Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor Diarienummer: A2021/01029

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelsen i Östergötlands län (Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck), Socialstyrelsen, Migrationsverket, Rättsmedicinalverket, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Myndigheten för stöd till trossamfund att genomföra insatser för att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor. De gemensamma och enskilda insatserna beskrivs närmare i uppdraget.

Ladda ner:

I de delar där detta specificeras i uppdraget ska länsstyrelserna och Statens skolverk bidra till genomförandet och synpunkter ska även inhämtas från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Brottsförebyggande rådet, Myndigheten för delaktighet, Domstolsverket, Sveriges Kommuner och Regioner samt Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden på Utrikesdepartementet.

Uppdraget ska genomföras med ett funktionshinderperspektiv.

Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelsen i Östergötlands län och Myndigheten för stöd till trossamfund ska senast den 28 februari 2022 lämna en delredovisning och senast den 28 september 2023 en slutredovisning inom sina respektive ansvar. Socialstyrelsen ska senast den 30 juni 2022 separat redovisa vilka insatser som vidtagits för att öka kunskapen om vårdens rutiner vid könsstympning samt behovet av stöd till vårdgivare.