Hoppa till huvudinnehåll

Stärkt skydd och stöd till våldsutsatta barn och unga

Publicerad

För att stärka skyddet och stödet till barn och unga som är utsatta för våld gör regeringen satsningar inom flera områden. Det handlar om uppdrag i myndigheternas regleringsbrev om våldsförebyggande insatser i skolan, stärka rättsväsendets kunskap om barns våldsutsatthet och om insatser vad gäller bortförda barn.

– Arbetet för att förebygga, upptäcka och motverka alla former av våld, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck mot barn och unga måste fortsätta med full kraft, säger Paulina Brandberg, jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister.

– Att stärka barns rättigheter, trygghet och säkerhet är prioriterade frågor för regeringen. Barnets bästa ska alltid komma först. Vi har bland annat lagt fram lagförslag där barn blir egna rättighetsbärare, genom att barn som bor på skyddat boende för första gången får sina rättigheter till skola och hälso- och sjukvård tillgodosedda, säger Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister.  

Satsningar för att minska risken att barn förs bort

För att stärka arbetet med barn och unga som blir bortförda till andra länder ska Jämställdhetsmyndigheten fortsätta att sprida kunskap om erfarenheter av hedersförtryck samt annat våld och förtryck kopplat till utlandsvistelse. Myndigheten ska även utreda och bedöma kvaliteten i de ansökningar som socialnämnder lämnar till de allmänna förvaltningsdomstolarna vid ansökan om vård enligt LVU (lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga). Vidare har Socialstyrelsen fått i uppdrag att främja systematisk uppföljning av insatser till individer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Myndigheten ska även utveckla kunskapsstöd för kommuners och regioners arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck för barn, unga och vuxna. I uppdraget ingår att ta fram eller lämna förslag till nationell statistik om försvunna och bortförda barn. Socialstyrelsen har även fått i uppdrag att se över hur nätverksplacerade barn och unga som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck kan få bättre förutsättningar för att få skydd och stöd, både i ett akut skede och långsiktigt. 

Våldsförebyggande insatser inom förskola och skola

Skolverket har fått i uppdrag att kartlägga och analysera förskolors, skolors och huvudmäns arbete med att förebygga, upptäcka och åtgärda våld i ungas relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. I uppdraget ingår att föreslå en struktur för samordning av arbetet med att förebygga, upptäcka och åtgärda våldet. 

– Skolan är viktig i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Rektorer, lärare och annan skolpersonal har en viktig roll i att förebygga och bemöta bland annat intolerans, förtryck och våld, säger skolminister Lotta Edholm.

Informationsinsatser om näthat

Brottsoffermyndigheten ska utveckla informationsinsatser och kunskap om näthat och internet som brottsplats. Uppdraget ska bidra till att förebygga våld i ungas nära relationer och minska utsattheten för sexuell exploatering i digitala miljöer. 

Ökad kunskap inom rättsväsendet

Brottsoffermyndigheten får i uppdrag att ta fram material, informera och genomföra utbildningsinsatser som riktar sig till rättsväsendet för att förebygga och öka kunskapen om barns våldsutsatthet. Detta för att sprida kunskap och stärka kompetensen hos rättsväsendet om våld mot barn, barnets rättigheter och om utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck. 

Kompetenshöjande insatser om våld i frågor om vårdnad, boende och umgänge

Jämställdhetsmyndigheten har haft i uppdrag att sprida information till berörda aktörer om myndighetens kartläggning av hur uppgifter om våld eller andra övergrepp beaktas i mål om vårdnad, boende och umgänge samt att följa utvecklingen inom området. Kartläggningen visade på att det finns behov av ökad kunskap och stärkt barnrättsperspektiv. Jämställdhetsmyndigheten ska nu fortsatt arbeta med kompetenshöjande insatser om våld i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Jämställdhetsmyndigheten ska även i samarbete med Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid) ta fram stödmaterial som innefattar information om våldets orsaker, omfattning och konsekvenser med särskilt fokus på rättsväsendet.

Motverka sexuell utsatthet bland unga hbtqi-personer

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ska utveckla och sprida informationsinsatser och kunskapsstöd i syfte att förebygga att unga hbtqi-personer utnyttjas för sexuella eller pornografiska ändamål, utsätts för sexuellt våld, övergrepp eller kränkningar såväl digitalt som fysiskt. 

 

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson
Karl Opdal
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Mobil 076-128 48 03
e-post till Karl Opdal
Marcus Nilsen
T.f. pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-5269097
e-post till Marcus Nilsen
Laddar...