Uppdrag att analysera hur Sveriges politik bör utvecklas utifrån EU:s klimatpaket Diarienummer: KN2023/03567

Publicerad

En utredare får i uppdrag att analysera hur Sveriges politik på ett principiellt plan bör utvecklas utifrån de förändringar som har beslutats eller kan förväntas inom EU:s klimatpaket.

Ladda ner:

• ta fram övergripande principer för hur en samhällsekonomiskt effektiv klimatpolitik kan utvecklas och som gör det möjligt för Sverige att nå sina åtaganden på EU-nivå till 2030 samt skapa förutsättningar för att nå Sveriges etappmål och långsiktiga klimatmål om noll nettoutsläpp senast 2045,
• analysera, på ett övergripande plan, principer för hur Sveriges åtaganden i ansvarsfördelningsförordningen (ESR) och förordningen om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) kan nås på ett kostnads- och samhällsekonomiskt effektivt sätt,
• analysera hur politiken för klimatomställningen kan främja en effektiv
strukturomvandling som bidrar till att skapa konkurrenskraft, hållbar
tillväxt och sysselsättning i hela landet,
• analysera hur tillgången till prisvärda transporter och energiförsörjning för svenska hushåll och företag i hela landet, samt industriell produktion, kan underlättas under genomförandet av klimatomställningen, 
• analysera hur Sverige bör agera för att genomföra Parisavtalet globalt genom att stärka arbetet för effektiva klimatåtgärder utanför EU, inklusive för en hållbar fossilfri energiförsörjning, samt främja export av klimatsmarta produkter och lösningar från svenska företag, och
• analysera möjligheterna för Sverige att genom allianser med länder och andra aktörer på ett mer kraftfullt sätt agera för en mer ambitiös global klimatpolitik där stora utsläpparländer tar ett större ansvar.


Uppdraget ska redovisas senast den 16 oktober 2023.

Inspel till Hasslers rapport

Har du inspel till regeringen med anledning av utredare John Hasslers rapport om hur Sveriges klimatpolitik bör utvecklas med hänsyn till EU:s nya klimatlagstiftning Fit for 55? Skicka gärna e-post till Regeringskansliets e-postbrevlåda.