Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

digitalforvaltning.nu SOU 2017:23

Publicerad

Ladda ner:

Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster har i dag överlämnat sitt delbetänkande "digitalforvaltning.nu" till regeringen. Utredningen har i uppdrag att analysera och lämna förslag till effektiv styrning av utveckling, införande och förvaltning av nationella digitala tjänster.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien (1 st)

  • Auktorisationssystem för elektronisk identifiering och för digital post

    I denna promemoria föreslås att valfrihetssystem enligt lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering ska ersättas av auktorisationssystem för sådana tjänster och att regleringen ska utvidgas till att omfatta digital post.

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut