Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag att analysera och redovisa konsekvenserna av en överföring av uppgifter mellan myndigheter för ett fortsatt kunskapsbaserat arbete för att minska och motverka segregation Diarienummer: Ju2022/01503

Publicerad

Regeringen ger Boverket och Delega­tionen mot segre­gation (Delmos) i uppdrag att analy­sera förut­sätt­ningarna för att över­föra vissa upp­gifter från Delmos till Boverket från den 1 januari 2023.

Ladda ner:

Det gäller

  • förvaltning och utveckling av analysverktyget Segre­gations­baro­metern och de mått som verktyget grundar sig på,
  • framtagande av analyser av hur den socio­ekono­miska segre­ga­tionen utvecklas,
  • en årlig rapportering om utveck­lingen av den socio­ekono­miska segrega­tionen, och
  • att sprida kunskap om Segrega­tions­barometern och socio­ekonomisk segregation till aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Boverket och Delmos ska också föreslå formerna för över­föringen av upp­gifterna och analy­sera och redovisa konse­kvenserna av en sådan över­föring, både de ekono­miska och personella. Lokal- och kompetens­behov på kort och lång sikt ska belysas, liksom hur ansvaret för de nya upp­gifterna kan organi­seras inom Boverket. När det gäller frågan om hur upp­gifterna ska organi­seras ska förut­sätt­ningarna för bibe­hållen kvalitet i samband med över­föringen särskilt beaktas.

Boverket och Delmos ska även vidta de förbere­delser som myndig­heterna bedömer nöd­vändiga för att möjlig­göra en över­föring av uppgifter mellan myndig­heterna.

Myndigheterna ska vidare lämna förslag på ett uppdrag till Boverket avseende de berörda upp­gifterna från den 1 januari 2023.

För genom­förande av upp­draget om över­föring av uppgifter får Boverket under 2022 använda högst 3 000 000 kronor. Kost­naderna ska belasta utgifts­område 13 Jäm­ställdhet och nyanlända invand­rares etablering, anslag 4:1 Åtgärder mot segre­gation, anslags­post 2. Del till Kammar­kollegiet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammar­kollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 15 september 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammar­kollegiet senast den 31 januari 2023. Senast samma datum ska Boverket lämna en ekonomisk redo­visning till Kammar­kollegiet. Rekvisition, åter­betalning och redo­visning ska hänvisa till det diarie­nummer som detta beslut har.

Boverket och Delmos ska senast den 7 oktober 2022 lämna en gemen­sam skriftlig redo­visning av upp­draget till Regerings­kansliet (Justitie­departe­mentet med kopia till Finans­departe­mentet). Redo­visningen ska hänvisa till diarie­numret för detta beslut.