Faktapromemoria från Justitiedepartementet

EU:s patentpaket 2022/23:FPM92

Publicerad

Faktapromemoria gällande EU:s patentpaket som består av tre förslag: ett centralt förfarande för beviljande av tilläggs­skydd för läkemedel och växt­skydds­medel samt ett enhetligt tilläggs­skydd inom EU, ett system för beviljande av tvångs­licenser på EU-nivå och ett regelverk gällande standard­essentiella patent (SEP).

Ladda ner:

Patentpaketet syftar enligt kom­missionen till att göra det lättare för företag, särskilt små- och medelstora, att nyttja sina upp­finningar och använda sig av ny teknik, samt till att öka EU:s konkurrens­kraft och tekniska suveränitet. Förslagen syftar också till att göra regel­verken mer effektiva, trans­parenta och framtids­säkra.

Sverige är ett land med en stark och innovativ industri. Ett robust och effektivt immaterial­rättsligt skydd är en förut­sättning för att nya, säkra och använd­bara tekniker, produkter och tjänster ska utvecklas och göras till­gängliga. Ett mer centrali­serat och enhetligt förfarande på EU-nivå för beviljande av tilläggs­skydd skulle kunna vara positivt för användarna. Regeringen välkomnar förslaget om ett enhetligt tilläggs­skydd som ett viktigt komple­ment till de euro­peiska patenten med enhetlig verkan. Regeringen avser bevaka att tvångs­licenser ses som en sista utväg när andra lösningar inte är möjliga, att de beviljas restriktivt och att patent­havarnas intressen beaktas i förfarandet. När det gäller förslaget om SEP ser regeringen redan nu vissa svårig­heter. Det kan bland annat ifråga­sättas om ett så omfattande regelverk inte riskerar att bli alltför administra­tivt betungande för framför allt innehavare av standard­essentiella patent. Samtliga förslag i patent­paketet behöver dock analy­seras ytterligare med beaktande av bland annat remiss­instansernas synpunkter.

Förslagen kommer att över­siktligt behandlas under Sveriges EU-ordförande­skap till och med den 30 juni 2023.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.