Åtgärder på socialförsäkringsområdet med anledning av coronaviruset

Uppdaterad

Nedan följer en sammanfattning av regeringens åtgärder på socialförsäkringsområdet till följd av coronapandemin. Åtgärderna syftar till att minska smittspridningen, minska belastningen på sjukvården, stärka den ekonomiska tryggheten samt lindra konsekvenserna för arbetsgivare.

Tillfälliga åtgärder inom socialförsäkringen med anledning av covid-19

Regeringen har vidtagit flera tillfälliga åtgärder inom socialförsäkringen med anledning av covid-19. Ersättning för arbetsgivares sjuklönekostnader, kompensation för karensavdrag och ersättning till egenföretagare för karensdagar, uppskjutet krav på läkarintyg från dag 8 till dag 15 i en sjukperiod och ersättning till personer som tillhör riskgrupper och anhöriga till riskgrupper gäller till och med den 30 september. Dessa åtgärder avslutas med anledning av att 70 procent av befolkningen är vaccinerade.

Regeringen har tidigare aviserat att man kommer att tillsätta utredningar för att se över karensavdraget och arbetsgivares sjuklöneansvar.

Ersättning vid inställd vård eller rehabilitering

Vad innebär åtgärden?
Svar: Undantag vid prövningen mot normalt förekommande arbete i sjukpenningen vid inställd vård eller rehabilitering förlängs till 31 december 2021.

Regeringen har föreslagit i budgetpropositionen för 2022 att åtgärden förlängs till och med den 31 december 2022.

Graviditetspenning till gravida vid risker i arbetsmiljön

Vad innebär åtgärden?
Svar: Gravida kan ha rätt till graviditetspenning om det finns risker i arbetsmiljön. Socialstyrelsen har den 26 februari 2021 informerat om en särskild risk för gravida i vecka 20-36 med anledning av covid-19. Denna riskfaktor ingår därmed vid bedömning av rätt till graviditetspenning. Det är arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön och som bedömer om en gravid ska stängas av från arbetet.

Viss tillfällig föräldrapenning när skola eller förskola stänger

Vad innebär åtgärden?
Svar: Det innebär att en förälder kan få tillfällig föräldrapenning om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete för att vårda ett barn när till exempel en förskola eller skola är stängd i vissa situationer som är kopplade till sjukdomen covid-19.

Hur länge gäller åtgärden?
Svar: Åtgärden gäller till och med den 31 januari 2022.

Tillfällig föräldrapenning

Vad gäller för tillfällig föräldrapenning?
Svar: Regeringen har tagit fram en tillfällig reglering inom tillfällig föräldrapenning för att barn som nyligen varit allvarligt sjuka och som på grund av den allvarliga sjukdomen eller en behandling som barnet har genomgått för den allvarliga sjukdomen ska kunna skyddas mot smitta av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

För vilken tid kan man söka ersättning?
För föräldrar till vissa barn som nyligen varit allvarligt sjuka och behöver skyddas från smitta finns möjlighet till ersättning till och med den 31 januari 2022.

Förstärkning av bostadsbidraget för barnfamiljer

Vad innebär åtgärden?
Svar: Ett tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer som har rätt till bostadsbidrag. Bidraget ska betalas ut med ett belopp som motsvarar 25 procent av storleken på det preliminära bostadsbidraget.

Under vilken tid?
Svar: Lagändringen trädde i kraft den 1 juli 2021, och gäller till och med den 31 december 2021.

Arbetsskadeförsäkringen

Vad är det regeringen har beslutat gällande arbetsskadeförsäkringen?
Svar: Covid-19 förs in i listan över smittsamma sjukdomar i bilagan till förordningen om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd.

Tidigare ersättningar

Ersättning till riskgrupper

De personer som tillhör en definierad riskgrupp, och som inte hade möjlighet att arbeta hemifrån eller måste avstå från arbete för att undvika att smittas av covid-19, hade rätt till ersättning med högst 810 kronor per dag. Detta enligt en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna

Regeringen tog fram en tillfällig reglering som innebär att smittbärarpenning kunde lämnas till vissa anhöriga till personer i riskgrupp.

Åtgärden gällde till och med den 30 september 2021. 

Ersättning för karensavdrag (karensdag)

Karensavdraget ersättes tillfälligt med anledning av coronaviruset så att människor vid sjukdom stannade hemma. Den anställde fick i efterhand ersättning från Försäkringskassan.

Samma belopp gällde alla som beviljas ersättningen. Från den 1 januari 2021 höjdes ersättningen från 804 till 810 kr per dag, vilket motsvarade den maximala ersättningen man kan få i sjukpenning.

För egenföretagare lämnades sjukpenning de första 14 dagarna med 810 kr per dag till alla, oavsett vald karens. Det motsvarade den maximala ersättningen man kunde få i sjukpenning. Ansökan gjordes hos Försäkringskassan.

Syftet var att minska smittspridningen.

Åtgärden gällde till och med den 30 september 2021. 

Uppskjutet krav på läkarintyg till dag 15

Den som var sjuk kunde vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg.

Det innebar att arbetsgivare och Försäkringskassan inte behövde ett läkarintyg för att kunna betala sjuklön eller sjukpenning under de första 14 dagarna i en sjukperiod.

Man minskade riskerna för att smitta spreds och undvek en ökad belastning på hälso- och sjukvården i en redan ansträngd situation.

Förändringen innebär att den enskilde inte behövde uppvisa ett läkarintyg för att få sjuklön eller sjukpenning under de första 14 dagarna i en sjukperiod.

Arbetsgivaren behövde inte administrera ett läkarintyg från arbetstagaren för att betala sjuklön.

Åtgärden gällde till och med den 30 september 2021. 

Från och med 15 december 2020 hade dessutom Försäkringskassan ändrat tidsgränserna för intyg när det gäller sjukpenning och vab. Det innebär att intygen begärdes vid dag 22. Syftet var att ytterligare avlasta sjukvården och underlätta för allmänheten. Åtgärden gällde till och med den 30 september 2021

Sjuklön

Staten ersatte arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader än vad som kunde anses normalt.  Ersättningens storlek bestämdes dels av sjuklönekostnaden, dels av arbetsgivarens totala lönekostnader. Kompensationen var mest generös för de mindre företagen. Syftet var att ekonomiskt underlätta för arbetsgivare och företag. Alla arbetsgivare omfattades.

Sjuklönekostnaderna redovisades som vanligt i den månatliga arbetsgivardeklarationen till Skatteverket. Ersättningen beräknades och krediterades automatiskt på företagets skattekonto.

Ersättning till arbetsgivare för deras sjuklönekostnader över normalnivå gällde till den 30 september 2021. 

 

Lönesumma under månaden Sjuklönekostnad ersätts för den del som överstiger andel av månadens lönesumma
högst 250 tkr 0,35%
250–500 tkr 0,63%
500–1000 tkr 0,77%
1000–1667 tkr 0,86%
över 1667 tkr 1,07%

Exempel

En liten arbetsgivare med 100 000 kr i månatlig lönesumma stod själv för de första 350 kronorna i sjuklönekostnad, resterande sjuklönekostnad för månaden ersätts av staten. För en arbetsgivare med en lönesumma om 1 300 000 kr per månad ersatte staten sjuklönekostnader som översteg 11 180 kronor.

 

Ytterligare information

Regeringen har den 19 mars 2020 lämnat förslag till riksdagen om förändringar i socialförsäkringsbalken och sjuklönelagen vid extraordinära händelser i fredstid. Detta för att kunna genomföra ovan nämnda förslag. Riksdagen fattade beslut om regeringens förslag den 2 april 2020. Regeringen har därefter successivt beslutat om förordningar för respektive åtgärd.

Artikelns frågor och svar kommer att uppdateras.

För vidare frågor:
s.registrator@regeringskansliet.se

Mer information om tillämpningen av regelverket finns på Försäkringskassans webbplats.