Sveriges väg in i Nato

Uppdaterad

Här finns information om hur processen för Sveriges väg till medlemskap i Nato ser ut. Här kan du också läsa om varför Sverige har ansökt om medlemskap i Nato och vad ett Natomedlemskap kommer att innebära för Sverige. Här finns också länkar till relevanta dokument såsom Sveriges ansökan om medlemskap i Nato, avsiktsförklaring och överenskommelsen mellan Sverige, Finland och Turkiet.

Processen mot medlemskap: viktiga händelser framåt

 • När samtliga Natoländer har godkänt Sveriges ansökan kommer Natos generalsekreterare att bjuda in Sverige att ansluta sig till nordatlantiska fördraget, som är Natos grundläggande dokument. Som Natomedlem blir Sverige en del av Natos kollektiva försvar och omfattas av ömsesidiga försvarsgarantier enligt artikel 5 i det nordatlantiska fördraget. Enligt artikeln ska ett väpnat angrepp mot en eller flera av de allierade i Europa eller Nordamerika betraktas som ett angrepp mot dem alla.
 • När regeringen beslutat att Sverige ska ansluta sig till nordatlantiska fördraget kan Sveriges anslutningsinstrument överlämnas till USA:s regering, som är så kallad depositarie för fördraget.
 • I och med överlämnandet av anslutningsinstrumentet blir Sverige medlem i Nato. Sveriges flagga hissas jämte de andra allierade vid Natos högkvarter i Bryssel och Sverige deltar fullt ut som medlemsstat i organisationen.

Processen mot medlemskap: detta har hänt

 • December 2021 – Ryssland framför långtgående krav på en i grunden förändrad säkerhetsordning i Europa, krav som utgår från skapandet av intressesfärer och krav på inflytande över andra staters säkerhetspolitiska val.
 • 24 februari 2022 – Ryssland inleder sin fullskaliga invasion av Ukraina

 • 25 februari 2022 – Sverige, Finland och Nato ingår ett förstärkt samarbete, med intensifierat informationsutbyte och samordning av aktiviteter och strategisk kommunikation kopplat till krisläget, så kallade särskilda modaliteter för förstärkt samarbete (Modalities for Strengthened Interaction, MSI). Sverige förstärker även sina förbindelser vid Natos militära högkvarter och staber med samverkanspersonal.

 • 16 mars 2022 – Regeringen tar initiativ till säkerhetspolitiska överläggningar med riksdagens partier för att diskutera det förändrade säkerhetspolitiska läget till följd av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.

 • 13 maj 2022 – Resultatet av de säkerhetspolitiska överläggningarna presenteras och slutsatserna redovisas den 13 maj: Rapport: Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge - konsekvenser för Sverige.

 • 16 maj 2022 – Regeringen fattar beslut om att Sverige ska ansöka om medlemskap i Nato. Beslutet bygger på den säkerhetspolitiska analysen som redovisades i rapporten.

 • 17 och 18 maj 2022 – Sveriges ansökan om Natomedlemskap undertecknas av dåvarande utrikesminister Ann Linde och överlämnas till Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg av Sveriges Natoambassadör Axel Wernhoff. Samtidigt lämnar Finland in sin ansökan om medlemskap i Nato. Finland and Sweden submit applications to join NATO (artikel på Natos webbplats)

 • 28 juni 2022 – Överenskommelse mellan Turkiet, Finland och Sverige. Türkiye, Finland, and Sweden sign agreement paving the way for Finnish and Swedish NATO membership (artikel på Natos webbplats)

 • 29–30 juni – Vid Natos toppmöte i Madrid beslutar Natos allierade att Sverige och Finland ska erbjudas medlemskap.

 • 4 juli 2022 – Sverige genomför anslutningssamtal vid Natos högkvarter för att gå igenom de formella krav som ställs i samband med att ett land vill ansluta sig till Nato. Finland and Sweden complete NATO accession talks (artikel på Natos webbplats)

 • 5 juli 2022 – Samtliga Natos medlemsländer undertecknar Sverige och Finlands respektive anslutningsprotokoll till Nato. Sverige och Finland får därmed status som inbjudna länder (invitees). NATO Allies sign Accession Protocols for Finland and Sweden (artikel på Natos webbplats)

 • 5 juli - 27 september – 28 av Natos 30 medlemsländer ratificerar Sveriges och Finlands anslutningsprotokoll i sina nationella parlament. Endast Turkiet och Ungern kvarstår.

 • 5 oktober 2022 – Promemorian Sveriges medlemskap i Nato remitteras och berörda intressenter och allmänheten i Sverige får möjlighet att lämna sina synpunkter.

 • 26 oktober - Regeringen tillsätter en utredning för att se över vissa rättsliga frågor inför ett medlemskap i Nato. Uppdraget ska slutredovisas i december 2023: Utredning om rättsliga frågor inför ett svenskt medlemskap i Nato

När alla medlemsstater har ratificerat ansökan kan Sverige bli medlem i Nato.

Frågor och svar

Det är regeringens bedömning att ett svenskt Natomedlemskap är det bästa sättet att värna Sveriges säkerhet.

I december 2021 framförde Ryssland långtgående krav på en i grunden förändrad säkerhetsordning i Europa, krav som utgår från skapandet av intressesfärer och krav på inflytande över andra staters säkerhetspolitiska val. Den fullskaliga invasionen av Ukraina den 24 februari 2022 utgör ett vidare och synnerligen allvarligt uttryck för denna ambition. 

Rysslands agerande innebär ett strukturellt och långsiktigt kraftigt försämrat säkerhetspolitiskt läge i Sveriges närområde. Det får omfattande och långtgående konsekvenser för Sveriges säkerhet. Natomedlemskapet och en kraftig upprustning av det svenska försvaret är en omedelbar följd av denna insikt. 

Beslutet om att ansöka om Natomedlemskap föregicks av en rapport (Ds 2022:7) från den partiöverskridande arbetsgrupp som den dåvarande regeringen tillsatte, för att genomföra överläggningar om det förändrade säkerhetspolitiska läget till följd av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.

Rapport: Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge - konsekvenser för Sverige

 

Till dess att samtliga Natoländer har ratificerat Sveriges ansökan om Natomedlemskap har Sverige status som inbjudet land (invitee). Sverige integreras nu gradvis i Natos strukturer.

Som inbjudet land till Nato deltar Sverige i alla delar av Natos verksamhet, förutom i kärnvapenrelaterade frågor inom ramen för Nuclear Planning Group. Som inbjudet land till Nato har Sverige ingen beslutsrätt.

Ett medlemskap i Nato innebär bland annat att Sverige förväntas bidra med personal till Natos politiska och militära strukturer. Utöver det ska Sverige bidra till Natos gemensamma budget med omkring 600–700 miljoner kronor per år.

Därutöver är det uttalade målet för alliansens medlemmar att använda minst två procent av BNP till försvarsutgifter i enlighet med Natos försvarsinvesteringsåtagande (Defense Investment Pledge) som fastslogs vid Natos toppmöte i Wales 2014. Sverige fortsätter att investera i försvaret. Sveriges sammanlagda försvarsutgifter beräknas, i enlighet med Natos definition, nå två procent av BNP år 2024.

Natos medlemsstater har även en ambition om att avsätta minst 20 procent av försvarsutgifterna för materiel, forskning och utveckling.

5 juli 2022: Danmark, Island, Kanada, Norge

6 juli 2022: Estland, Storbritannien

7 juli 2022: Albanien

8 juli 2022: Tyskland

12 juli 2022: Nederländerna, Luxemburg

13 juli 2022: Bulgarien

14 juli 2022: Lettland, Slovenien

15 juli 2022: Kroatien

20 juli 2022: Litauen, Polen

21 juli 2022: Belgien, Rumänien

27 juli 2022: Nordmakedonien

28 juli 2022: Montenegro

2 augusti 2022: Frankrike

3 augusti 2022: Italien, USA

27 augusti 2022: Tjeckien

15 september 2022: Grekland

16 september 2022: Portugal

21 september 2022: Spanien

27 september 2022: Slovakien

4 april 2023: Finland

Datumen ovan gäller de dagar då länderna ratificerat anslutningsprotokollet för Sverige.

Efter ratificeringen överlämnas beviset för ratifikationen till USA, som är depositarie för Nordatlantiska fördraget. Därefter träder ratifikationen i kraft. Det kan därför finnas en viss fördröjning mellan beslutet att ratificera och dess ikraftträdande.

Läs mer om ratificeringsprocessen: Finland & Sweden Accession | NATO PA (nato-pa.int)

Regeringens proposition om Sveriges medlemskap i Nato

Den 8 mars 2023 överlämnade regeringen propositionen om Sveriges medlemskap i Nato till riksdagen och den 22 mars godkände riksdagen Sveriges anslutning till Nato.

Trilateral överenskommelse mellan Turkiet, Finland och Sverige

Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge – konsekvenser för Sverige

Beslutet om att ansöka om medlemskap föregicks av en rapport (Ds 2022:7) från den arbetsgrupp som regeringen den 16 mars beslutade att tillsätta för att genomföra överläggningar om det förändrade säkerhetspolitiska läget till följd av Rysslands aggression mot Ukraina.