Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård SOU 2021:78

Publicerad

Omslag till betänkande. Rubriken lyder: Börja med barnen!  Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård

Utredningen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga har lämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Utredningens förslag ska bidra till en samlad uppföljning av barns och ungas hälsa.

Ladda ner:

Uppföljningen ska stödja utvecklingen av dels det hälsofrämjande arbetet för barn och unga både på individuell och nationell nivå, dels av vårdens utformning och innehåll.

Utveckling av kvalitetsregister nödvändig

Utredningen bedömer att utvecklingen av kvalitetsregister är nödvändig för att säkra kvaliteten i de hälsovårdande verksamheterna. Detta inom exempelvis elevhälsan och vid barnavårdscentraler. Utredningen föreslår därför att patientdatalagen förtydligas så att uppgifter om hälsofrämjande och förebyggande insatser kan registreras i kvalitetsregister.

Utredningen gör också bedömningar som ska bidra till en god informationsförsörjning för såväl hälso- och sjukvårdens verksamheter som för den enskilde. Detta både när det gäller utbyte av information inom och mellan olika verksamheter och huvudmannagränser.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • En sammanhållen god och nära vård för barn och unga

    Regeringen ska uppdra åt en särskild utredare att se över förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Meningen med uppdraget är att nå upp till en mer likvärdig vård med förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i hela landet. Meningen är också att avlasta den specialiserade barn-och ungdomspsykiatrin.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

  • Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård

    Utredningen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga har lämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Utredningens förslag ska bidra till en samlad uppföljning av barns och ungas hälsa.

  • Börja med barnen! Sammanhållen god och nära vård för barn och unga

    Utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga har haft i uppdrag att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i hela landet. I uppdraget har även ingått att främja utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga med bland annat psykisk ohälsa.

Lagrådsremiss

Proposition