Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer Prop. 2020/21:217

Publicerad

Våld och andra kränk­ningar i nära relationer är ett allvarligt samhälls­problem.

Ladda ner:

För att bättre återspegla brotts­lig­hetens allvar föreslår regeringen följande straff­skärp­ningar:

 • Minimi­straffet för grov frids­kränkning och grov kvinno­frids­kränk­ning höjs från fängelse i nio månader till fängelse i ett år.
 • Straffet för över­trädelse av kontakt­förbud skärps så att böter tas bort från straff­skalan.
 • Mindre allvarliga över­trädelser av kontakt­förbud ska inte längre vara fria från straff utan i stället straffas med böter.

Det behövs också ytter­ligare åtgärder för att före­bygga och bekämpa våld och andra kränk­ningar samt skydda dem som utsätts. Regeringen föreslår därför följande:

 • Förtal och grovt förtal ska kunna ingå som ett led i dels grov frids­kränk­ning och grov kvinno­frids­kränkning, dels olaga förföljelse.
 • Ett utvidgat kontakt­förbud ska kunna förenas med villkor om elektro­nisk över­vak­ning som en första­hands­åtgärd.
 • Det s.k. väsent­lig­hets­kravet för kontakt­förbud avseende en gemen­sam bostad och för särskilt utvidgat kontakt­förbud tas bort.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Straffansvar för hedersrelaterat våld och förtryck

  Att samhället reagerar kraftfullt mot alla former av hedersförtryck är av största vikt. Trots att viktigt arbete har bedrivits av flera regeringar i syfte att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck finns det behov av att, som ett komplement till det arbetet, ytterligare utreda hur sådana beteenden som hedersrelaterat våld och förtryck tar sig uttryck i bör hanteras straffrättsligt.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Remiss (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

 • Ett särskilt brott för hedersförtryck

  Hedersrelaterat våld och förtryck måste bekämpas med kraft. De senaste åren har en rad åtgärder vidtagits för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Fler åtgärder behöver dock vidtas. Regeringen föreslår därför att det införs ett nytt brott i brottsbalken med beteckningen hedersförtryck.

 • Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer

  Våld och andra kränkningar i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem. För att bättre återspegla brottslighetens allvar föreslår regeringen följande straffskärpningar:

Proposition (2 st)

 • Ett särskilt brott för hedersförtryck

  Hedersrelaterat våld och förtryck måste bekämpas med kraft. De senaste åren har en rad åtgärder vidtagits för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Fler åtgärder behöver dock vidtas. Regeringen föreslår därför att det införs ett nytt brott i brottsbalken med beteckningen hedersförtryck.

 • Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer

  Våld och andra kränk­ningar i nära relationer är ett allvarligt samhälls­problem.

Laddar...