Hoppa till huvudinnehåll

Riksrevisionens rapport om statens insatser mot invasiva främmande arter Skr. 2022/23:23

Publicerad

Skrivelsen innehåller regeringens bedömning av iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har gjort i rapporten Statens insatser mot invasiva främmande arter (RiR 2022:12).

Ladda ner:

Riksrevisionen har granskat om regeringens, Naturvårdsverkets, Havs- och vattenmyndighetens samt länsstyrelsernas insatser mot invasiva främmande arter har varit effektiva. Den övergripande slutsatsen är att de statliga insatserna har intensifierats de senaste åren, men att det fortfarande saknas väsentliga delar för att arbetet ska kunna fungera effektivt.

Riksrevisionen anser att regeringens uppföljning och styrning av berörda myndigheters arbete har varit otillräcklig, vilket har fördröjt ett effektivt arbete mot invasiva främmande arter. Riksrevisionen rekommenderar att regeringen förtydligar myndigheternas och kommunernas ansvar och utvecklar uppföljningen av myndigheternas arbete.

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning och anser att arbetet mot invasiva främmande arter är en prioriterad fråga i miljöarbetet. Insatserna mot invasiva främmande arter ger i vissa delar resultat men regeringen instämmer i att det behövs förbättringar för att insatserna ska bli mer effektiva. Regeringen kommer därför se över hur ansvarsfördelningen mellan myndigheterna kan förtydligas och hur uppföljningen av myndigheternas arbete kan förbättras.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens granskning är slutbehandlad.

Laddar...