Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten att identifiera och utveckla arbetssätt för att kommuner ska kunna sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck med anledning av utbrottet av covid-19

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Jämställdhetsmyndigheten att identifiera och utveckla effektiva arbetssätt för hur kommuner ska kunna sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck och hur kontakt kan etableras med våldsutsatta. Arbetssätten ska kunna användas inom kommunernas verksamheter. Jämställdhetsmyndigheten ska därefter sprida de framtagna arbetssätten till kommunerna. Genomförandet av uppdraget ska utgå från de särskilda omständigheter och förutsättningar som råder med anledning av utbrottet av covid-19. Uppdraget bör genomföras skyndsamt.

Ladda ner:

Målgruppen som ska få ta del av arbetssätten för informationsspridning är personal inom Sveriges kommuner. Utgångspunkten i genomförandet av uppdraget ska vara aktuella behov och förutsättningar hos personer som utsätts för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, med beaktande av att exempelvis kvinnor, barn, unga kvinnor, äldre, hbtq-personer och personer med funktionsnedsättning är särskilt utsatta. Även övergrepp som sker via digitala medier omfattas.

I uppdraget ska kunskap och erfarenheter inhämtas från Socialstyrelsen, länsstyrelserna, däribland Länsstyrelsen i Östergötlands län (Nationella kompetensteamet), Statens skolverk, Polismyndigheten, Brottsoffermyndigheten, Linköpings universitet (Barnafrid), Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Uppsala universitet (Nationellt Centrum för Kvinnofrid). Vidare ska samverkan ske med Sveriges Kommuner och Regioner, med fokus på de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS). Myndigheten ska även samverka med andra berörda aktörer, t.ex. organisationer i civilsamhället, samt beakta redan befintliga samverkansstrukturer av relevans för området.

Jämställdhetsmyndigheten får för uppdragets genomförande använda 1 800 000 kronor under 2020 från utgiftsområde 13 anslag 1:3 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagsposten 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

Medlen utbetalas efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Senast vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 26 februari 2021. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.