Sanktioner mot Nordkorea

Här finns information om sanktioner mot Nordkorea.

Beskrivning av sanktionerna

Inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) har EU:s medlemsstater gemensamt genomfört de FN-beslutade sanktionerna. EU har i vissa avseenden valt att gå längre än dessa. De samlade sanktioner som inom EU gäller mot Nordkorea återfinns i det konsoliderade rådsbeslutet (GUSP) 2016/849.

Efter FN:s skärpningar av sanktionerna i december 2017, och EU:s ytterligare tillägg gäller följande idag.

Vapenembargo (export och import) och förbud rörande vissa anslutande tjänster

Det är förbjudet att direkt eller indirekt förse Nordkorea med vapen och dithörande materiel av alla slag. Vapenembargot innefattar även all handel och transport av lätta vapen, samt förbud mot att tillhandahålla tekniska och finansiella tjänster med anknytning till sådan materiel eller teknik.
Det är också förbjudet att köpa eller på annat sätt motta denna typ av materiel eller teknik från Nordkorea, samt tekniska och finansiella tjänster i anslutning därtill.

Förbud rörande produkter avsedda för Nordkoreas väpnade styrkor och/eller som kan bidra till försvarsmaktens operativa kapacitet

Förbud råder avseende såväl export som import och även transport av produkter avsedda för Nordkoreas väpnade styrkor och/eller som kan bidra till Nordkoreas försvarsmakts operativa kapacitet, och för tjänster i anslutning därtill.

Förbud rörande produkter med dubbla användningsområden

Det är förbjudet att direkt eller indirekt förse Nordkorea med varor, utrustning och teknologi som kan bidra till landets kärntekniska, missiltekniska eller till andra massförstörelsevapen knutna program. På motsvarande sätt är det förbjudet att köpa eller på annat sätt motta dessa produkter från Nordkorea.

Sanktionerna omfattar också anslutande tjänster, vilket innebär att det är förbjudet att tillhandahålla och motta tekniska och finansiella tjänster i anslutning till dessa produkter.

Vilka produkter som omfattas av dessa förbud, samt även av det förbud som omnämns i sista stycket av punkt 1 om vapenembargot, regleras i EU:s standardiserade lista över produkter med dubbla användningsområden. Listan återfinns i bilagan till den s.k. PDA-förordningen (rådsförordning (EG) nr 428/2009) och upptar produkter med anknytning till kärnvapen, missilteknik, kemiska och bakteriologiska vapen samt även produkter med huvudsaklig anknytning till konventionella vapen. I förteckningen finns både sådana produkter som FN beslutat rikta sanktioner mot och sådana som EU självständigt beslutat ska omfattas av sanktioner.

Utöver produkter enligt PDA-förteckningen har EU i förhållande till Nordkorea – i vissa fall med anledning av beslut i FN – infört förbud avseende ytterligare ett antal produkter och anslutande tjänster, enligt ett antal särskilda listor. Det handlar då för det första om andra produkter m.m. som kan bidra till Nordkoreas program med anknytning till kärnvapen, andra massförstörelsevapen eller ballistiska robotar, samt vissa viktiga komponenter för sektorn för ballistiska robotar. För dessa produkter m.m. gäller, så som för PDA, förbud på både import- och exportsidan, så även i förhållande till tillhandahållandeförbud för anslutande tjänster.

Därutöver gäller förbud även mot export m.m. av flygbränsle, även detta enligt en särskild förteckning. Förbud finns med avseende på petroleumvaror – se nedan. 

För tillgång till listor över vilka produkter som omfattas av förbud och till andra dokument, hänvisas till EU:s sanktionskarta och EUR-Lex.

Förbud rörande olja

Det är förbjudet att sälja råolja till Nordkorea. Köp och försäljning av petroleumvaror till och från Nordkorea är förbjudna.

Vissa undantag gäller för försäljning av råolja och petroleumvaror till Nordkorea av humanitära skäl.

Förbud rörande guld, kol, järn, diamanter och vissa anslutande tjänster

Det är förbjudet att köpa guld, silver, koppar, järn, järnmalm, nickel, zink, titanmalm, vanadinmalm och sällsynta jordartsmetaller från Nordkorea.

För guld, andra ädla metaller och diamanter gäller även förbud mot försäljning i förhållande till Nordkoreas regering, dess myndigheter, nordkoreanska offentligägda företag och organ, Nordkoreas centralbank, samt till personer och enheter som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag, eller som ägs eller kontrolleras av dem. För dessa fall gäller även förbud mot att tillhandahålla anslutande tjänster.

Det är förbjudet att till Nordkorea sälja m.m. järn, stål och vissa metaller. Förbudet gäller inte sådan försäljning som krävs för upprätthållande av Nordkoreas kommersiella passagerarflygtjänster.

För tillgång till listor över vilka produkter som omfattas av förbud och till andra dokument, hänvisas till EU:s sanktionskarta och EUR-Lex.

Förbud rörande övriga varor

Det är förbjudet att från Nordkorea köpa fisk och skaldjur, statyer, textilier, och vissa livsmedels- och jordbruksvaror, maskiner, elektronisk utrustning, jord, stengods, trä och fartyg.

Det är förbjudet att till Nordkorea sälja industrimaskinvara och transportfordon. Förbudet gäller inte sådan försäljning som krävs för upprätthållande av Nordkoreas kommersiella passagerarflygtjänster.

För tillgång till listor över vilka produkter som omfattas av förbud och till andra dokument, hänvisas till EU:s sanktionskarta och EUR-Lex.

Begränsning av finansiella tjänster, handel med värdepapper

Nordkoreanska kredit- och finansinstitut får inte tillåtas, att via filialer och dotterbolag öppna representationskontor och etablera sig i EU. Befintliga kontor måste därtill stängas, tillstånd att bedriva verksamhet får inte ges och inga förvärv av ägandeintressen i någon form är tillåtna, i förhållande till sådana kredit- och finansinstitut. Vidare är förbjudet för kredit- och finansinstitut under EU:s jurisdiktion, att upprätta korrespondentbankförbindelser, samriskföretag och ägandeintressen med/i kredit- eller finansinstitut med säte i Nordkorea. Kredit- och finansinstitut i EU får inte öppna nya bankkonton och representationskontor hos motsvarigheter med säte i Nordkorea och får inte heller etablera nya filialer eller dotterbolag i landet. Befintliga bankkonton, korrespondentbankförbindelser, representationskontor, samriskföretag och ägarintressen ska avvecklas.

Det är även förbjudet att sälja eller köpa statsobligationer eller statligt garanterade obligationer till eller från Nordkorea, Nordkoreas centralbank, kredit- eller finansinstitut med säte i Nordkorea. Motsvarande är förbjudet även i förhållande till personer och enheter som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag, alternativt ägs kontrolleras av dem. Det är även förbjudet att tillhandahålla förmedlingstjänster och vissa andra former av bistånd och tjänster i förhållande till utfärdand av sådana obligationer.

Det är även förbjudet att sälja, leverera nytryckta nordkoreanska sedlar eller nypräglade mynt, samt icke utgivna sådana sedlar och mynt, till och till förmån för den nordkoreanska centralbanken.

Förbud rörande lyxvaror

Det är förbjudet att direkt eller indirekt köpa, sälja, leverera eller överföra lyxvaror från/till Nordkorea.

Vilka typer av varor som omfattas har specificerats av EU i en särskild lista, se aktuella rättsakter via EU:s sanktionskarta och EUR-Lex .

Investeringsförbud och stopp för statliga bidrag, finansiellt stöd och förmånliga lån samt för exportstöd

Inom EU är förbjudet, att godta eller godkänna nordkoreanska investeringar i kommersiell verksamhet. Från EU är det förbjudet att förvärva eller utöka innehav i affärsdrivande nordkoreanska enheter i eller utanför Nordkorea. Det är vidare förbjudet att bilda samriskföretag, utom vid förhandsgodkännande av FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté. Samriskföretag som inte har erhållit sådant godkännande måste avvecklas. enheter. I anslutning därtill, är det förbjudet att bevilja finansiering eller finansiellt stöd, samt att tillhandahålla investeringstjänster.

Vidare är det förbjudet att tillhandahålla finansiering och finansiellt stöd till handel med Nordkorea, när detta kan bidra till Nordkoreas program för kärnteknik eller ballistiska robotar, alternativt till annan förbjuden verksamhet.

EU:s medlemsstater ska inte göra nya åtaganden om gåvobistånd, finansiellt stöd eller förmånliga lån till Nordkorea, utom för humanitära eller utvecklingsändamål som direkt har att göra med civilbefolkningens behov eller främjande av kärnvapennedrustning.

Förbud och begränsningar av transaktioner med nordkoreanska kredit- och finansinstitut

Som huvudregel gäller förbud mot alla överföringar av tillgångar till och från Nordkorea, samt förbud för kredit- och finansinstitut att inleda, eller fortsätta att delta i, transaktioner med nordkoreanska banker, filialer och dotterbolag, samt med kredit- och finansinstitut som kontrolleras av sådana. Undantag kan komma på fråga för vissa typer av transaktioner, bl.a. för personliga penningförsändelser och transaktioner för humanitära ändamål.

För att förhindra överträdelser av de finansiella förbuden, så har för kredit- och finansinstituten särskilda krav på vaksamhet införts, i kombination med skyldighet att rapportera misstänkta transaktioner till behörig myndighet (i Sverige Finanspolisen).

Inspektion av last till och från Nordkorea, tillträdesförbud för fartyg och luftfartyg samt förbud mot att tillhandahålla besättnings- och klassificeringstjänster

I syfte att säkerställa att last ombord fartyg och luftfartyg inte innehåller enligt sanktionsregimen otillåtna produkter, så ska sådan last inspekteras som är från eller är destinerad för Nordkorea, alternativt om den har förmedlats eller befordrats därifrån eller av någon som är föremål för frysningsåtgärder. Detsamma gäller last som transporteras av nordkoreanskt flaggade fartyg eller av luftfartyg som är registrerade i Nordkorea, samt last som transporteras av statslösa fartyg eller luftfartyg Inspektion ska ske också på öppet hav. Har ett fartyg som kan ha varit delaktigt i otillåten verksamhet angjort hamn ska fartyget hållas i kvarstad. Om det finns rimliga skäl anta att fartyg fraktar otillåtet gods, gäller förbud mot att tillhandahålla bunkrings-, skeppsfurnerings-, och andra fartygstjänster i förhållande till dessa. Undantag gäller om sådant tillhandahållande är nödvändigt av humanitära skäl.

Inom EU är vidare förbjudet att ge tillträde till hamnar för fartyg som ägs, drivs eller bemannas av Nordkorea, eller som för nordkoreansk flagg. Detsamma gäller för fartyg som ägs eller kontrolleras av någon som är föremål för frysningsåtgärder (jfr nedan), samt för fartyg som fraktar otillåtet gods eller har vägrat inspektion. Undantagsregler finns för nödsituationer m.m.

Förbud gäller även mot att leasa och befrakta fartyg och luftfartyg, samt mot att tillhandahålla besättningstjänster, till Nordkorea, sådana som är föremål för frysning och andra nordkoreanska enheter, sådana som bidragit till sanktionskringgående, samt till personer och enheter som agerar för eller på uppdrag eller som kontrolleras, av dem. Vidare är förbjudet att tillhandahålla klassificerings- och tillhörande tjänster till fartyg som för nordkoreanskt flagg, samt att registrera eller låta kvarstå registrerade fartyg som ägs, drivs eller är bemannade av Nordkorea eller av nordkoreanska medborgare. Det sistnämnda förbudet gäller även fartyg som har avregistrerats av en annan stat i linje med bakomliggande FN-beslut. Det är förbjudet att försäkra och återförsäkra fartyg som ägs eller drivs av Nordkorea. Fartyg som kan ha varit delaktiga i otillåten verksamhet ska avregistreras.

Skyldigheter föreligger för stater som får del av uppgifter, att meddela sådana uppgifter till FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté.

Reserestriktioner samt förstärkt uppsikt över Nordkoreas diplomatiska personal

Reserestriktioner gäller i form av förbud mot inresa till och transitering genom EU:s territorium, för personer som av säkerhetsrådet eller av EU bedömts ha särskild anknytning till verksamheter som man vill förhindra. Dessa förtecknas i olika bilagor, se EU:s sanktionskarta och EUR-Lex.  Vissa undantagsmöjligheter finns.

EU:s medlemsstater är vidare skyldiga att utvisa nordkoreanska medborgare som arbetar för eller på uppdrag av någon som listats av FN och/eller EU, eller som hjälper andra att kringgå eller bryta mot sanktionerna. Detsamma gäller för nordkoreanska diplomater m.fl. som agerar på sin regerings vägnar, alternativt för eller på uppdrag av en listad eller någon som hjälper andra att kringgå eller bryta mot sanktionerna. Medlemsstaterna ska även utvisa tredjelandsmedborgare som arbetar för eller på uppdrag av en listad, eller som hjälper andra att kringgå eller bryta mot sanktionerna.

Medlemsstaterna ska därtill, i enlighet med internationell rätt, hålla förstärkt uppsikt över Nordkoreas diplomatiska personal i syfte att hindra sådana personer från att delta i Nordkoreas kärntekniska program eller program för ballistiska robotar, eller annan verksamhet som är förbjuden enligt säkerhetsrådets resolutioner och/eller EU:s beslut. Fastigheter som används för Nordkoreas diplomatiska beskickningar får inte användas till annat än diplomatisk verksamhet. Högst ett bankkonto får hållas öppet för nordkoreanska beskickningar som juridiska personer, och högst ett bankkonto hållas öppet för varje enskild ackrediterad nordkoreansk diplomat.

Frysning och förbud mot tillgängliggörande av tillgångar samt förbud mot affärsverksamhet som involverar frysningslistade

Tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör vissa i särskilda bilagor utpekade personer, enheter eller organ som deltar i eller stöder de nordkoreanska program som man vill förhindra ska frysas. Detsamma gäller i förhållande till personer som agerar på listades vägnar eller på uppdrag av sådana, eller som hjälper andra att kringgå eller bryta mot sanktionerna. En del av dessa har utpekats av säkerhetsrådet och en del självständigt av EU. Det är även förbjudet för andra att ställa tillgångar eller ekonomiska resurser till förfogande för dem som utpekats. Vilka personerna och enheterna är framgår av separata listor, se EU:s sanktionskarta och EUR-Lex.

Förbud mot tillgängliggörande av tillgångar och ekonomiska resurser gäller även i förhållande till personer, enheter och organ under Nordkoreas regering respektive Koreas arbetarparti, samt till personer eller enheter som agerar på deras vägnar och på deras uppdrag, eller som ägs eller kontrolleras av dem. Även för dessa fall knyter möjligheterna att lista berörda an till, att dessa kan förknippas med Nordkoreas otillåtna program och annan förbjuden verksamhet.

Vidare gäller uttryckligt förbud mot affärsverksamhet i förhållande till FN-listade för frysning, samt till personer och enheter som agerar på deras vägnar eller uppdrag.

Vissa undantagsmöjligheter finns.

Utbildningsrestriktioner

EU:s medlemsstater är skyldiga att vidta åtgärder för att förhindra att specialiserad undervisning eller utbildning ges till nordkoreanska medborgare, inom ämnesområden som kan bidra till Nordkoreas spridningskänsliga kärntekniska verksamhet eller till utvecklingen av system för kärnvapenbärare.

Likaså får vetenskapligt och tekniskt samarbete med Nordkorea inte ske. Vissa undantagsmöjligheter finns, som genom att berörd stat fastställer och meddelar FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté att samarbetet inte stärker Nordkoreas robot- och kärnvapenprogram.

Nordkoreansk arbetskraft

Det är förbjudet att utfärda nya och förnya befintliga arbetstillstånd till nordkoreanska medborgare. Undantag kan göras för flyktingar eller andra som åtnjuter skydd i enlighet med folkrätten.

Relevanta EU-dokument

EU har genomfört de av FN beslutade restriktiva åtgärderna gentemot Nordkorea genom antagandet av olika rättsakter - rådsbeslut (tidigare kallade gemensamma ståndpunkter) och förordningar. EU:s medlemsstater har i rättsakterna i vissa fall enats om att förtydliga eller skärpa de av FN beslutade åtgärderna. I och med att rådsbeslut antas av Europeiska unionens råd inom det mellanstatliga samarbetet för en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik är de, liksom resolutionerna från FN:s säkerhetsråd, folkrättsligt bindande för Sverige. Åtgärder som faller under medlemsstaternas behörighet regleras vidare i nationell lagstiftning, såsom beträffande vapenexportembargot den svenska krigsmateriellagstiftningen. Särskild nationell lagstiftning har införts avseende förbudet att importera vapen m.m. från Nordkorea, vilket inte tidigare var reglerat i svensk rätt. Åtgärder under unionsbehörighet regleras i stället genom EU-förordningar, som är direkt tillämpliga och gäller som lag i Sverige.

Sanktionerna mot Nordkorea, både de ursprungligen av FN beslutade och de som EU har lagt till, finns numera samlade i rådsbeslutet (GUSP) 2016/849 den 27 maj 2016, som ersätter tidigare gemensam ståndpunkt och efterföljande rådsbeslut med olika ändringar. Beslutet kompletterades med ytterligare åtgärder genom rådsbeslut (GUSP) 2016/1341 den 4 augusti 2016.

De unionsrättsliga delarna av sanktionerna mot Nordkorea finns nedlagda i en grundläggande förordning från ministerrådet, förordning (EG) nr 329/2007, inkl. efterföljande justeringar i form av ändringsförordningar. I förordningen ges vissa definitioner samt regleras förbuden vad gäller produkter med dubbla användningsområden samt mot vissa tjänster i anslutning till detta. Vidare regleras där även de grundläggande förhållandena kring frysning av tillgångar. Förordningen innehåller också en lista över vilka lyxvaror som det är förbjudet att förse Nordkorea med.

Vilka produkter med dubbla användningsområden som är förbjudna för export och import regleras i förordning (EU) nr 1283/2009. Utöver EU:s standardiserade lista över produkter med dubbla användningsområden enligt förordningen (EG) nr 428/2009, omfattas även vissa andra produkter med dubbla användningsområden av förbuden. De produkterna förtecknas i en bilaga I A. Bilaga I A fick 2010 vissa tillägg och återfinns i senaste version i förordning (EU) nr 567/2010 med något tillägg enligt förordningen (EU) nr 296/2013. I samma EU-förordning tillskapades vidare en bilaga 1 B som upptar vilka aluminiumprodukter som också faller inom förbuden. Vilka produkter som faller under förbudet att handla med guld, ädelmetaller och diamanter framgår av bilaga VII till förordningen (EU) nr 296/2013.

Förteckningen över vilka personer och enheter som är föremål för reserestriktioner (endast fysiska personer) samt frysning av tillgångar (både personer och enheter) är i rådsbeslutet respektive förordningen uppdelad på olika bilagor, beroende på om de listats enligt FN-beslut eller EU:s egna. För en kontroll av vilka som idag finns upptagna kan man gå till rådsbeslut (GUSP) 2016/849.

Förbudet mot import m.m. av vapen och dithörande materiel, samt import och export av paramilitär utrustning, är infört i svensk rätt genom förordningen (2011:67) om vissa sanktioner mot Demokratiska folkrepubliken Korea.

Vänligen se EU:s sanktionskarta och EUR-Lex för uppdaterad information om gällande rättsakter.

Ansvariga svenska myndigheter

Regeringen har uppdragit åt Försäkringskassan, Finansinspektionen, Kommerskollegium och Inspektionen för strategiska produkter att vara behöriga myndigheter för prövning av olika frågor med anknytning till restriktiva åtgärder avseende Nordkorea.

Försäkringskassan beviljar undantag från frysning av tillgångar, dock inte vad gäller rutinmässig förvaltning (se Finansinspektionen).

Finansinspektionen tar emot uppgifter om frysta konton samt beviljar undantag från frysning av tillgångar vad gäller rutinmässig förvaltning.

Kommerskollegium beviljar tillstånd till frigörande från frysning av tillgångar avseende andra än fysiska personer (juridiska personer, enheter och organ), dock inte för rutinmässig förvaltning (se Finansinspektionen).

Inspektionen för strategiska produkter hanterar frågor om undantag från förbudet att leverera utrustning som kan användas för internt förtryck samt vissa frågor rörande undantag för tjänster i anslutning till enligt vapenembargot förbjudna varor.

Bakgrund till sanktionerna

Grunden för sanktionerna mot Nordkorea är att landet, i strid med internationella överenskommelser, har utvecklat kärnvapen och genomfört kärnsprängningar.

Nordkoreas relationer med det internationella samfundet på det nukleära området har de senaste 20 åren präglats av ömsom samarbetsvilja, ömsom avståndstagande från Nordkoreas sida. I augusti 2003 inleddes de s.k. sexpartssamtalen i syfte att lösa det komplicerade läge som uppstått efter att Nordkorea vägrat att längre samarbeta med Internationella atomenergiorganet (IAEA). I detta forum ingår förutom Nord- och Sydkorea även Kina, USA, Japan och Ryssland.

Förhandlingsomgången 2005 avslutades med ett gemensamt uttalande den 19 september, där målet fastställdes att göra Koreahalvön kärnvapenfri. Nordkorea förband sig att avstå från alla kärnvapen och pågående kärntekniska program, att återgå till icke-spridningsavtalet (NPT) samt samarbete med IAEA.

I juli 2006 testade Nordkorea emellertid en långdistansmissil samt sex medel- och kortdistansrobotar. FN:s säkerhetsråd antog då resolution 1695 och en blockad utlystes mot tillförsel av medel och materiel som kunde bidra till utvecklingen av nordkoreanska massförstörelsevapen. I oktober 2006 uppgav Nordkorea att landet för första gången provsprängt en kärnladdning, vilket också bekräftades av internationella verifikationsinsatser. Åtgärden fördömdes och FN:s säkerhetsråd antog enhälligt resolution 1718 med ännu mer långtgående sanktioner mot Nordkorea. EU:s medlemsstater har gemensamt genomfört sanktionerna.

Efter kinesiska påtryckningar återgick Nordkorea i december 2006 till de avbrutna sexpartssamtalen. Parallellt med samtalen hölls också bilaterala möten med USA. Den 13 februari 2007 nåddes en överenskommelse om åtgärder för att genomföra det gemensamma uttalandet från september 2005. Överenskommelsen innebar en tidsplan för redovisning och nedmontering av Nordkoreas nukleära program i utbyte mot utfästelser om samarbete och bistånd från övriga länder. Därefter följde mer än ett år av positiv utveckling men sedan gick processen åter i stå.

I april 2009 genomförde Nordkorea en uppskjutning av en ballistisk robot vilket kritiserades hårt av omvärlden och säkerhetsrådet. Nordkorea hävdade att landet genomfört en satellituppskjutning. Som en följd av kontroversen kring uppskjutningen lämnade Nordkorea sexpartssamtalen. I maj uppgav Nordkorea att landet genomfört en ny kärnsprängning. Provsprängningen fördömdes av säkerhetsrådet och ledde till resolution 1874 om utvidgade sanktioner mot Nordkorea. EU:s beslut om genomförande av sanktionerna innebar vissa ytterligare utvidgningar av dessa, bl.a. genom att antalet för export m.m. till Nordkorea förbjudna produkter väsentligt utökades och att EU självständigt antog beslut om att lista personer och enheter som är föremål för frysning av tillgångar utöver vad FN beslutat.

I april 2012 inleddes en ny cykel av provokationer som slutade i en allvarlig kris under våren 2013. Efter en misslyckad missiluppskjutning i april 2012 lyckades Nordkorea i december skjuta upp en ballistisk missil som påstods vara en satellit. Detta fördömdes kraftigt av det internationella samfundet och FN:s säkerhetsråd, som i januari 2013 antog resolution 2087 (2013). Situationen förvärrades ytterligare när Nordkorea den 12 februari 2013 genomförde en tredje kärnprovsprängning, vilket fick som följd att ett enigt säkerhetsråd antog resolution 2094 (2013) i mars 2013 med bl.a. skärpta sanktioner. EU genomförde under våren FN:s båda resolutioner och införde även vissa ytterligare egna sanktioner gentemot Nordkorea.

I januari 2016 inleddes en rad nya provokationer genom en ny kärnsprängning och därpå följde ett flertal test av robotar som använde sig av förbjuden missilteknologi. Detta fördömdes kraftigt av det internationella samfundet och ett enigt säkerhetsråd antog i mars 2016 resolution 2270 (2016) med bl.a. kraftigt skärpta sanktioner. EU genomförde under våren resolution 2270 (2016) och införde även vissa ytterligare egna sanktioner gentemot Nordkorea. Den 9 september genomfördes den femte kärnvapenprovsprängningen, som var starkare än tidigare. Provet fördömdes av det internationella samfundet och FN:s säkerhetsråd i mycket starka ordalag. Som svar på provet utökade FN:s säkerhetsråd sanktionerna genom antagandet i november 2016 av resolution 2321 (2016).

Våren 2017 utförde Nordkorea en rad robotuppskjutningar. Uppskjutningarna fördömdes av FN:s säkerhetsråd som genom resolution 2356 (2017) i juni uppförde ytterligare nordkoreanska medborgare på listan över personer som är föremål för reseförbud och frysning av tillgångar. Efter vidare uppskjutningar i augusti och ett sjätte kärnvapenprov i september utvidgade säkerhetsrådet sanktionerna ytterligare, genom resolutionerna 2371 (2017) respektive 2375 (2017). Efter uppskjutning av en interkontinental robot i november 2017 införde säkerhetsrådet vidare skärpningar av sanktionerna, genom resolutionen 2397 (2017) i december samma år.