Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende SOU 2017:112

Publicerad

Regeringen tillsatte 2016 en utredning om ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende. Utredningens uppdrag har varit att föreslå åtgärder för att stärka barnrättsperspektivet för barn som vistas i skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare. Utgångspunkten skulle vara barnets grundläggande mänskliga fri- och rättigheter och barnets bästa enligt FN:s konvention om barnets rättigheter.

Ladda ner:

I uppdraget har ingått att:

 • lämna förslag till hur insatsen skyddat boende kan lagregleras och
 • definieras samt föreslå hur en tillståndsplikt kan utformas
 • föreslå åtgärder som bidrar till att förtydliga det ansvar som samhället
 • och enskilda aktörer redan i dag har för barn i skyddat boende
 • föreslå hur barnet ska synliggöras och göras mer delaktigt i frågor
 • som rör barnet under tiden i skyddat boende
 • föreslå hur barnets rätt till skolgång, hälso- och sjukvård, tandvård
 • och stöd och behandling ska säkerställas
 • föreslå hur beslut som rör insatsen skyddat boende ska kunna ingå
 • i den officiella statistiken.

Några av utredningens förslag i korthet

Skyddat boende regleras i socialtjänstlagen och definieras juridiskt

Skyddat boende ska regleras i socialtjänstlagen som en boendeinsats för den som behöver stöd och skydd till följd av hot, våld eller andra övergrepp.

Kvalitetskrav i skyddat boende

Ett skyddat boende ska ha tillräcklig bemanning och tillräckliga skyddsanordningar för att kunna erbjuda skydd mot hot, våld eller andra övergrepp.

Skyddade boenden ska vara tillståndspliktiga

En enskild verksamhet som driver skyddat boende ska ansöka om tillstånd hos IVO för att få bedriva verksamheten.

Skyddat boende blir en ny placeringsform

Utredningen föreslår att socialnämnden ska fatta beslut enligt socialtjänstlagen även för barn som följer med en vårdnadshavare till skyddat boende.

Barnet ska få tillgång till hälso- och sjukvård

Barn och unga ska, som vid andra placeringar utanför hemmet, erbjudas en hälsoundersökning.

Barnets rätt till skolgång ska säkerställas

Om barnet behöver byta skola till följd av vistelsen i skyddat boende, ska socialnämnden kunna besluta om att samtycke från endast en vårdnadshavare behövs

Barnet ska få en trygg utflyttning

Tillgång till permanent bostad samt fortsatt vård och stöd är viktiga förutsättningar för att tiden efter vistelsen i skyddat boende ska bli trygg för barnet. Socialtjänsten behöver planera för detta redan i inledningsskedet av barnets placering.

Barnet ska vara fredat från våld

Utredningen föreslår att särskilda utbildningsinsatser riktas till domstolar och familjerätter om barns situation i skyddat boende och att Socialstyrelsen uppdras att ta fram en modell för barns umgänge med en misstänkt förövare. Modellen ska utgå från barnets perspektiv och förövarens ansvar för våldet.

Utredningen föreslår att författningsändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Ett stärkt barnrättsperspektiv i skyddat boende

  Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att bland annat föreslå åtgärder för att stärka barnrättsperspektivet för barn som vistas i så kallat skyddat boende tillsammans med en av vårdnadshavarna samt förtydliga samhällets och enskilda aktörers respektive ansvar för barnen under tiden i boendet.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

  Regeringen tillsatte 2016 en utredning om ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende. Utredningens uppdrag har varit att föreslå åtgärder för att stärka barnrättsperspektivet för barn som vistas i skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare. Utgångspunkten skulle vara barnets grundläggande mänskliga fri- och rättigheter och barnets bästa enligt FN:s konvention om barnets rättigheter.

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

 • Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

  Propositionen innehåller förslag som ska förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende och stärka barnrättsperspektivet för barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende.

Laddar...