Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att höja kunskapen om våldsutsatta personer som lever med skyddade personuppgifter, med fokus på kvinnor och barn Diarienummer: A2021/00971

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Jämställdhetsmyndigheten att genomföra kunskapshöjande insatser gällande våldsutsatta personer som lever med skyddade personuppgifter, med fokus på kvinnor och barn, i enlighet med vad som beskrivs i uppdraget. Syftet med uppdraget är att öka kännedomen om gällande lagstiftning samt belysa livssituationen för våldsutsatta kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter.

Ladda ner:

Jämställdhetsmyndigheten får använda 3 000 000 kronor under 2021 från anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 Jämställd-het och nyanlända invandrares etablering, anslagspost 12 Jämställdhets-insatser efter regeringsbeslut. Medlen utbetalas efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Senast vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2022. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.