Regeringsuppdrag från Försvarsdepartementet

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att genomföra de åtgärder som behövs för att förbereda för en aktivering av civilplikten inom kommunal räddningstjänst Diarienummer: Fö2023/00118

Publicerad

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska genomföra de åtgärder som behövs för att förbereda för ett beslut om en aktivering av civilplikten som innebär att totalförsvarspliktiga som har genomgått relevant utbildning ska kunna skrivas in för civilplikt, fullgöra eventuellt nödvändig grundutbildning, krigsplaceras i en befattning samt fullgöra repetitionsutbildning inom kommunal räddningstjänst.

Ladda ner:

Myndigheten ska:

 • Påbörja arbetet med att ta fram föreskrifter i enlighet med förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt.
 • Utifrån gällande regelverk beskriva hur och av vilken aktör som
  identifieringen av totalförsvarspliktiga med relevant utbildning och
  utredningen av de totalförsvarspliktigas personliga förhållanden kan
  göras samt redovisa vilka åtgärder som behövs för att inskrivning för civilplikt, eventuellt nödvändig grundutbildning, krigsplacering och repetitionsutbildning ska kunna genomföras.
 • Analysera behovet av författningsändringar, inklusive behov av
  ändringar som ger berörda aktörer möjlighet att behandla
  personuppgifter i den utsträckning som behövs.
 • Vidta åtgärder för att förbereda för att informera allmänheten och
  berörda aktörer om vad en aktivering av civilplikten inom kommunal
  räddningstjänst kommer att innebära.
 • Vidta planering inför övriga förberedande åtgärder som en aktivering av civilplikten inom kommunal räddningstjänst skulle kräva, exempelvis i form av stöd till kommunerna.
 • Analysera behovet av kompletterande utbildning i form av nödvändig grundutbildning för genomförande av krigsuppgiften vid en eventuell aktivering av civilplikten.
 • Analysera repetitionsutbildningens utformning och omfattning inför en eventuell aktivering av civilplikten.
 • Inom ramen för gällande regelverk avseende personuppgiftsbehandling analysera och bedöma hur många totalförsvarspliktiga som skulle kunna bli aktuella för civilplikt inom kommunal räddningstjänst.
 • Belysa vilka konsekvenser en aktivering av civilplikten inom kommunal räddningstjänst skulle kunna få för de enskilda som kan komma att omfattas, för kommunerna och den kommunala räddningstjänsten samt för annan samhällsviktig verksamhet där de totalförsvarspliktiga är verksamma, exempelvis inom beredskapsmyndigheter.
 • Analysera vilka kostnader som en aktivering av civilplikten inom kommunal räddningstjänst skulle medföra för kommuner och berörda myndigheter och lämna förslag på hur dessa kan finansieras.
 • Redovisa en tidplan för de åtgärder som krävs för att civilplikten ska kunna aktiveras i nu aktuellt avseende.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 1 mars 2023.