Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension SOU 2011:68

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 18 februari 2010 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att lämna förslag till hur Europarlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) ska genomföras i svensk rätt. Utredningen antog namnet Solvens II-utredningen.

Den 21 oktober 2011 lämnade utredningen sitt betänkande "Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension”, SOU 2011:68.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition