Riksrevisionens rapport om reduktionsplikten för bensin och diesel 2023/24:44

Publicerad

I skrivelsen redogör regeringen för sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen lämnar i rapporten Reduktionsplikten – risker för genomförande och effektivitet (RiR 2023:13).

Ladda ner:

Riksrevisionens övergripande bedömning är att reduktionsplikten delvis
kan bidra till att klimatpolitiska mål nås på ett effektivt sätt, men att
reduktionspliktens nuvarande utformning inte är genomförbar och att det
därutöver finns flera risker som påverkar reduktionspliktens genomförbarhet och effektivitet, vilka inte i tillräcklig grad beaktats vid beslut om reduktionspliktens utformning.

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning som utgör ett värdefullt
bidrag till regeringens fortsatta arbete med att utveckla relevanta
styrmedel för att minska utsläppen från transportsektorn. Regeringen
instämmer i Riksrevisionens övergripande bedömning.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport
är slutbehandlad.