Sammanfattning av Nationell strategisk rapport för Sverige 2012 Skr. 2012/13:154

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning - en sammanfattning av Nationell strategisk rapport för Sverige 2012.

Skrivelsen innehåller en sammanfattning av Nationell strategisk rapport för Sverige 2012 – om Sveriges nationella strategiska referensram: "En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013" som regeringen lämnade till Europeiska kommissionen i december 2012.

Sammanfattningen fokuserar på de fyra prioriterade insatsområdena i den nationella strategin och hur genomförandet och resultatet sett ut 2009–2012. Det handlar om innovation och förnyelse, kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud, tillgänglighet samt strategiskt gränsöverskridande samarbete.

Förutom prioriteringarna redovisas också utvecklingen inom områdena kommersiell och offentlig service, hållbar utveckling samt territoriellt perspektiv.

Dessutom görs en kortare sammanfattning av strategier, verktyg och metoder för hållbar regional tillväxt.