Sanktioner avseende Ryssland och Ukraina

Här finns information om sanktioner avseende Ryssland som infördes innan den fullskaliga invasionen av Ukraina i februari 2022.

Sanktioner mot Ryssland med anledning av den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022 finns på sidan: Sanktioner mot Ryssland

Sanktioner införda innan 2022

Mellan 2014 och 2022 infördes tre system av sanktioner (sanktionsregimer) med olika inriktningar som gäller Ryssland, alla införda av EU.

Det här systemet består av åtgärder mot personer i Ukraina som utpekats som ansvariga för förskingring av ukrainska statsmedel och personer ansvariga för brott mot mänskliga rättigheter i landet. Sanktionerna innebär frysning av tillgångar och har hittills genomförts mot Ukrainas förre president Viktor Janukovitj och ett antal andra forna regimföreträdare.

Beskrivning av sanktionerna

Frysning av tillgångar

Alla tillgångar och ekonomiska resurser som ägs eller kontrolleras av personer vilka identifierats som ansvariga för förskingring av ukrainska statliga tillgångar eller som bär ansvar för brott mot de mänskliga rättigheterna i Ukraina ska frysas. Detsamma gäller personer och enheter som har koppling till sådana personer. Inte heller får några tillgångar eller ekonomiska resurser göras tillgängliga till förmån för sådana personer och enheter. Vissa undantag kan beviljas, bl.a. för grundläggande behov. Ansvariga för förskingring anses personer vara som är föremål för undersökning av de ukrainska myndigheterna för förskingring av statliga medel, eller medhjälp därtill, eller för maktmissbruk i syfte att tillvinna sig eller annan fördelar och därmed förorsaka förluster för statskassan, eller medhjälp därtill. Vilka personer och enheter som omfattas av de restriktiva åtgärderna framgår av en förteckning i bilagan till relevanta rådsförordningar (se EU:s sanktionskarta och EUR-Lex). Femton personer finns för närvarande uppförda på listan såsom utpekade för förskingring.

Ansvariga svenska myndigheter

Försäkringskassan kan bevilja undantag från frysning av tillgångar hos fysiska personer, dock inte vad gäller rutinmässig förvaltning (se Finansinspektionen).

Kommerskollegium kan bevilja undantag från frysning av tillgångar hos juridiska personer och enheter, dock inte vad gäller rutinmässig förvaltning (se Finansinspektionen).

Finansinspektionen tar emot uppgifter om frysta konton samt kan bevilja undantag från frysning av tillgångar vad gäller rutinmässig förvaltning.

Relevanta EU-dokument

Sanktionerna regleras i rådsbeslut 2014/119/GUSP av den 5 mars 2014 och EU-förordning 208/2014 antagen samma dag. Vilka personer som omfattas framgår av bilaga 1 till förordningen. Kriterierna för att föras upp på listan preciserades och kompletterades genom rådsbeslut 2015/143/GUSP och EU-förordning 2015/138 den 29 januari 2015. Sanktionerna har sedan förlängts varje år i mars månad.

Se EU:s sanktionskarta och EUR-Lex för uppdaterad information gällande rättsakter.

Bakgrund till sanktionerna

Den 20 februari 2014 sammanträdde EU:s utrikesministrar i ett extrainsatt rådsmöte som sammankallats med anledning av den våldsamma utvecklingen i Ukraina, då ukrainska säkerhetsstyrkor besköt fredliga demonstranter på Majdan-torget i Kiev och hundratals människor dog. Rådet manade bland annat till ett omedelbart slut på våldet, full respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Efter det att en ny regering tillträtt i Ukraina samlades EU:s utrikesministrar till ytterligare ett extrainsatt rådsmöte den 3 mars 2014. Rådet beslutade då att restriktiva åtgärder i form av frysning av tillgångar skulle sättas in och inriktas på dels sådana personer som utpekats som ansvariga för förskingring av ukrainska statliga tillgångar, syftande till senare återförande av dessa tillgångar, dels sådana personer som bär ansvar för övergrepp mot mänskliga rättigheter i Ukraina. Dessa sanktioner operationaliserades den 5 mars 2014. Vissa förtydliganden och kompletteringar av kriterierna för att kunna bli föremål för frysning av tillgångar skedde i januari 2015. Sanktionerna är föremål för löpande översyn.

Det här systemet av sanktioner består av åtgärder avseende hot mot och undergrävande av Ukrainas territoriella integritet, suveränitet, oberoende, stabilitet eller säkerhet, hindrande av internationella organisationers arbete i landet samt övertagande av ägande av företag på Krim och i Sevastopol i strid med ukrainsk rätt.

Detta system är uppdelat på två. Den ena delen innebär individuellt riktade åtgärder i form av frysning av tillgångar samt reserestriktioner och har genomförts mot ett antal personer och några organisationer och företag enligt en lista som successivt utökats. Den andra delen innefattar särskilda sektoriella sanktioner mot Ryssland. Dessa har sedan skärpts med anledning av det ryska agerandet som destabiliserar situationen i Ukraina.

Beskrivning av sanktionerna

Reserestriktioner

Förbud råder mot inresa till eller transitering genom EU för fysiska personer som listats som ansvariga för handlingar som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, som aktivt stödjer eller genomför handlingar eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas stabilitet och säkerhet, eller som förhindrar internationella organisationers arbete i Ukraina. Vilka personer som omfattas av reserestriktionerna framgår av en förteckning i bilagan till relevanta rådsbeslut (se EU:s sanktionskarta och EUR-Lex).

Frysning av tillgångar

Alla tillgångar och ekonomiska resurser som ägs eller kontrolleras av personer som listats som ansvariga för handlingar som innebär hot mot och undergrävande av Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, som aktivt stödjer eller genomför handlingar eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas stabilitet och säkerhet, eller som förhindrar internationella organisationers arbete i Ukraina ska frysas. Detsamma gäller fysiska och juridiska personer och enheter som har koppling till sådana personer. Vidare kan frysning av tillgångar genomföras för listade juridiska personer, enheter och organ på Krim eller i Sevastopol vars ägarskap har överförts i strid med ukrainsk rätt, samt juridiska personer, enheter och organ som har dragit nytta av att så skett. Frysning av tillgångar kan även ske för fysiska eller juridiska personer eller enheter som aktivt ger materiellt eller ekonomiskt stöd till, eller gynnas av, de ryska beslutsfattare som ansvarar för annekteringen av Krim eller destabiliseringen av östra Ukraina.

Inte heller får några tillgångar eller ekonomiska resurser göras tillgängliga till förmån för sådana personer eller enheter som fått sina tillgångar frysta. Vissa undantag kan beviljas, bl.a. för utgifter för livets nödtorft. Vilka personer och enheter som omfattas av de restriktiva åtgärderna framgår av en förteckning i bilagan till relevanta rådsförordningar (se EU:s sanktionskarta och EUR-Lex).

Förbud mot transaktioner med överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade av vissa ryska finansinstitut, försvarsindustriföretag och oljebolag

Det är förbjudet att direkt eller indirekt köpa, sälja, förmedla, bistå vid utfärdandet av eller på andra sätt hantera överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och liknande finansiella instrument med en löptid på över 90 dagar, som har utfärdats efter den 1 augusti 2014, och med en löptid på över 30 dagar om de har utfärdats efter den 12 september 2014, av vissa förtecknade ryska finansinstitut som har mer än 50 procent offentligt ägande. Samma förbud gäller för hanteringen av överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med en löptid på över 30 dagar som har utfärdats efter den 12 september av vissa förtecknade ryska företag inom försvarsindustrisektorn samt vissa förtecknade större ryska oljebolag med mer än 50 procent offentligt ägande. (För dessa förteckningar, se EU:s sanktionskarta och EUR-Lex).

Det är även förbjudet att utföra motsvarande handlingar med sådana finansiella instrument som har utfärdats av juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade utanför EU och som till mer än 50 procent ägs av någon av de i förteckningen utpekade finansinstituten, försvarsindustriföretagen och oljebolagen. Förbudet avser även enheter eller organ som agerar för, eller på uppdrag av, sådana enheter.

Det råder även från 12 september 2014 förbud mot att direkt eller indirekt ge lån till ovan nämnda företag på längre löptid än 30 dagar. Undantagna från förbudet är lån och krediter som avser handelsfinansiering. Särskilda regler gäller för utbetalningar av lån som avtalats före den 12 september.

Vapenembargo rörande export och import

Det är förbjudet att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera vapen och vapenrelaterad materiel, inklusive exempelvis militära fordon och reservdelar, av alla slag till Ryssland.

Det är även förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt eller finansiellt bistånd som rör militär verksamhet, vapen och vapenrelaterad materiel av alla slag till fysiska eller juridiska personer i eller för användning i Ryssland.

Det är vidare förbjudet att från Ryssland importera, köpa eller transportera vapen och vapenrelaterad materiel.

Förbuden påverkar inte fullgörandet av avtal eller överenskommelser som ingicks före den 1 augusti 2014, eller som rör reservdelar och tjänster som är nödvändiga för underhållet av och säkerheten för befintlig kapacitet inom EU.

Den 9 oktober 2015 infördes ett undantag från vapenembargot. Handel med Ryssland avseende raketbränslet hydrazin och två derivat tillåts nu under vissa specificerade omständigheter, trots att dessa ämnen är upptagna på EU:s gemensamma militära förteckning. (För dessa specificerade omständigheter, se förteckning via EU:s sanktionskarta och EUR-Lex.)

Förbud mot försäljning, export m.m. av produkter med dubbla användningsområden (PDA)

Det är förbjudet att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera varor och teknik med dubbla användningsområden (PDA-produkter) till någon i Ryssland när de är avsedda för militär användning eller för militära slutanvändare där. Samma förbud gäller gentemot nio förtecknade ryska företag inom försvarsindustrisektorn. De produkter som omfattas är de som förtecknas i bilaga I till EU:s stående förordning om PDA-produkter (EGF 428/2009, se EU:s sanktionskarta och EUR-Lex).

Det är även förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt eller finansiellt bistånd som rör PDA-produkter till någon i Ryssland om de är avsedda för militär användning där eller för militär slutanvändare där respektive de angivna försvarsindustriföretagen.

Förbuden påverkar inte fullgörandet av avtal eller överenskommelser som ingicks före den 1 augusti 2014 vad gäller militär användning eller militära slutanvändare respektive som ingicks före den 12 september vad gäller de angivna försvarsindustriföretagen.

Tillståndsplikt för försäljning, export av viss teknik lämpad för prospektering och utvinning av olja i vissa fall och för skifferoljeprojekt

Det krävs tillstånd av behörig myndighet för att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera viss teknik enligt förteckning (se EU:s sanktionskarta och EUR-Lex) till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller något annat land, om tekniken är avsedd för användning i Ryssland. Detta anges omfatta även landets exklusiva ekonomiska zon och kontinentalsockel. Produkterna har utvalts såsom lämpade för oljeprospektering och oljeutvinning offshore i arktiska områden, på djupare vatten än 150 meter eller i skifferoljeprojekt enligt viss närmare definition.

Tillstånd ska vägras om försäljningen etc. bedöms avse projekt som gäller de angivna typerna av verksamhet.

Tillstånd kan dock beviljas om det gäller fullgörandet av förpliktelser enligt ett avtal som ingicks före den 1 augusti 2014.

Motsvarande tillståndsplikt gäller för tillhandahållande av tekniskt och finansiellt bistånd rörande den tillståndspliktiga tekniken.

Särskilda regler gäller i situationer som hotar miljön.

Förbud mot tillhandahållande av vissa tjänster till delar av oljeindustrin

Det är förbjudet att tillhandahålla kringtjänster i form av borrning, borrhålsprovning, geofysisk borrhålsmätning (loggning) och färdigställande samt leverans av flytande farkoster när det gäller oljeprospektering och oljeproduktion på djupare vatten än 150 meter och offshore i Arktis samt vid skifferoljeprojekt enligt särskild definition i Ryssland. Ryssland anges i detta sammanhang omfatta även landets exklusiva ekonomiska zon och kontinentalsockel.

Förbudet gäller inte fullgörandet av avtal som ingåtts före den 12 september 2014.

Särskilda regler gäller i situationer som hotar miljön.

Ansvariga svenska myndigheter

Huvudansvarig myndighet för frågor kring vapenembargon och förbudet rörande produkter med dubbla användningsområden är Inspektionen för strategiska produkter (ISP).

Kommerskollegium är ansvarig myndighet för tillståndsgivningen för export m.m. av viss teknik som lämpar sig för användning i oljeindustrin.

Finansinspektionen är behörig myndighet för undantag från frysning av tillgångar för betalning av förvaltningskostnader.

Relevanta EU-dokument

De sektoriellt inriktade sanktionerna mot Ryssland med anledning av de ryska åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina regleras i rådsbeslut 2014/512/GUSP. För att genomföra förbudet mot import m.m. av vapen från Ryssland har regeringen utfärdat föreskrifter i förordningen SFS 2014:1448 den 15 december 2014. För att genomföra förbudet mot import m.m. av vapen från Ryssland har regeringen utfärdat föreskrifter i förordningen SFS 2014:1448. Förbudet att exportera vapen m.m. till Ryssland genomförs genom Sveriges krigsmateriellagstiftning.

De unionsrättsliga delarna av dessa sektorsvisa sanktioner regleras i EU-förordning 833/2014 (med en korrigering senare publicerad i EUT). EU-kommissionen har den 16 december 2014 publicerat en not med riktlinjer för genomförandet av främst de finansiella reglerna i förordningarna.

Aktuella rättsakter kan laddas ned via EU:s sanktionskarta och EUR-Lex. Den svenska förordningen 2014:1448 kan laddas ned via länk nedan.

Vänligen se EU:s sanktionskarta och EUR-Lex för uppdaterad information om gällande rättsakter.

Bakgrund till sanktionerna

Individuellt riktade sanktioner

Den 6 mars 2014 fördömde EU:s stats- och regeringschefer kraftfullt Ryska federationens oprovocerade kränkning av Ukrainas suveränitet och territoriella integritet och uppmanade Ryska federationen att omedelbart dra tillbaka sina väpnade styrkor till de områden där de är permanent stationerade, i enlighet med relevanta avtal. De uppmanade även Ryska federationen att omedelbart ge tillträde åt internationella observatörer.

En lokal så kallad "folkomröstning" om självständighet arrangerades den 16 mars på Krim i strid med Ukrainas konstitution. Den 18 mars annekterade Ryssland, i strid med internationell rätt, Krim och staden Sevastopol som nya delar av Ryssland.

Mot bakgrund av denna händelseutveckling beslutade EU:s ministerråd den 17 mars 2014 att införa riktade restriktiva åtgärder (sanktioner) mot personer som är ansvariga för åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, samt till dem kopplade fysiska och juridiska personer. Sanktionerna omfattar reserestriktioner och frysning av tillgångar. Den ursprungliga listan omfattade 21 personer. Mot bakgrund av det successivt förvärrade säkerhetsläget i östra och södra Ukraina jämte frånvaron av ryska åtgärder för att upphöra med destabiliseringen av landet har EU därefter vid ett par tillfällen dels utvidgat kriterierna för vilka de restriktiva åtgärderna kan sättas in emot, dels vid ett antal tillfällen kompletterat listan med ytterligare namn.

Efter utvidgningar den 12 maj och 18 juli 2014 kan i dagsläget restriktiva åtgärder riktas mot fysiska personer som är ansvariga för eller aktivt stöder eller genomför åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende eller stabilitet och säkerhet i Ukraina, eller som hindrar internationella organisationers arbete i Ukraina, samt fysiska och juridiska personer, enheter och organ som är förbundna med dem. Därtill kan åtgärder riktas mot juridiska personer, enheter och organ på Krim eller i Sevastopol där det har skett ett ägarskifte i strid med ukrainsk lagstiftning, samt mot juridiska personer, enheter och organ som har dragit fördel av ett sådant ägarskifte. Riktade åtgärder kan vidtas även mot juridiska personer, enheter och organ som materiellt eller ekonomiskt stöder åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, samt mot fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som aktivt ger materiellt eller ekonomiskt stöd till, eller gynnas av, ryska beslutsfattare som ansvarar för annekteringen av Krim eller destabiliseringen av östra Ukraina. Slutligen kan även fysiska och juridiska personer, enheter och organ som genomför transaktioner med separatistgrupperna i Donbassregionen i Ukraina omfattas av de restriktiva åtgärderna.

Sektorsvisa sanktioner

En ny typ av sanktioner har kommit till användning från slutet av juli 2014 vid sidan av de ovan beskrivna individuellt riktade åtgärderna.

Den 22 juli 2014 uppmanade EU:s stats- och regeringschefer Ryssland att aktivt använda sitt inflytande över de olagligt beväpnade grupperna i östra Ukraina för att säkra fullständigt, omedelbart och säkert tillträde till platsen där Malaysian Airlines flygning MH17 slog ner i Donetsk den 17 juli, samt att fullständigt samarbeta med den oberoende utredningen. Man uppmanade även Ryssland att stoppa flödet av vapen in i Ukraina samt att dra tillbaka sina extra styrkor från de ryska gränsområdena mot Ukraina.

Den 31 juli 2014 beslutade EU:s ministerråd att införa ytterligare restriktiva åtgärder inriktade på olika sektorer i Ryssland med hänsyn till det fortsatta ryska agerandet för att destabilisera situationen i Ukraina.

De nya restriktiva åtgärderna innebar ett förbud mot hantering av vissa finansiella instrument utgivna av fem förtecknade ryska finansinstitut med stort offentligt ägande. Åtgärderna innefattade vidare ett vapenembargo, embargo på export m.m. av produkter med dubbla användningsområden till militären i Ryssland samt tillståndskrav för export m.m. till Ryssland av vissa varor och teknik som används av oljeindustrin. Därvid ska tillstånd vägras när produkterna är avsedda för prospektering och utvinning av olja på djupt vatten, i arktiska områden eller för skifferoljeprojekt.

Med hänsyn till Rysslands fortsatta aggression mot Ukraina skärpte EU:s ministerråd den 8 september 2014 de sektorsvisa restriktiva åtgärder som införts den 31 juli. Förbudet mot hantering av vissa finansiella instrument utvidgades till att gälla också sådana som utgivits av tre ryska företag inom försvarsindustrin och tre inom oljeindustrin. Ett kompletterande förbud att ge lån till de utpekade bankerna och företagen infördes vidare, med undantag för lån i samband med handelsfinansiering. Embargot på export m.m. av produkter med dubbla användningsområden vidgades till att förutom militären också gälla nio företag inom försvarsindustrin. De restriktiva åtgärderna mot oljeindustrin kompletterades med ett förbud att ge vissa tjänster till de nämnda delarna av denna.

De restriktiva åtgärderna mot vissa sektorer i Ryssland preciserades och kompletterades något genom beslut den 4 december 2014. I mars 2015 kopplade Europeiska rådet de sektoriella sanktionerna till uppfyllandet av Minsk-överenskommelsen.

Det här systemet består av restriktioner mot import av varor som kommer från Krim och staden Sevastopol och har senare utvidgats med åtgärder mot viss export till och restriktioner av investeringar i dessa områden. Även turismrelaterade tjänster har förbjudits. Detta utgör svar på Rysslands olagliga annektering av dessa områden.

Beskrivning av sanktionerna

Importförbud

Det är förbjudet att till EU importera varor med ursprung från Krim och Sevastopol samt att direkt eller indirekt finansiera sådan import eller lämna finansiellt bistånd eller försäkring eller återförsäkring i samband med sådan import. Undantagen från förbudet är import av varor som har kontrollerats av ukrainska myndigheter och som har erhållit ett ursprungsintyg från dessa.

Exportförbud för viss utrustning och teknik till infrastrukturprojekt och utvinning av olja, gas och mineraler
Det är förbjudet att direkt eller indirekt till Krim eller Sevastopol, eller för användning där, sälja, leverera, överföra eller exportera viss utrustning eller teknik som lämpar sig för användning inom transport-, telekom- eller energisektorn, eller för utvinning av olja, gas och mineraler. Vilka produkter som omfattas av dessa förbud förtecknas i en bilaga till relevant EU-förordning (se EU:s sanktionskarta och EUR-Lex).

Det är även förbjudet att leverera tekniskt eller finansiellt bistånd avseende sådan utrustning och teknik.

Fram till den 21 mars 2015 påverkar inte förbudet fullgörandet av avtal som ingåtts före den 20 december 2014, förutsatt att behörig myndighet underrättats om detta minst fem arbetsdagar i förväg. Undantag från förbuden kan beviljas av behörig myndighet bl.a. till förmån för sjukhus, hälsovård och utbildning samt i situationer som hotar miljö och hälsa.

Investeringsförbud

Inga lån eller krediter får beviljas för skapande, förvärv eller utveckling av enheter (t ex företag) på Krim och i Sevastopol. Det är förbjudet att förvärva ägarandelar till sådana enheter och att utvidga existerande ägarandelar och att upprätta samriskföretag med enheter där. Det är också förbjudet att förvärva mark eller utvidga markförvärv på Krim och i Sevastopol.

Det finns också ett förbud mot att ge investeringstjänster avseende sådant som är förbjudet.

Investeringsförbuden påverkar inte fullgörandet av förpliktelser som ingåtts genom avtal slutna före den 20 december 2014 förutsatt att behörig myndighet underrättats senast fem dagar i förväg.

Undantag från förbuden kan beviljas av behörig myndighet bl.a. till förmån för sjukhus, hälsovård och utbildning samt i situationer som hotar miljö och hälsa.

Förbud mot tekniskt bistånd, förmedlings-, bygg- och ingenjörstjänster
Det är förbjudet att ge denna typ av tjänster om de direkt berör infrastruktur på Krim eller i Sevastopol inom sektorerna transport, telekommunikationer, energi samt prospektering och utvinning av olja, gas och mineralresurser.

Detta förbud påverkar inte fullgörande före den 21 mars 2015 av förpliktelser som ingåtts genom avtal slutna före den 20 december 2014.

Förbud mot turismrelaterade tjänster

Det är förbjudet att ge tjänster som direkt relaterar till turismaktiviteter på Krim eller i Sevastopol. Däribland nämns särskilt ett förbud för kryssningsfartyg under EU-lands flagg eller som ägs eller opereras av person inom EU att anlöpa någon av de hamnar på Krim och i Sevastopol som förtecknats i bilaga till relevant EU-förordning (se EU:s sanktionskarta och EUR-Lex).

Förbudet gäller inte ett fartyg som löper in i eller lägger till i en hamn av hänsyn till sjösäkerheten i en nödsituation. Den behöriga myndigheten ska underrättas om det relevanta fallet då ett fartyg löpt in eller lagt till i hamn inom fem arbetsdagar.

Detta förbud påverkar inte fullgörande före den 21 mars 2015 av förpliktelser enligt avtal som slutits före den 20 december 2014 förutsatt att behörig myndighet underrättats minst fem arbetsdagar i förväg.

Ansvariga svenska myndigheter

Behörig svensk myndighet för att motta underrättelser om avsikten att fullfölja förpliktelser i avtal ingångna före visst datum är Kommerskollegium. Kollegiet är också behörig myndighet för att lämna tillstånd att genomföra annars förbjudna aktiviteter i vissa undantagsfall.

Relevanta EU-dokument

Importförbudet regleras i rådsbeslut 2014/386 och unionsrättsligt av EU-förordning 692/2014. Exportförbudet samt investeringsförbudet infördes därefter genom rådsbeslut 2014/507/GUSP och unionsrättsligt av EU-förordning 825/2014. Flertalet av dessa tillkommande regler har emellertid ersatts genom regler i två rättsakter – rådsbeslut 2014/933/GUSP och EU-förordning 1351/2014

Vänligen se EU:s sanktionskarta och EUR-Lex för uppdaterad information om gällande rättsakter.

Bakgrund till sanktionerna

Vid ett möte den 20–21 mars 2014 fördömde det Europeiska rådet Rysslands olagliga annektering av den autonoma ukrainska regionen Krim samt staden Sevastopol, som utgör en egen enhet. I detta underströk rådet att EU inte kommer att erkänna annekteringen. Därför skulle vissa restriktioner införas vad gäller ekonomi, handel och finansiella förhållanden. Den 27 mars 2014 antog FN:s generalförsamling resolution 68/262 om Ukrainas territoriella integritet vari bl.a. betonades att den folkomröstning på Krim som hade organiserats den 16 mars saknade giltighet och alla stater uppmanades att inte erkänna några förändringar av Krims och Sevastopols ställning.

Som ett led i EU:s politik till stöd för Ukrainas territoriella integritet och för icke-erkännande av den olagliga annekteringen antog EU den 23 juni 2014 ett förbud mot import av varor med ursprung från Krim och Sevastopol samt ett förbud mot finansiellt bistånd samt försäkring och återförsäkring i samband med sådan import. Den 30 juli utökades förbuden till att omfatta försäljning, export m.m. till Krim och Sevastopol, eller för användning där, av viss utrustning och teknik som lämpar sig för användning inom vissa infrastruktursektorer (transport, telekom och energi) eller exploatering av olje- och mineralresurser samt anslutande tekniskt och finansiellt bistånd. Samtidigt infördes ett förbud mot investeringar i dessa sektorer.

Med hänvisning till att den olagliga annekteringen fortsatte skärpte EU sanktionerna mot Krim och Sevastopol den 18 december 2014. Investeringsförbudet gjordes totalt och exportförbudet utvidgades något. Vissa tjänster i förhållande till de ovan nämnda infrastruktursektorerna förbjöds, och ett förbud infördes mot tjänster som direkt relaterar till turistaktiviteter på Krim och i Sevastopol. Humanitära undantag från sanktionerna finns för hälso- och sjukvård samt utbildningssektorn.

Det är förbjudet att medvetet eller avsiktligt delta i en verksamhet som syftar till att kringgå de olika förbuden.

Sanktioner mot Ryssland med anledning av invasionen av Ukraina 2022

Sanktioner mot Ryssland med anledning av den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022 finns på sidan: