Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag angående förstärkta informationsinsatser rörande hälsa, sexualitet och jämställdhet riktade till unga nyanlända och unga asylsökande Diarienummer: S2016/02759/JÄM

Publicerad

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) får i uppdrag att, i samverkan med ungdomsmottagningen på nätet (UMO), utveckla det pågående arbetet med informationsinsatser rörande hälsa, sexualitet och jämställdhet riktat till unga nyanlända och unga asylsökande.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att utöka informationen på den digitala webbplatsen youmo.se, utöka kompetenshöjande insatser till yrkesverksamma som möter unga nyanlända samt möjliggöra långsiktig kompetensförsörjning för yrkesverksamma genom utveckling av en webbaserad utbildning.

Utvecklingen av den digitala plattformen youmo.se ska framförallt göras på de delar av innehållet som gäller prostitution och människohandel, hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive könsstympning, sexuellt våld, sexuella trakasserier. Medlen ska även användas till fortsatt informationsspridning för att öka kännedomen om den digitala plattformen hos unga nyanlända och yrkesverksamma som möter dessa unga.

Uppdraget som helhet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2021. En delredovisning av uppdraget ska lämnas i samband med myndighetens årsredovisningar för 2018, 2019 och 2020.