Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner SOU 2022:2

Publicerad

Betänkande av Utredningen om ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa samhällsnyttiga funktioner och några andra straffrättsliga frågor.

Ladda ner:

Utredningens uppdrag har i huvudsak varit att

  • ta ställning till vilka samhällsnyttiga funktioner som är i behov av ett förstärkt straffrättsligt skydd och hur ett sådant skydd bör utformas,
  • analysera behovet och lämpligheten av en lagändring som innebär att brottet våld eller hot mot tjänsteman delas upp och att straffskalan för våld mot tjänsteman skärps,
  • ta ställning till om det finns behov av ett förstärkt straffrättsligt skydd mot brott som riktar sig mot någon som utövar sin yttrandefrihet, särskilt inom ramen för yrkesmässigt bedriven nyhetsförmedling eller annan journalistisk verksamhet, och överväga hur ett sådant skydd bör utformas, och
  • överväga och ta ställning till om det straffrättsliga ansvaret för tjänstefel bör utvidgas och om straffskalan för brott mot tystnadsplikt bör skärpas.

Beställ tryckt exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Skärpt syn på brott mot journalister och vissa andra samhällsnyttiga funktioner

    Angrepp mot journa­lister och utövare av vissa andra samhälls­nyttiga funktioner är ett allvarligt problem. Brott som begås mot en person på grund av att han eller hon har bedrivit journa­listik eller mot en person med en samhälls­nyttig funktion i hans eller hennes tjänste­utövning, är ett angrepp inte bara mot den som utsätts för brottet utan i förläng­ningen även mot demokratin och samhället som sådant.

Proposition (1 st)

  • Skärpt syn på brott mot journalister och vissa andra samhällsnyttiga funktioner

    Angrepp mot journalister och utövare av vissa andra samhällsnyttiga funktioner är ett allvarligt problem. Brott som begås mot en person på grund av att han eller hon har bedrivit journalistik eller mot en person med en samhällsnyttig funktion i hans eller hennes tjänsteutövning, är ett angrepp inte bara mot den som utsätts för brottet utan i förlängningen även mot demokratin och samhället som sådant.

Laddar...