Möten i Sverige under EU-ordförandeskapet 2023

Uppdaterad

Under Sveriges EU-ordförandeskap våren 2023 kommer cirka 150 EU-möten att hållas i Sverige. De flesta mötena, bland annat de informella ministermötena, kommer att äga rum i Arlandastad utanför Stockholm. Utöver mötena i Arlandastad planeras det för cirka 35 möten runt om i landet under ordförandeskapet, från Kiruna i norr till Malmö i söder.

Nedan listas de planerade mötena utifrån mötesort. För mötena i Arlandastad listas de planerade informella ministermötena.

I samband med att ordförandeskapet inleds kommer samtliga möten att presenteras på ordförandeskapets webbplats. Observera att planeringen för mötena är preliminär, där antalet möten, orter och datum kan komma att ändras.


Norrbotten

Rådsarbetsgrupp för Tullunionen (TUG), 20–21 februari, Luleå

Rådsarbetsgruppen hanterar frågor med anknytning till tullunionen. Mötet kommer troligen att ha inriktning på innovation och utnyttjande av modern teknik för att effektivisera tullmyndigheternas arbete. Vid mötet kommer representanter för medlemsstaternas regeringar och kommissionen att träffas, totalt cirka 80 mötesdeltagare.

Attachéresa för rådsarbetsgruppen för rymdfrågor, 5–7 mars, Kiruna

Ett möte för rymdattachéerna. Upplägget är möte, samt studiebesök och sociala aktiviteter. Ett syfte är att visa upp Sveriges rymdbas Esrange.

Möte för medlemsstaternas energiattachéer, 24–26 juni, Luleå

Medlemsstaternas energiattachéer möts i Luleå för diskussioner och studiebesök kopplade till svenska EU-prioriteringar om ett konkurrenskraftigt EU och ett EU som ska vara ledande i klimatomställningen. (Observera att datumet ändrats från 20-22 juni).

Informellt miljöattachémöte, 28–30 juni, Luleå

Attachéresa till Luleå för att studera exempel på miljöutmaningar och miljölösningar inom den gröna omställningen. Mötet riktar sig till samtliga miljöattachéer i Bryssel.

⇑ Upp


Norr- och Västerbotten

Attachéresa för arbetsgruppen för strukturåtgärder och de yttersta randområdena, SMOR, 7–9 juni, Skellefteå och Luleå

Deltagarna i arbetsgruppen för strukturåtgärder och de yttersta randområdena, SMOR, från samtliga medlemsländer ges möjlighet att lära sig mer om olika aspekter av sammanhållningspolitiken i ordförandelandet Sverige. Resan är också ett tillfälle att visa strukturomvandlingen som pågår i Västerbotten och Norrbotten.

⇑ Upp


Västerbotten

Konferens om konstnärlig frihet och kreativa näringar, 16–17 februari, Umeå

Under en tvådagarskonferens i Umeå ska Sverige lyfta konstnärers och kulturens frihet och villkor samt kulturella och kreativa näringar.

Skogsdirektörsmöte, 16–17 maj, Skellefteå

Under varje EU-ordförandeskap anordnar ordförandelandet ett informellt möte för medlemsstaternas högsta tjänstemän inom skogsfrågor. Vid mötet diskuterar tjänstemännen olika skogsrelaterade frågor. I samband med mötet ordnas också flera studiebesök. Från svensk sida är mötet i Skellefteå med omnejd en möjlighet att visa hur hållbart skogsbruk fungerar i praktiken, och främja förnybara lösningar som bygger på skogsråvaror.

⇑ Upp


Jämtland

Möte i medlemsstaternas arbetsgrupp för statsstöd om genomförandet av modernisering av statsstödsreglerna, 16–17 maj, Åre

Den praktiska hanteringen av statliga stöd till näringslivet är till stor del delegerad till medlemsstaterna. För att säkerställa att tillämpningen är likadan över hela unionen träffas medlemsstaterna och kommissionen några gånger per år för att diskutera policyutveckling och hanteringen av aktuella frågor. Tidigare har exempelvis stöd till den gröna omställningen eller de tillfälliga regelverken för stöd för att avhjälpa de negativa ekonomiska effekterna av pandemin och av Rysslands invasion av Ukraina behandlats. Utöver representanter från medlemsstaterna deltar Norge och Island, samt en delegation från kommissionen och representanter för EFTA:s övervakningsmyndighet för statsstöd.

⇑ Upp


Uppland

Informellt möte EU:s växtskyddschefer (COPHS), 23–24 maj, Uppsala

Det informella mötet med EU:s växtskyddschefer (Chief Plant Health Officers på engelska) hålls enligt tradition i ordförandelandet. På mötet diskuteras frågor av strategisk karaktär i syfte att förhindra introduktion och spridning av växtskadegörare som omfattas av växtskyddslagen och som kan leda till oacceptabla ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser om inga effektiva åtgärder sätts in. Deltagare brukar vara EU:s växtskyddschefer från alla medlemsländer som i flera fall åtföljs av ytterligare en representant, flera representanter från EU-kommissionen samt rådssekretariatet. I mötet ingår även studiebesök.

Möte med naturvårdsdirektörerna, 24–25 maj, Färnebofjärden

Mer information kommer.

Fiskedirektörsmöte, 8–9 juni, Grisslehamn 

Fiskedirektörerna i EU har, tillsammans med fiskeriattachéerna, möte en gång under varje EU-ordförandeskap i ordförandelandet. Mötet har informell karaktär (likt informella ministermöten). Temat för mötet under det svenska ordförandeskapet kommer att vara den gemensamma fiskeripolitiken. Kommissionen ska enligt plan presentera sin rapport innehållande en översyn av den gemensamma fiskeripolitiken i december 2022. Rapporten kommer att presenteras och diskuteras under det svenska ordförandeskapet.

Ordförandeskapskonferens om djurskydd, 29–30 juni, Uppsala (SLU)

Det svenska ordförandeskapet planerar att arrangera en djurskyddskonferens i Uppsala. Konferensen vänder sig till experter från de övriga medlemsstaterna i EU och kommer att behandla aktuella frågor inom djurskyddsområdet. Utgångspunkten för mötet är den översyn av djurskyddslagstiftningen på EU-nivå som väntas ske under 2023. Arrangemanget kommer att genomföras vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

⇑ Upp


Södermanland

Möte med vattendirektörerna, 20–21 juni, skärgårdsmiljö

Mer information kommer.

⇑ Upp


Västmanland

Informellt möte i högnivågruppen för konkurrenskraft och tillväxt, 27–28 mars, Västerås

I gruppen HLG Compcro finns alla EU:s medlemsstater representerade på hög tjänstemannanivå (motsvarande generaldirektör), liksom EU-kommissionen. Det primära syftet med HLG är att få till stånd en strategisk diskussion om EU:s konkurrenskraft och tillväxt, samt underlätta beslutsfattandet i Konkurrenskraftsrådet som är den politiska nivån över HLG. Viktiga frågor som diskuteras i HLG är bland annat fördjupning av den inre marknaden, genomförandet av industristrategin och omställningen till ett grönt och digitalt samhälle.

⇑ Upp


Gotland

Rådets budgetkommitté besöker Gotland, 3–5 maj, Visby

Budgetkommittén är en arbetsgrupp under ministerrådet som bland annat hanterar frågor som rör EU:s finanser. Arbetsgruppen hanterar bland annat frågor som rör EU:s årsbudget och EU:s finansiella lagstiftning. I Visby och på Gotland kommer tjänstemän som representerar alla EU:s 27 medlemsstater att delta i möten och studiebesök. 

⇑ Upp


Kronoberg

EU:s ungdomskonferens, 20–22 mars, Växjö

På konferensen deltar ungdomsrepresentanter, tjänstemän från medlemsstaternas regeringskanslier och expertmyndigheter, europeiska ungdomsorganisationer, representanter från kommissionen, Europarådet och andra gäster med koppling till EU:s ungdomsdialog. Ansvarigt statsråd och EU-kommissionär kan också komma att delta. Totalt samlas cirka 250 deltagare.

Europeiska unionens chefsmöte för ungdomsfrågor, DG Youth, 22–23 mars, Växjö

Europeiska unionens chefsmöte för ungdomsfrågor är ett återkommande möte som arrangeras av varje ordförandeskap, ofta i anslutning till EU:s ungdomskonferens. På chefsmötet förs diskussioner om aktuella ämnen och medlemsstaterna utbyter erfarenheter samt goda exempel inom ungdomspolitiken. Mötet kommer kretsa kring det övergripande temat om ungas roll i hållbar utveckling och social inkludering. Innehållet specificeras närmare under hösten 2022. På mötet presenteras och diskuteras även resultaten från ungdomskonferensen. På mötet deltar chefer och tjänstemän med ansvar för ungdomsfrågor från varje medlemsstats regeringskanslier. Även representanter från ungdomsrörelsen, kommissionen och Europarådet deltar. Totalt deltar ca 60 personer.

⇑ Upp


Västra Götaland

Saltsjöbaden VII – En internationell vetenskapspolitisk workshop om vägar framåt för förbättrad luftkvalitet i en pressad värld, Göteborg, 13–15 mars, Göteborg

Vi står inför nya utmaningar där luft- och klimatarbetet behöver såväl intensifieras som tydligare kopplas samman. Saltsjöbaden VII är den sjunde konferensen i ordningen där beslutsfattare och forskare möts för att diskutera utmaningar och lösningar kopplat till luftkvalitet. Workshopen kommer att erbjuda ett dialogforum mellan beslutsfattare och experter för förbättrad luftkvalitet med utgångspunkt i bland annat FN:s luftvårdskonvention. Deltagare är förhandlare, forskare och experter inom luftvårdsområdet.

Hållbar AI och AI för hållbar utveckling, 2–3 maj, Göteborg

Artificiell intelligens, AI är ett viktigt verktyg för att nå hållbarhet. Europas och Sveriges konkurrenskraft och välfärd avgörs av hur väl vi använder de möjligheter som kan skapas med AI. På mötet kommer beslutsfattare, företagsledare och representanter från offentlig förvaltning och akademi mötas för att utbyta erfarenheter och knyta kontakter. Genom att bygga ett ekosystem för relevanta aktörer kan EU bli en hubb för utveckling och användning av hållbar AI och AI för hållbar utveckling.

Attachéresa för EU:s militära kommittés arbetsgrupp (EUMCWG), 3–5 maj, Göteborg

Under varje EU-ordförandeskap anordnar ordförandelandet en attachéresa för EU:s militära kommittés arbetsgrupp (EUMCWG) som omfattar både EUMCWG och EU:s militära kommittés arbetsgrupp för kapacitetsmål (EUMCWG/HTF), så kallade away days. Vid mötet diskuteras aktuella frågor på agendan i syfte att utveckla EU:s försvarssamarbete. Därtill genomförs besök till militära förband och vid annan försvarsrelaterad verksamhet. Från svensk sida innebär besöket i Göteborg, förutom möjligheten att diskutera aktuella frågor, även möjlighet att visa upp militära förband och andra aktörer inom ramen för det svenska totalförsvaret. Göteborgsområdet erbjuder goda möjlighet att visa hur samverkan fungerar mellan militären, de civila myndigheterna och privata aktörer inte minst vad avser strategiska flöden och sjöfart. 

Tjänstemannamöte för representanter i Mutual Information System on Social Protection, MISSOC, 25–26 maj, Göteborg

Mötet arrangeras varje halvår i det aktuella ordförandelandet. På mötet diskuteras bland annat de jämförande tabeller som finns i databasen MISSOC och som beskriver samtliga EU-länders socialförsäkringar. Deltagande sker på tjänstemannanivå.

⇑ Upp


Halland

Informellt möte med EU:s chefsveterinärer (CVO), 25–28 april, Varberg

CVO ansvarar bland annat för att hantera strategiska frågor om djurhälsa, djurskydd och en säker och hållbar livsmedelsproduktion. CVO samordnar även EU:s internationella hållning i dessa frågor. Mötet, som har temat hållbarhet, kommer att behandla aktuella frågor inom områdena djurhälsa, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet. Mötet innehåller även studiebesök till verksamheter med anknytning till de frågor som kommer att diskuteras vid mötet.

⇑ Upp


Skåne

Miljödirektörsmöte, 29-30 mars, Malmö

Miljödepartementet står värd för ett EU-miljödirektörsmöte i Malmö, ett tjänstemannamöte på miljödirektörnivå med totalt ca 35 deltagare från EU:s medlemsstater och EU-kommissionen. Mötet är en möjlighet till informell diskussion om pågående processer i den gröna given (klimat, cirkulär ekonomi, biologisk mångfald).

Konferens om institutionellt skydd för grundläggande rättigheter (FREMP), 20–21 april, Lund

Vid konferensen kommer experter på frågor om EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna diskutera hur det institutionella skyddet för grundläggande rättigheter kan säkerställas i EU:s medlemsstater. Detta med utgångspunkt i EU:s strategi för genomförandet av stadgan samt praktiska erfarenheter från olika aktörer.

Tjänstemannamöte för EU:s nationella narkotikasamordnare, 2–4 maj, Malmö

Mötet arrangeras varje halvår i det aktuella ordförandelandet. Under mötet diskuteras narkotikarelaterade frågor utifrån det tema som ordförandelandet väljer. Deltagande sker på tjänstemannanivå.

Framgångsrikt miljöarbete inom ramen för CAP, 23–24 maj, Malmö

2023 införs en ny gemensam jordbrukspolitik i EU och det finns flera frågor som är intressanta att följa upp. Sverige planerar att lyfta omställningen till en hållbar livsmedelskedja med fokus på effektiva miljö- och klimatåtgärder. Ca 150 deltagare från samtliga medlemsländer och EU-kommissionen. Fokus ligger på erfarenhetsutbyte från genomförandet av EU:s gemensamma jordbrukspolitik i medlemsländerna. Under konferensen kommer det även ske jordbruksrelaterade studiebesök runt om i Skåne.

Möte för landsbygdsdirektörerna, 30–31 maj, Malmö

Medlemsländernas direktörer för CAP, den gemensamma jordbrukspolitiken i EU, träffas i Malmö. Under mötet följs erfarenheter av genomförandet av den nya gemensamma jordbrukspolitiken, CAP, upp. Mötet följer även upp konferensen Framgångsrikt miljöarbete inom ramen för CAP.

Attachéresa för rådsarbetsgruppen för atomfrågor, 31 maj–2 juni, Lund

Deltagarna från samtliga medlemsländer ges möjlighet att besöka anläggningar som knyter an till de frågor som behandlas i arbetsgruppen såsom t.ex. European Spallation Source (ESS) samt andra medicinska tillämpningar av joniserande strålning.

Konferens om hållbar stadsutveckling, 14–15 juni, Malmö

Mer information kommer.

Högnivåkonferens om forskningsinfrastruktur, 19–20 juni, Lund

Högnivåkonferens om forskningsinfrastruktur med temat: framtidens forskningsinfrastruktur – för ökad samhällsnytta. Deltagare är tjänstemän på politisk nivå, generaldirektörer, högre tjänstemän från ministerier osv.

Möte i Kommittén för det europeiska forskningsområdet och innovation (ERAC), 20–22 juni, Lund

Möte samt studiebesök och sociala aktiviteter. Samordnas delvis med Rådsarbetsgruppen för forsknings attachéresa.

Attachéresa för Rådsarbetsgruppen för forskning, 20–22 juni, Lund

Möte samt studiebesök och sociala aktiviteter. Samordnas delvis med möte i Kommittén för det europeiska forskningsområdet och innovation.

⇑ Upp


Informella ministerrådsmöten

Informellt möte för EU:s justitie-, inrikes- och migrationsministrar, 25–27 januari, Stockholm

Vid de informella ministermötena väljer ordförandelandet vanligtvis att lyfta fram aktuella frågor av övergripande karaktär inför kommande diskussioner i EU:s ministerråd. För detta möte kan det till exempel handla om diskussioner inom det civil- och straffrättsliga samarbetet, kampen mot organiserad brottslighet och terrorism samt asyl- och migrationspolitik. Vid mötet deltar EU-medlemsstaternas justitieministrar, inrikesministrar och migrationsministrar tillsammans med företrädare för Europeiska kommissionen och Europaparlamentet. Det är också brukligt att inrikesministrar från de fyra länder utanför EU som omfattas av Schengenavtalet (Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz) närvarar vid någon av mötets olika diskussioner. I övrigt bjuds EU:s decentraliserade byråer in att delta vid de diskussioner som rör respektive myndighets ansvarsområde, bland andra Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) samt Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol), Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) och Europeiska unionens asylbyrå (EUAA).

Informellt möte för EU:s konkurrenskraftsministrar, 6–8 februari, Stockholm

Under det svenska EU-ordförandeskapet våren 2023 är Sverige bland annat ordförande i ministerrådskonstellationen Konkurrenskraftsrådet (KKR). Konkurrenskraftsrådet arbetar för att öka konkurrenskraften och tillväxten i EU, och behandlar bland annat politikområdena inre marknaden och industri. Utöver de två formella mötena som äger rum per termin i Bryssel står ordföranden värd för ett informellt KKR i ordförandeskapslandet.         

Informellt möte för EU:s biståndsministrar, (FAC utveckling), 9–10 februari Stockholm

Biståndsministern och EU:s höga representant för utrikes- och säkerhetspolitik bjuder in medlemsstaternas biståndsministrar, berörda EU-kommissionärer och ordföranden i Europaparlamentets utvecklingsutskott till ett informellt ministermöte i Sverige. Det informella formatet ger möjlighet till öppna och strategiska diskussioner om EU:s biståndspolitiska prioriteringar.

Informellt möte för EU:s energi- och transportministrar, 21–22 februari, Stockholm

EU:s energi- och transportministrar bjuds in för att diskutera hur den framtida energi- och transportpolitiken bör utformas för att på bästa sätt bidra till EU:s gröna omställning till 2050.

Informellt möte för EU:s försvarsministrar 1–2 mars, Stockholm

Under varje EU-ordförandeskap anordnar ordförandelandet ett informellt försvarsministermöte. Utöver försvarsministrarna kan även exempelvis Nato eller FN delta, beroende på vad som står på agendan.

Informellt möte för EU:s utrikesministermöte 2–3 mars, Stockholm     

Utrikesministern och EU:s höga representant för utrikes- och säkerhetspolitik kommer att bjuda in medlemsstaternas utrikesministrar, berörda EU-kommissionärer och ordföranden i Europaparlamentets utrikesutskott till ett informellt ministermöte i Sverige. Mötesformatet kallas Gymnich efter platsen där det första mötet hölls 1974. Det informella formatet, där ministrarna är ensamma i rummet, ger möjlighet till öppna och strategiska diskussioner om EU:s utrikes- och säkerhetspolitiska prioriteringar. Mötet äger i regel rum i anslutning till EU:s informella försvarsministermöte.

Informellt möte för EU:s handelsministrar, 9–10 mars, Stockholm

En framåtblickande och strategisk diskussion om aktuella handelspolitiska frågor med EU:s handelsministrar från de 27 medlemsstaterna och EU-kommissionären för handelsfrågor Valdis Dombrovskis.

Informellt möte för EU:s miljöministrar, 18–19 april, Stockholm

Miljöministrarnas sessioner kommer att ledas av den svenska miljöministern. Mötet är en möjlighet att diskutera aktuella miljö- och klimatfrågor och pågående processer i EU:s så kallade gröna giv. Utöver ministrar eller representanter från EU:s medlemsstater kommer delegationer från EFTA- och kandidatländerna, EU-kommissionen, EEB (den europeiska miljöbyrån) och EEA (den europeiska miljömyndigheten) bjudas in. Totalt räknas ca 170 personer delta.

Informellt möte för EU:s finansministrar och centralbankschefer, 28–29 april, Stockholm

EU:s ekonomi- och finansministrar träffas i Stockholm för att diskutera aktuella ekonomiska och finansiella frågor under två dagar. Under mötets första dag deltar även alla EU-länders centralbankschefer.

Informellt möte för EU:s sysselsättningsministrar och socialministrar, 4–5 maj, Stockholm

Mötet arrangeras varje halvår i det aktuella ordförandelandet. Den första mötesdagen diskuteras sysselsättnings- och socialpolitiska frågor och den andra mötesdagen diskuteras hälso- och sjukvårdsfrågor. Båda mötesdagarna inleds kvällen innan med en middag. Mötet riktar sig främst till ministrarna i EU:s medlemsstater. Deltar gör även berörda EU-kommissionärer, vissa EU-myndigheter samt representanter för arbetsmarknadens parter och från civilsamhället.

Informellt möte för EU:s jordbruks- och fiskeministrar, 11–13 juni, Stockholm

Under varje EU-ordförandeskap anordnar ordförandelandet ett informellt ministermöte för jordbruks- och fiskeministrar, AGRIFISH. Utöver mötet ordnas även flera studiebesök i Stockholm och Uppsala med omnejd. Parallellt med ministermötet genomförs attachémöte för SJK (Särskilda jordbrukskommittén). Vid mötet diskuteras något aktuellt ämne som faller under jordbruks- och fiskeministrarnas område.

Informellt EU-ministermöte, 22 juni, Stockholm

EU-ministrarna möts informellt i Stockholm i anslutning till ett högnivåmöte om demokrati, grundläggande rättigheter och rättsstatsfrågor som äger rum under det svenska ordförandeskapet. Unionens grundläggande värden är inte förhandlingsbara och en förutsättning för det förtroende som det djupgående rättsliga och ekonomiska samarbetet vilar på.

⇑ Upp


 

Det svenska EU-ordförandeskapet 2023

Ministerrådets ordförandeskap roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Under en sexmånadersperiod ska ordförandeskapet driva rådets arbete med EU:s lagstiftning framåt, säkra kontinuiteten i EU:s agenda samt se till att lagstiftningsprocesserna sker på ett ordnat sätt och att medlemsländerna samarbetar. Ordförandeskapets två huvuduppgifter är att planera och leda mötena i rådet och dess förberedande organ samt att företräda rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner.