Hoppa till huvudinnehåll

Åtgärder på socialförsäkringsområdet med anledning av coronaviruset

Uppdaterad

Nedan följer en sammanfattning av regeringens åtgärder på socialförsäkringsområdet till följd av coronapandemin. Åtgärderna syftar till att minska smittspridningen, minska belastningen på sjukvården, stärka den ekonomiska tryggheten samt lindra konsekvenserna för arbetsgivare. Under respektive åtgärd står hur länge den gäller.

Ersättning för karensavdrag (karensdag)

Regeringen återinförde ersättningen för karensavdrag. Vad innebar åtgärden?
Svar: Karensavdraget ersattes tillfälligt med anledning av coronaviruset för att underlätta för människor att stanna hemma vid sjukdom. Den anställde får i efterhand ersättning från Försäkringskassan.

Samma belopp gäller alla som beviljas ersättningen. Ersättningen är 810 kr per dag.

Vad gällde för personer som inte omfattas av sjuklönelagen, t.ex. behovsanställda, arbetslösa och föräldralediga?
Svar: Personer som inte omfattas av sjuklönelagen får sjukpenning från första dagen i sjukperioden från Försäkringskassan.

Vad gällde för egenföretagare?
Svar: För egenföretagare lämnas sjukpenning de första 14 dagarna med för närvarande 810 kr per dag till alla, oavsett vald karens. Ansökan görs hos Försäkringskassan.

Vad är syftet med ersättning för karensavdrag?
Svar: Syftet är att minska smittspridningen.

Hur länge gäller åtgärden?
Svar: Åtgärden gällde från den 8 december till och med den 31 mars 2022. Ersättningarna kommer att kunna sökas retroaktivt.

För att du ska ha rätt till ersättning behöver Försäkringskassan din ansökan senast 30 juni 2022.

Tillfälligt slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden

Vad innebar det?
Svar: De tillfälliga reglerna innebar att en person inte behöver styrka sin sjukfrånvaro med ett läkarintyg under de 14 första sjukdagarna för att kunna få sjuklön, jämfört med de vanliga reglerna då läkarintyg ska lämnas från och med åttonde sjukdagen. Förslaget var särskilt viktigt för att minska belastningen på vården och för att begränsa smittspridningen.

När gällde det?
Svar: Förslaget är beslutat. Det slopade kravet på läkarintyg trädde i kraft den 7 februari, men tillämpades för tid från och med den 19 januari, och gällde till och med den 31 mars 2022.

Innan förslaget har trätt i kraft kan arbetsgivaren tillämpa de gällande reglerna och således begära in ett läkarintyg från den 8:e dagen i ett sjukfall.

Vad gällde för behovsanställda, arbetslösa eller egenföretagare?
Svar: De försäkrade som inte omfattas av sjuklönelagen får sjukpenning från Försäkringskassan för hela sjukperioden enligt socialförsäkringsbalken. Det kan till exempel gälla behovsanställda, arbetslösa eller egenföretagare.

Reglerna trädde i kraft den 7 februari, men tillämpas för tid från och med den 19 januari 2022. För egenföretagare tillämpas bestämmelserna från och den 8 december 2021. Bestämmelserna gällde till och med den 31 mars 2022.

 

Ersättning till riskgrupper

Vad innebar åtgärden om ersättning till riskgrupper?
Svar: De personer som tillhör en definierad riskgrupp, och som inte har möjlighet att arbeta hemifrån eller måste avstå från arbete för att undvika att smittas av covid-19, har rätt till ersättning med högst 810 kronor per dag. Även vissa anhöriga till riskgrupper ges rätt till ersättning.

Under vilken tid är det möjligt att få ersättning för de i riskgrupp och vissa anhöriga till personer i riskgrupp?
Svar: Åtgärden gäller från 8 december 2021 till och med den 31 mars 2022. Ersättningarna kommer att kunna utbetalas retroaktivt.

Vad gällde för barn?
Svar: Regeringen har tagit fram en tillfällig reglering inom tillfällig föräldrapenning för att barn som nyligen varit allvarligt sjuka och som på grund av den allvarliga sjukdomen eller en behandling som barnet har genomgått för den allvarliga sjukdomen ska kunna skyddas mot smitta av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

För föräldrar till vissa barn som nyligen varit allvarligt sjuka och behöver skyddas från smitta finns möjlighet till ersättning till och med den 31 mars 2022.

Tillfälligt undantag från intyg vid ansökan om smittbärarpenning

Vad innebär ett tillfälligt undantag från intyg?
Svar: Med anledning av att smittspridningen av sjukdomen covid-19 återigen har ökat har även antalet individer som har rätt till smittbärarpenning ökat. Undantaget innebär att ett intyg om provtagning inte behöver bifogas till en ansökan om smittbärarpenning samt att ett intyg om kostnader inte behöver bifogas ansökan om resekostnadsersättning.

Från vilket datum gällde undantaget?
Svar: Från 27 december 2021. Undantaget upphörde att gälla den 1 april.

Vad var syftet med undantaget?
Svar: Syftet med förslaget var att underlätta för hälso- och sjukvården och Försäkringskassan under den rådande pandemin genom att förenkla handläggningen av smittbärarpenning och minska kraven på underlag från sjukvården.

Viss tillfällig föräldrapenning när skola eller förskola stänger

Vad innebar åtgärden?
Svar: Det innebär att en förälder kan få tillfällig föräldrapenning om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete för att vårda ett barn när till exempel en förskola eller skola är stängd i vissa situationer som är kopplade till sjukdomen covid-19.

Hur länge gällde åtgärden?
Svar: Åtgärden gäller till och med den 31 mars 2022.

Sjuklön

Vad innebär kompensationen för sjuklöneansvaret?
Svar: Staten kommer att ersätta arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt.  Ersättningens storlek bestäms dels av sjuklönekostnaden, dels av arbetsgivarens totala lönekostnader. Syftet är att ekonomiskt underlätta för arbetsgivare och företag.

Vilka omfattas?
Svar: Alla arbetsgivare omfattas.

Hur ansöker man om ersättning?
Svar: Sjuklönekostnaderna redovisas som vanligt i den månatliga arbetsgivardeklarationen till Skatteverket. Ersättningen beräknas och krediteras automatiskt på företagets skattekonto.

Under vilken tid gäller ersättningen?
Svar: Ersättning till arbetsgivare för deras sjuklönekostnader över normalnivå gällde från 1 december till den 31 mars 2022. 

 

Lönesumma under månaden Sjuklönekostnad ersätts för den del som överstiger andel av månadens lönesumma
högst 250 tkr 0,35%
250–500 tkr 0,63%
500–1000 tkr 0,77%
1000–1667 tkr 0,86%
över 1667 tkr 1,07%

Ersättning vid inställd vård eller rehabilitering

Vad innebär åtgärden?
Svar: Undantag vid prövningen mot normalt förekommande arbete i sjukpenningen vid inställd vård eller rehabilitering gäller till 31 december 2022.

Graviditetspenning till gravida vid risker i arbetsmiljön

Vad innebär detta?
Svar: Gravida kan ha rätt till graviditetspenning om det finns risker i arbetsmiljön. Socialstyrelsen har den 26 februari 2021 informerat om en särskild risk för gravida i vecka 20–36 med anledning av covid-19. Denna riskfaktor ingår därmed vid bedömning av rätt till graviditetspenning. Det är arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön och som bedömer om en gravid ska stängas av från arbetet.

Förstärkning av bostadsbidraget för barnfamiljer

Vad innebär åtgärden?
Svar: Ett tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer som har rätt till bostadsbidrag. Bidraget ska betalas ut med ett belopp som motsvarar 25 procent av storleken på det preliminära bostadsbidraget.

Under vilken tid gäller den?
Svar: Lagändringen trädde i kraft den 1 juli 2021, och gällde till och med den 31 december 2021.

Arbetsskadeförsäkringen

Vad innebär förordningsändringen som är beslutad?
Svar: Regeringen har beslutat om en förordningsändring som stärker försäkringsskyddet för personer som i sitt arbete har drabbats av arbetsskada till följd av sjukdom som är eller som när skadan inträffade var klassificerad som en samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen, som till exempel Covid-19.

Ändringen träder i kraft den 19 april 2022 men tillämpas även på skada som har inträffat före ikraftträdandet.

Covid-19 ligger fortfarande kvar i listan över smittsamma sjukdomar, vilket bland annat betyder att den som smittas av covid-19 vid arbete i sjukvårdsinrättning omfattas av arbetsskadeskyddet oavsett om covid-19 är klassad som samhällsfarlig eller inte.

 

För vidare frågor:
[email protected]

Mer information om tillämpningen av regelverket finns på Försäkringskassans webbplats.

Laddar...