Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att ta fram och sprida kunskapsunderlag med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck och på våldsförebyggande arbete Diarienummer: A2021/01300

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) att ta fram och sprida ett kunskapsunderlag med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck och på våldsförebyggande arbete som riktar sig till fritidsledare och andra yrkesverksamma som utanför skolväsendet arbetar med ungas fritid. Kunskapsunderlaget ska bidra till att fler fritidsledare och andra yrkesverksamma som arbetar med ungas fritid får kunskap om metoder som kan bidra till arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och metoder för ett verkningsfullt våldsförebyggande arbete.

Ladda ner:

Uppdraget ska planeras och genomföras tillsammans med Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötlands län. I genomförandet av uppdraget ska MUCF inhämta synpunkter och erfarenheter från Statens Skolverk, Myndigheten för delaktighet, Linköpings universitet (Barnafrid) och Jämställdhetsmyndigheten. Synpunkter bör också inhämtas från berörda organisationer i det civila samhället och andra aktörer som myndigheten bedömer vara relevanta.

FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ska vara en utgångspunkt för uppdraget liksom Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet. Uppdraget ska genomföras med ett funktionshinderperspektiv och ett hbtqi-perspektiv.

En redovisning av uppdraget ska lämnas senast den 31 mars 2022 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet, med kopia till Kultur-departementet).

MUCF får använda 5 000 000 kronor under 2021 från anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslagspost 11 Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till MUCF.