Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Auktorisationssystem för elektronisk identifiering och för digital post

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås att valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering ska ersättas av auktorisationssystem för sådana tjänster.

Ladda ner:

Regleringen ska utvidgas till att även omfatta digital post. Det föreslås bl.a. att en myndighet ska tillhandahålla auktorisationssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering och för digital post. Enskilda ska få välja vilken leverantör som ska utföra tjänsten för deras räkning.

Offentliga aktörer ska få använda tjänsterna i auktorisationssystemen för sina digitala tjänster. Kretsen av offentliga aktörer föreslås utökas. I dag omfattar lagen om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering enbart upphandlande myndigheter. Det föreslås att även andra aktörer som bedriver helt eller delvis offentligt finansierad verksamhet ska omfattas. Förslaget syftar till att ge alla utförare av offentligt finansierad verksamhet möjlighet att erbjuda service med hjälp av digitala tjänster på lika villkor.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien (1 st)

  • Auktorisationssystem för elektronisk identifiering och för digital post

    I denna promemoria föreslås att valfrihetssystem enligt lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering ska ersättas av auktorisationssystem för sådana tjänster och att regleringen ska utvidgas till att omfatta digital post.

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut