Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Ett särskilt hedersbrott SOU 2020:57

Publicerad

Betänkande av Hedersbrottsutredningen.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 18 juli 2019 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att analysera och ta ställning till om det bör införas en särskild straffbestämmelse, med en egen brottsbeteckning, som uttryckligen tar sikte på hedersrelaterat våld och förtryck. Utredaren skulle lämna förslag på en sådan reglering oavsett ställningstagande i frågan om ett särskilt hedersbrott bör införas. Om utredaren bedömde det ändamålsenligt skulle utredaren lämna förslag på hur ett effektivare straffrättsligt skydd mot hedersrelaterat våld och förtryck kan åstadkommas på något annat sätt.

Utredaren hade också i uppdrag att överväga hur preskriptionstiden för sådan brottslighet bör beräknas och ta ställning till om särskilda preskriptionsregler bör gälla om brott har begåtts mot en person under 18 år.

Vidare skulle utredaren analysera svensk domstols behörighet att döma över sådan brottslighet begången utomlands.

I uppdraget ingick också att analysera om minimistraffet för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning bör höjas och att lägga fram ett sådant förslag oavsett ställningstagande samt att överväga förändringar i lagstiftningen avseende kontaktförbud.

Utredningen antog namnet Hedersbrottsutredningen (Ju 2019:05) och presenterar sina förslag i detta betänkande.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Straffansvar för hedersrelaterat våld och förtryck

  Att samhället reagerar kraftfullt mot alla former av hedersförtryck är av största vikt. Trots att viktigt arbete har bedrivits av flera regeringar i syfte att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck finns det behov av att, som ett komplement till det arbetet, ytterligare utreda hur sådana beteenden som hedersrelaterat våld och förtryck tar sig uttryck i bör hanteras straffrättsligt.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Remiss (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

 • Ett särskilt brott för hedersförtryck

  Hedersrelaterat våld och förtryck måste bekämpas med kraft. De senaste åren har en rad åtgärder vidtagits för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Fler åtgärder behöver dock vidtas. Regeringen föreslår därför att det införs ett nytt brott i brottsbalken med beteckningen hedersförtryck.

 • Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer

  Våld och andra kränkningar i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem. För att bättre återspegla brottslighetens allvar föreslår regeringen följande straffskärpningar:

Proposition (2 st)

 • Ett särskilt brott för hedersförtryck

  Hedersrelaterat våld och förtryck måste bekämpas med kraft. De senaste åren har en rad åtgärder vidtagits för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Fler åtgärder behöver dock vidtas. Regeringen föreslår därför att det införs ett nytt brott i brottsbalken med beteckningen hedersförtryck.

 • Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer

  Våld och andra kränk­ningar i nära relationer är ett allvarligt samhälls­problem.

Laddar...