Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Ett stärkt barnrättsperspektiv i skyddat boende Dir. 2016:99

Publicerad

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att bland annat föreslå åtgärder för att stärka barnrättsperspektivet för barn som vistas i så kallat skyddat boende tillsammans med en av vårdnadshavarna samt förtydliga samhällets och enskilda aktörers respektive ansvar för barnen under tiden i boendet.

Ladda ner:

Utredaren ska även lämna förslag på en juridisk definition av skyddat boende och när tillståndsplikt ska gälla.

Utredaren ska samråda med Barnombudsmannen, Inspektionen för vård och omsorg, länsstyrelserna i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län, Migrationsverket, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Rädda barnen, ideella organisationer som driver skyddat boende, Stiftelsen Allmänna barnhuset samt med övriga berörda aktörer.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Ett stärkt barnrättsperspektiv i skyddat boende

    Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att bland annat föreslå åtgärder för att stärka barnrättsperspektivet för barn som vistas i så kallat skyddat boende tillsammans med en av vårdnadshavarna samt förtydliga samhällets och enskilda aktörers respektive ansvar för barnen under tiden i boendet.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

    Regeringen tillsatte 2016 en utredning om ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende. Utredningens uppdrag har varit att föreslå åtgärder för att stärka barnrättsperspektivet för barn som vistas i skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare. Utgångspunkten skulle vara barnets grundläggande mänskliga fri- och rättigheter och barnets bästa enligt FN:s konvention om barnets rättigheter.

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

    Propositionen innehåller förslag som ska förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende och stärka barnrättsperspektivet för barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende.