Foto: Astrakan/Folio, Maria Nilsson/Regeringskansliet

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra medvetna val.

Under 2023 inledde regeringen arbetet med en livsmedelsstrategi 2.0. Som ett första steg i arbetet har fortsatta dialoger med livsmedelskedjans företrädare hållits för att fånga upp hur livsmedelsstrategin på bästa sätt kan utvecklas och genomföras för att stärka svensk konkurrenskraft.

Ansvariga statsråd
Peter Kullgren
Ansvariga departement
Landsbygds- och infrastruktur­departementet
 • 20 miljoner till stärkt beredskap för livsmedelsproduktion

  I Jordbruksverkets regleringsbrev för 2024 avsätter regeringen 20 miljoner kronor för att utveckla förslag på åtgärder som stärker Sveriges beredskap inom primärproduktion av livsmedel.

 • Regeringen tillsätter utredning för att skapa ett bättre investeringsklimat i jordbruket

  Regeringen vill underlätta för ägarskiften och förbättra tillgången till kapital för investeringstunga delar av jordbruket. Detta för att skapa ett investeringsklimat som gör jordbruket fortsatt livskraftigt. En utredning ska därför se över vissa bestämmelser i jordförvärvslagen.

 • Exportdagen med Team Sweden Livsmedel: Nya grepp i en förändrad omvärld

  • Dan Ericsson pratar.

   Dan Ericsson, statssekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren, underströk att en ökad export är viktig för att på sikt öka den svenska livsmedelproduktionen och försörjningstryggheten.

   Foto: Johan Krallis Anell/Regeringskansliet

  • Per Thöresson talar.

   Ambassadör Per Thöresson på Utrikesdepartementet, fokuserade på den utrikeshandelsstrategi som ska lanseras den 16 november.

   Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

  • Carl-Fredrik Lööf talar.

   Carl-Fredrik Lööf, ämnesråd på Landsbygds- och Infrastrukturdepartementet talade om Livsmedelsstrategin 2.0.

   Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

  • Johan Krallis Anell

   Johan Krallis Anell, nationell exportsamordnare för livsmedelssektorn på Regeringskansliet och sammankallande för Team Sweden Livsmedel, modererade dagen.

   Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

  Livsmedelsstrategin 2.0 och en ny utrikeshandelsstrategi var några saker som togs upp på Exportdagen med Team Sweden Livsmedel den 26 oktober. Fokus för dagen var hur svenskproducerande företag påverkas av en svagare krona och förändrad omvärld och vad det kräver för nya förhållningssätt.

En långsiktig livsmedelsstrategi för Sverige

Vision och mål

Det övergripande målet för livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja, där den totala livsmedelsproduktionen ökar samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet.

Handlingsplan

Livsmedelsstrategins handlingsplan del 2 innehåller satsningar på 122 miljoner kronor årligen fram till och med 2025, dessutom görs ytterligare satsningar på totalt 114 miljoner kronor under 2020.

Proposition

I propositionen föreslås en strategi för en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja. Strategin ska ses som en plattform utifrån vilken politiken ska utformas fram till 2030.

Innehåll om En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 88 träffar.