Sanktioner mot Syrien

Här finns information om sanktioner mot Syrien.

Beskrivning av sanktionerna

De artikel- och bilagehänvisningar som anges under respektive sanktionstyp gäller rättsakter som beskrivs och kan laddas ned via EU:s sanktionskarta och EUR-Lex.

Restriktioner rörande export av viss utrustning som kan användas för internt förtryck

Det råder förbud mot att till Syrien exportera m.m. viss utrustning och teknik som kan användas för internt förtryck eller för att tillverka sådan utrustning. De produkter som avses framgår av förordningens bilaga IA och omfattar vissa produkter med dubbla användningsområden som kan användas i konventionell krigföring samt för framställning av biologiska och kemiska vapen. Förbudet omfattar även tekniskt bistånd och vissa finansieringstjänster rörande sådana produkter och utrustning. Behörig myndighet kan bevilja undantag om utrustningen eller tjänsterna är avsedda för t ex humanitära ändamål eller för FN:s, EU:s eller medlemsstaternas personal. Undantag kan också beviljas som ett led i åtgärderna för att eliminera Syriens kemiska vapen.

Vidare krävs förhandstillstånd av behörig myndighet för export m.m. av en ytterligare kategori av viss utrustning och teknik som kan användas för internt förtryck. Kravet på tillstånd framgår av artikel 2b och 3.4 i rådsförordning (EU) nr 36/2012. De produkter som avses framgår av förordningens bilaga IX och omfattar en rad kemikalier och tillhörande utrustning m.m. som kan användas för tillverkning och utveckling av kemiska vapen. Listan över kemikalier m.m. överensstämmer delvis med den kontrollista för Syrien som man enats om inom ramen för den s.k. Australiengruppen. Vid en prövning får tillstånd inte beviljas om behörig myndighet har rimliga skäl att anta att utrustningen eller tekniken är avsedd för internt förtryck. Krav på förhandstillstånd krävs även för tekniskt bistånd samt finansieringstjänster rörande sådan utrustning och teknik.

Förbud mot vapenimport

Det råder förbud mot att importera eller transportera vapen och tillhörande materiel av alla slag från Syrien. Det är även förbjudet att tillhandahålla finansiering eller finansiellt stöd för inköp, import eller transport av sådana vapen eller sådan materiel. Förbudet framgår av artikel 3 i rådsbeslut 2013/255/GUSP och vad gäller anslutande tjänster artikel 3 och 3a i rådsförordning (EU) nr 36/2012. Undantag råder om det är fråga om ett led i åtgärderna för att eliminera Syriens kemiska vapen.

Förbud mot export av utrustning, teknik eller programvara för övervakning av telekommunikationer och internet

Det råder förbud mot att förse den syriska regimen med utrustning, teknik och programvara som kan användas för övervakning eller avlyssning av telekommunikationer och internet. Förbudet framgår av artikel 4 i rådsförordning (EU) nr 36/2012. Vilken utrustning som avses framgår av bilaga V till EU-förordningen. För att upprätthålla förbudet krävs det tillstånd från nationell behörig myndighet för all export av sådana produkter till Syrien. Tillstånd ska vägras om det finns rimliga skäl att anta att utrustningen skulle användas av regimen. Motsvarande förbud och tillståndskrav gäller för tjänster, bistånd och finansiering i anslutning till de aktuella produkterna.

Förbud mot import av råolja och petroleumprodukter

Det råder förbud mot att köpa, importera eller transportera råolja och petroleumprodukter som härrör från Syrien, samt mot att tillhandahålla finansierings- och försäkringstjänster i anslutning till detta förbud. Förbudet framgår av artikel 6 i rådsförordning (EU) nr 36/2012. Vilka oljeprodukter som förbudet riktar sig mot framgår av förordningens bilaga IV.

Sedan sommaren 2013 har det införts en möjlighet att under vissa omständigheter göra undantag från förbudet om den berörda verksamheten syftar till att på olika sätt ge stöd åt den syriska civilbefolkningen. Denna undantagsmöjlighet framgår av artikel 6a i rådsförordning (EU) nr 36/2012.

Förbud mot export av utrustning och teknik med användning i olje- och gasindustrin

Det är förbjudet att till Syrien leverera utrustning och teknologi som av EU bedömts vara av avgörande betydelse för vissa sektorer inom olje- och gasindustrin, nämligen för prospektering av olja och gas, produktion av råolja och gas, raffinering och kondensering av naturgas. Denna uppräkning av sektorer är inte uttömmande, utan förbudet gäller all leverans av sådana produkter till Syrien, de nämnda sektorerna, har emellertid varit bestämmande för urvalet av förbjudna produkter. Förbudet framgår av artikel 9 i rådsförordning (EU) nr 36/2012. Vilka produkter som avses framgår av bilaga VI till EU-förordningen. Förbudet omfattar även anslutande finansieringstjänster. Det finns viss undantagsmöjlighet för fullföljande av äldre ingångna kontrakt.

Sedan sommaren 2013 har det införts en möjlighet att under vissa omständigheter göra undantag från förbudet om den berörda verksamheten syftar till att på olika sätt ge stöd åt den syriska civilbefolkningen. Denna undantagsmöjlighet framgår av artikel 9a i rådsförordning (EU) nr 36/2012.

Förbud mot export av nya syriska sedlar och mynt

Det råder förbud mot att direkt eller indirekt sälja eller överföra m.m. nya syriska sedlar och mynt som tryckts eller präglats i EU till Syriens centralbank. Förbudet framgår av artikel 11 i rådsförordning (EU) nr 36/2012.

Förbud mot handel med guld och andra ädelmetaller samt diamanter

Det är i förhållande till den syriska regimen förbjudet att sälja och köpa guld, ädelmetaller och diamanter. Förbudet omfattar även tekniskt bistånd, förmedlingstjänster och finansiellt stöd avseende sådana varor. Förbudet framgår av artikel 11a i rådsförordning (EU) nr 36/2012. De produkter som avses återges i bilaga VIII till förordningen.

Förbud mot export av lyxprodukter

Det råder förbud mot att sälja och exportera m.m. vissa lyxprodukter till Syrien. Förbudet framgår av artikel 11b i rådsförordning (EU) nr 36/2012. De varor som avses framgår av bilaga X i förordningen, se EU:s sanktionskarta och EUR-Lex. Undantag görs för sådant som för personligt bruk medförs i resgods.

Förbud mot export av utrustning för elkraftverk

Det råder förbud mot att sälja, överföra eller exportera viss utrustning eller teknik för byggande eller installation av nya kraftverk för elproduktion i Syrien. Det råder även förbud mot att ge tekniskt bistånd till eller att finansiera sådana investeringar. Vissa undantagsmöjligheter ges för fullföljande av tidigare ingångna kontrakt. Förbudet framgår av artikel 12 i rådförordning (EU) nr 36/2012. Vilken utrustning och teknik som avses framgår av rådsförordningens bilaga VII.

Förbud mot investeringar i oljesektorn och för byggande av elkraftverk

Det råder förbud mot att göra investeringar i företag inom den syriska oljesektorn som är verksamma inom prospektering, produktion eller raffinering, och inom byggande av elkraftverk, t ex genom finansiella lån, förvärv av ägarandel eller bildande av samriskföretag. Avtal som ingåtts före förbudets införande får dock fullföljas. Förbudet framgår av artikel 13 i rådsförordning (EU) nr 36/2012.

Sedan sommaren 2013 har det införts en möjlighet att under vissa omständigheter göra undantag från förbudet mot investeringar i oljesektorn, om den berörda verksamheten syftar till att på olika sätt ge stöd åt den syriska civilbefolkningen. Denna undantagsmöjlighet framgår av artikel 13a i rådsförordning (EU) nr 36/2012.

Frysning av tillgångar

Personer som är ansvariga för det våldsamma förtrycket i Syrien och personer och enheter som har anknytning till dem får sina tillgångar inom EU frysta. Detsamma gäller personer och enheter som drar fördel av eller stödjer regimen, samt personer och enheter med anknytning till dem. Det är även förbjudet att göra penningmedel och ekonomiska resurser tillgängliga för dessa personer och enheter. Antalet personer och enheter som omfattas har successivt utökats från att omfatta personer med hög befattning inom eller med nära relation till den syriska regimen och militären till att inkludera personer och enheter ansvariga för produktion och användning av kemvapen samt de med nära ekonomiska kopplingar till regimen, såsom företag och företagsledare. Även personer och enheter från andra länder med inblandning i Syrien till stöd för regimen har uppförts på EU:s sanktioner. T ex har ledande personer inom och enheter med kopplingar till ryska Wagnergruppen och det iranska islamiska revolutionsgardet listats. 2023 listades även personer och enheter ansvariga för tillverkning och smuggling av drogen Captagon. 

Vilka personer och enheter som är föremål för sanktionerna framgår av bilagorna II och IIa till EU:s förordning nr 36/2012, se EU:s sanktionskarta och EUR-Lex. Vilka som skall listas preciserades av EU genom rådsbeslut 2015/1836 och rådsförordning (EU) 2015/1828 som gör gällande att bl.a. ledande affärsmän och personer med ministerposter i Syrien, medlemmar i familjerna al-Assad och Makhlouf och personer verksamma inom området för spridning av kemiska vapen samt personer som har samröre med dessa skall omfattas av frysningssanktionerna.

Det är dock möjligt att medge vissa undantag till restriktionerna, t ex av humanitära skäl. Frysningsbestämmelserna och möjligheter till undantag m.m. framgår av artiklarna 14 - 21c i rådsförordning (EU) nr 36/2012. T ex finns möjlighet att av behörig myndighet få tillstånd att föra över pengar från en fryst bank till syriska medborgare som genomgår utbildning eller forskar i EU. I februari 2023 infördes ett undantag från frysningssanktionerna med avsikt att underlätta för bland annat FN-organ, internationella organisationer samt nationella biståndsorgan att bistå med akut humanitärt stöd efter den jordbävning som drabbade Syrien och Turkiet i februari 2023. Detta undantag infördes för att gälla i sex månader, men förlängdes i oktober 2023 och gäller till och med 1 juni 2024.

Det kan nämnas att bl.a. den syriska centralbanken är föremål för frysning av tillgångar. För denna gäller dock särskilda regler i syfte att tillåta att legitim handel kan fortgå med Syrien. För handel med varor som är viktiga ur humanitär synpunkt som medicin och livsmedel finns dessutom särskilda regler som medger att betalning efter tillstånd kan ske genom den annars frysta affärsbanken Commercial Bank of Syria.

Även Syrian Arab Airlines (SyrianAir) har blivit föremål för frysning av tillgångar. Detta innebär också, enligt de generella reglerna för frysning av tillgångar, att det är förbjudet att göra tillgångar och ekonomiska resurser tillgängliga för bolaget, t ex på en flygplats. Ett landningsförbud för SyrianAir har vidare införts, se nedan under p. 17.

Förbud mot viss utlåning till Syrien

Det råder förbud för den Europeiska investeringsbanken (EIB) att låna ut medel till den syriska staten och dess myndigheter. Förbudet inbegriper en suspendering av de tekniska kontrakt som EIB tecknat i samband med etablerandet av olika projekt och som direkt eller indirekt gagnar den syriska staten. Detta förbud framgår av artikel 23 i rådsförordning (EU) nr 36/2012.

Det är även förbjudet för EU:s medlemsstater att ingå nya åtaganden om lån eller finansiellt bistånd till Syriens regering, utom för humanitära och utvecklingsändamål. Detta förbud framgår av artikel 19 i rådsbeslut 2013/255/GUSP.

Begränsningar av handelsstöd

EU-staterna åläggs att visa återhållsamhet i att ge exportkrediter, försäkringar och annat stöd för export till Syrien särskilt när det gäller sådant som skulle kunna ge stöd till repressionen. Långsiktiga åtaganden är förbjudna. Undantag gäller dock för stöd till handel med livsmedel, mediciner m.m. Detta framgår av artikel 18 i rådsbeslut 2013/255/GUSP.

Förbud mot handel med syriska statspapper

Det är förbjudet att köpa, sälja eller förmedla syriska statspapper som utgetts efter januari 2012. Förbudet framgår av artikel 24 i rådsförordning (EU) nr 36/2012.

Begränsningar av finansiella tjänster

Det är förbjudet för banker och finansinstitut i EU att öppna nya konton, korrespondentförhållanden eller samriskföretag med banker i Syrien. Banker i EU får heller inte öppna nya representationskontor och dylikt i Syrien. Liknande förbud gäller för syriska banker i EU. Dessa förbud framgår av artikel 25 i rådsförordning (EU) nr 36/2012.

Sedan sommaren 2013 har det införts en möjlighet att under vissa omständigheter göra undantag från förbudet för EU-banker att öppna konton eller representationskontor i Syrien, om det syftar till att på olika sätt ge stöd åt den syriska civilbefolkningen. Denna undantagsmöjlighet framgår av artikel 25a i rådsförordning (EU) nr 36/2012.

Förbud mot att ge försäkring och återförsäkring

Det är förbjudet att försäkra eller återförsäkra den syriska staten och dess myndigheter, bolag och andra offentliga institutioner samt sådana som agerar på dessas vägnar. Undantag gäller bl.a. för vissa hälso- och reseförsäkringar samt obligatoriska försäkringar vad gäller syriska institutioner inom EU. Förbudet framgår av artikel 26 i rådsförordning (EU) nr 36/2012.

Förbud att ta emot fraktflygningar av syriska flygbolag

Inom ramen för vad folkrätten tillåter är det förbjudet att ge tillträde till flygplatser i EU för fraktflygningar som utförs av syriska lufttrafikföretag. Vidare gäller ett särskilt förbud mot att tillåta landning för flygningar som utförs av Syrian Arab Airlines (se även under frysning av tillgångar). Detta förbud framgår av artikel 26a i rådsförordning (EU) nr 36/2012.

Förbud mot export av flygbränsle och bränsletillsatser

Det är förbjudet att exportera, leverera eller överföra flygbränsle och bränsletillsatser till Syrien. Detsamma gäller för finansiellt bistånd i anslutning till sådan leverans, inklusive att ge försäkring och återförsäkring eller att förmedla sådan leverans. Undantag gäller för införsel som sker med icke-syriska flygplan. Undantag kan vidare medges av myndighet när det gäller flygningar för bl.a. FN i syfte att leverera humanitärt bistånd. Förbudet framgår av artikel 7a i rådsförordning (EU) nr 36/2012 som infördes i förordningen genom rådsförordningen 1373/2014. Vilka produkter som omfattas av förbudet framgår av bilaga Va.

Inspektioner av last

Som ett sätt att övervaka det embargo för viss utrustning som kan användas för internt förtryck som EU har infört mot Syrien har man beslutat att medlemsstaterna ska genomföra inspektioner, om man misstänker att flygplan eller fartyg i deras lufthamnar, hamnar och territorialvatten med Syrien som destination innehåller förbjudet eller tillståndspliktigt gods utan vederbörligt tillstånd för export. Sådana inspektioner ska ske enligt nationell lag och inom ramarna för folkrätten. Fartyg och luftfartyg som medför last till Syrien måste göra förhandsdeklarationer av allt gods. Sverige har i samband med beslutet om inspektioner avgett en nationell deklaration vari betonas att inspektioner och ev. beslagtagande av varor kommer att ske i strikt överensstämmelse med havsrättens regler. Bestämmelserna om inspektion av last framgår av artikel 26 i rådsbeslut 2013/255/GUSP.

Reserestriktioner

Alla medlemsstater ska vidta nödvändiga åtgärder för att hindra personer inom den syriska regimen och militären som är ansvariga för det våldsamma förtrycket att resa in till eller transitera genom sina territorier. Denna krets har senare utökats till att också kunna omfatta personer som ger sitt stöd till regimen eller drar fördel av den, såsom syriska företagsledare, samt personer med kopplingar till ryska Wagnergruppen, iranska revolutionsgardet och personer ansvariga för tillverkning och smuggling av Captagon. Detta framgår av artikel 27 i rådsbeslut 2013/255/GUSP. De personer som omfattas av reseförbudet framgår av bilaga I till rådsbeslut 2013/255/GUSP. Undantag från förbudet kan bl.a. göras av ömmande humanitära skäl. Genom rådsbeslut 2015/1836/GUSP och rådsförordning (EU) 2015/1828 preciserades omfattningen för vilka personer som träffas av reserestriktionerna till att omfatta bland annat ledande affärsmän och personer med ministerposter i Syrien, medlemmar i familjerna al-Assad och Makhlouf och personer verksamma inom området för spridning av kemiska vapen samt personer som har samröre med dessa.

Förbud mot handel med kulturföremål

Det är förbjudet att importera, exportera eller förmedla syriska kulturföremål och andra föremål av arkeologisk, historisk, kulturell, vetenskaplig eller religiös betydelse från Syrien om det skäligen kan misstänkas att föremålen förts ut från landet utan tillstånd av ägaren eller på annat sätt olagligen. Förbudet gäller inte föremål som förts ut ur Syrien före den 9 maj 2011. Förbudet framgår av artikel 11c i rådsförordning (EU) nr 36/2012 som infördes i förordningen genom rådsförordningen 1332/2013. En icke-uttömmande lista över vilka föremål som omfattas finns i bilaga XI till denna förordning.

Relevanta EU-dokument

Sanktionerna mot Syrien har tillkommit genom en rad rådsbeslut från EU:s ministerråd med början i maj 2011. De finns numera samlade i rådsbeslut 2013/255/GUSP av den 31 maj 2013

De EU-rättsliga delarna av rådsbeslutet regleras numera av rådsförordning (EU) nr 36/2012 av den 18 januari 2012. Ändringar i listorna över personer och enheter som är föremål för frysning av tillgångar har tillkommit genom olika s.k. genomförandeförordningar.

Till förordningar med senare ändringar finns fogade bilagor över vilka produkter som inte får exporteras till eller importeras från Syrien, vilka produkter som endast får exporteras med tillstånd av myndighet samt vilka personer och enheter som omfattas av frysning av tillgångar. Eftersom EU:s rättsakter efterhand har kompletterats måste man läsa flera förordningar ihop för att få en heltäckande bild av vilka sanktioner som idag gäller mot Syrien. För att ta reda på vilka personer som avlistats från samt förts upp på sanktionslistorna krävs det att genomföranderättsakterna nedan konsulteras.

Vänligen se EU:s sanktionskarta och EUR-Lex för uppdaterad information om gällande rättsakter.

Ansvariga svenska myndigheter

Reserestriktionerna tillämpas av Migrationsverket och Sveriges utlandsmyndigheter.

Inspektionen för strategiska produkter (ISP) är ansvarig för frågor som rör embargot för produkter av olika slag som kan användas för internt förtryck. ISP sköter också tillståndsgivning vad gäller utrustning som kan användas för övervakning m m av it och telekom samt för sådana produkter med dubbla användningsområden som kan användas för att tillverka utrustning för internt förtryck. ISP kan vidare bevilja sådana undantag från rådande exportförbud som är nödvändiga för att genomföra insatsen för att eliminera kemiska vapen från Syrien.

Försäkringskassan kan bevilja undantag från frysning av tillgångar hos fysiska personer, dock inte vad gäller rutinmässig förvaltning (se Finansinspektionen).

Kommerskollegium kan bevilja undantag från frysning av tillgångar hos juridiska personer och enheter, dock inte vad gäller rutinmässig förvaltning (se Finansinspektionen). Kollegiet tar också emot vissa anmälningar som är nödvändiga för att få utnyttja den möjlighet som ges att fullfölja exportkontrakt och investeringar rörande oljebranschen som beslutats innan vissa förbud inträdde. Kollegiet är också ansvarig myndighet för att pröva undantag från olika närmare angivna förbud i fall då den berörda verksamheten syftar till att på olika sätt ge stöd åt den syriska civilbefolkningen.

Finansinspektionen tar emot uppgifter om frysta konton samt kan bevilja undantag från frysning av tillgångar vad gäller rutinmässig förvaltning.

Bakgrund till sanktionerna

I mars 2011 inleddes folkliga protester i Syrien som slogs ned med våld av statsmakten. Mot bakgrund av detta beslutade Europeiska unionen den 9 maj 2011 att införa riktade sanktioner mot landet och ansvariga individer. Sanktionerna innefattade ett embargo mot export till Syrien av produkter och teknologi som kan användas för internt förtryck, reserestriktioner och frysning av tillgångar mot de ansvariga för det våldsamma förtrycket mot den egna befolkningen, och med dem associerade personer och enheter (myndigheter och företag). Den grupp av personer och enheter som är föremål för åtgärderna har utökats kontinuerligt sedan 2011, och omfattar flertalet syriska regerings- och militärföreträdare, företag och företagsledare, forskare och institut ansvariga för användande av kemvapen, samt regimtrogna och utländska miliser och säkerhetsföretag.

Våldsutövningen i Syrien fortsatte dock och utvecklades med tiden till fullskaligt inbördeskrig. I september 2011 vidgade EU sanktionerna till att innebära att även personer och enheter som drar fördel av eller stödjer regimen, samt personer och enheter med anknytning till dessa, kan bli föremål för riktade sanktioner. Vidare infördes ett förbud mot att köpa, importera eller transportera råolja och oljeprodukter från Syrien, samt förbud mot vissa tjänster i anslutning till detta förbud.

Därefter har en rad ytterligare sanktioner successivt införts som inkluderar investeringsförbud i den syriska oljesektorn och vissa relaterade exportförbud, begränsningar vad gäller export av viss utrustning för IT och telekom samt för byggande av kraftverk, en rad olika förbud inom kredit- och finansområdet, restriktioner mot handelsstöd och flygfrakt, förbud för Europeiska investeringsbanken (EIB) och regeringar att låna ut medel till den syriska staten och restriktioner mot handel med guld och andra ädelmetaller, diamanter och lyxprodukter. Antalet personer och enheter/företag som är föremål för riktade sanktioner har också successivt utökats och omfattar numera även den syriska centralbanken och Syrian Arab Airlines (SyrianAir). Man har också infört ett förbud mot handel med föremål av kulturell, arkeologisk, historisk eller religiös betydelse som förts ut ur Syrien illegalt.

Samtidigt har en möjlighet att bevilja lättnader i sanktionerna införts på vissa områden om den berörda verksamheten syftar till att på olika sätt ge stöd åt den syriska civilbefolkningen. Undantagen kan omfatta fall när verksamheten syftar till att tillgodose humanitära behov eller att bidra till upprätthållande av grundläggande tjänster, återuppbyggnad eller återupprättande av ekonomisk aktivitet eller andra civila ändamål. Undantag får inte ges om det skulle medföra att medel eller ekonomiska tillgångar görs tillgängliga för personer som fått sina tillgångar frysta i enlighet med sanktionerna. Den berörda verksamheten får inte heller i övrigt strida mot något förbud enligt sanktionerna. För att fastställa att dessa kriterier är uppfyllda ska medlemsstaterna samråda med särskilt utsedda representanter för den syriska oppositionen innan myndigheterna fattar beslut. 

För att bekämpa den allt svårare humanitära situationen i Syrien infördes 2014 ytterligare undantag från frysningsreglerna i syfte att underlätta tillförseln av förnödenheter till den syriska befolkningen. Ett tillfälligt undantag från frysningssanktionerna infördes också som svar på den jordbävning som februari 2023 drabbade Syrien och Turkiet för att underlätta internationella organisationers hjälparbete. På vilka områden dessa undantagsmöjligheter kan utnyttjas framgår mer i detalj under rubriken ”Beskrivning av sanktionerna.”

Till följd av kemvapenattacken i Ghouta i augusti 2013 slöts i september en överenskommelse för att säkra internationell kontroll över Syriens kemiska vapen. Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) och FN genomför en insats i syfte att eliminera de kemiska vapnen i Syrien, i enlighet med FN:s Säkerhetsråds resolution 2118 (2013) och relaterade beslut i OPCW:s verkställande råd. För att EU:s medlemsstater ska kunna bidra till insatsen gjordes i december 2013 vissa tekniska justeringar i sanktionerna. I frysningsreglerna undantas numera sådana penningmedel eller ekonomiska resurser som är avsedda att ersätta OPCW för verksamhet i samband med organisationens kontrolluppdrag och förstöring av syriska kemiska vapeI oktober 2015 beslutade EU att föreskriva restriktiva åtgärder mot den krets av regimtrogna personer och ledande affärsmän som har ett nära samröre med och stöd från regimen. Mot bakgrund av den familjebaserade maktkoncentrationen i Syrien beslutade EU även att föreskriva restriktiva åtgärder mot inflytelserika familjemedlemmar och ministrar. Även personer inom Syriens försvarsmakt och underrättelsetjänst, regimtrogna milisförband och verksamma inom området för kemiska vapen omfattas numera av reserestriktionerna och frysningsåtgärderna.

Även personer inom den syriska regimen och militären ansvariga för massmord har uppförts på EU:s sanktioner. 2023 listades till exempel några av de ansvariga för den så kallade Tadamon-massakern 2013, där den syriska armén dödade minst 41 människor i stadsdelen Tadamon i Damaskus.

Det faktum att kriget i Syrien utvecklats till en konflikt där flera utomstående parter är inblandade har även återspeglats i EU:s sanktioner. Till exempel har personer inom och enheter med kopplingar till den ryska Wagnergruppen, som stridit i Syrien till stöd för regimen, samt personer och enheter med kopplingar till det iranska revolutionsgardet, listats.

2023 riktades också åtgärder mot personer och enheter ansvariga för tillverkning och smuggling av drogen Captagon, som utgör en betydande inkomstkälla för den syriska regimen.

Sanktionerna förlängs årsvis.