess skadeverkan på ekosystemen i Sveriges vattendrag. Olika tekniska åtgärder, som minskar den negativa påverkan på fisk och andra vattenlevande organismer, kan därför behöva vidtas vid vissa vattenkraftsanläggningar. För att få till stånd dessa ändringar, behöver vattenkraftens miljötillstånd omprövas för att förses med moderna miljövillkor. Genom moderna miljövillkor ska vi uppnå rätt vattenkvalitet vilket har avgörande betydelse för vattendragens ekosystem. Strömmande vatten och fiskvandringsvägar behöver återskapas för att säkra den biologiska mångfalden.

Utgångspunkten i planeringen av omprövningarna har varit att en viss påverkan på elsystemet är acceptabel. Med hänsyn till det allvarliga läget för elsystemet beslutade regeringen i januari 2023 att omprövningen skulle pausas i tolv månader och omprövningssystemet ses över och reformeras. Den omprövningsprocess som fanns på plats då regeringen tillträdde hade brister. Pausen har sedan dess förlängts två gånger, senast till den 1 juni 2024.

Inom Regeringskansliet pågår beredning av förslag till åtgärder som bidrar till att säkerställa att omprövningarnas påverkan på vattenkraften blir acceptabel ur ett elsystemperspektiv, förbättrar samverkan och omprövningsprocesserna och förser vattenkraften med moderna miljövillkor på ett ordnat, förutsägbart och rättssäkert sätt. I syfte att dessa åtgärdsförslag ska hinna färdigställas och nödvändiga beslut fattas remitterar regeringen i dag ett förslag om att ytterligare förlänga pausen av omprövningarna.

Ändringen innebär att de prövningsgrupper som enligt nu gällande bestämmelser ska ge in en ansökan senast den 1 juni 2024, i stället ska ge in en ansökan senast den 1 juli 2025, och att tidpunkten för övriga prövningsgrupper att ge in en ansökan flyttas fram ett år, så att de prövningsgrupper som enligt nu gällande bestämmelser ska ge in ansökan senast den 1 september 2024, i stället ska ge in ansökan senast den 1 september 2025.

Detta är den sista och slutgiltiga förlängningen av pausen. Därefter återupptas omprövningarna och det viktiga arbetet med att förse vattenkraften med moderna miljövillkor, skapa fria vandringsvägar och främja den biologiska mångfalden i våra vattendrag.

Ställningstagandet om behovet av förändringar bygger bland annat på de kartläggningar och analyser som berörda myndigheter har genomfört under pausen på uppdrag av regeringen samt dialog med vattenkraftbranschen.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg
Laddar...