Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag om en bred översyn av svenskämnena Diarienummer: U2020/05524

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens skolverk att göra en bred översyn av ämnena svenska och svenska som andraspråk i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning (komvux). Syftet är att alla elever ska få bättre förutsättningar att utveckla sina kunskaper i och om svenska språket samt få bättre förutsättningar att nå utbildningens mål. Skärningen mellan svenskämnena och målgrupperna för utbildningen samt hur elevers övergångar mellan ämnen och skolformer ska gå till ska analyseras.

Ladda ner:

Skolverket ska i sin översyn av styrdokumenten säkerställa att utbildningen i svenska språket också riktar sig till de elever som är nybörjare i svenska inom respektive skolform. Skolverket ska föreslå de förändringar som behövs och bedöma hur elevernas måluppfyllelse, huvudmännens organisatoriska förutsättningar, lärarförsörjningen och lärarnas kompetenskrav påverkas av förslagen. Förslagen ska vara anpassade till varje skolforms särskilda förutsättningar och deras konsekvenser för samtliga skolformer ska analyseras.

Översynen ska också omfatta en analys av om, och i så fall hur, innehållet i lärarutbildningarna och bestämmelserna om behörighet till utbildningarna behöver förändras. Skolverket ska även föreslå de implementerings- och fortbildningsinsatser som bedöms vara motiverade, samt en plan för införande. Skolverket ska sträva efter att förslagen inte ska försvåra lärarförsörjningen eller skapa hinder för verksamma lärare.

Skolverket ska inhämta synpunkter från berörda parter samt beakta förslag från för uppdraget relevanta utredningar, bland annat Betygsutredningen 2018 (U 2018:03), Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA) (U 2018:06) och Utredningen om mer tid för undervisning (U 2020:01). Skolverket ska i frågor som rör behörighet och antagning till högskolestudier samt lärarförsörjning och lärares kompetenskrav och kompetensutveckling föra dialoger med Universitets- och högskolerådet samt med universitet och högskolor. Skolverket ska lämna nödvändiga författningsförslag och göra en konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. I konsekvensutredningen ska även konsekvenserna för barnets rättigheter redovisas.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 15 december 2021.

Laddar...