Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen föreslår omfattande åtgärder för att minska övergödningen, skydda marina områden och rädda fiskbestånden

Publicerad

Statsminister Ulf Kristersson, klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari och landsbygdsminister Peter Kullgren har presenterat regeringens proposition, Ett levande hav - Ökat skydd, minskad övergödning och ett hållbart fiske, som nu lämnas över till riksdagen.

Ladda ner:

Regeringen föreslår i propositionen flera åtgärder för att öka fiskbestånden i Östersjön genom att flytta ut trålgränsen, förbjuda bottentrålning i skyddade marina områden och inför också ett nytt etappmål för att minska övergödningen. Regeringen vill även att Sverige ska utöka och förstärka skyddet av marina områden för att bidra till att nå den internationella målsättningen om 30 procent av marina områden till 2030 enligt Sveriges åtagande gentemot FN och EU.

– Regeringen har nu fattat beslut om en proposition om att förbättra miljön och rädda fisken från Västerhavet till Östersjön. Det här är den första propositionen på det här området sedan 2009. Problemen i Östersjön har varit kända sedan länge och nu gör vi något åt dem, säger statsminister Ulf Kristersson.

– Det regeringen nu aviserar kommer att vara helt avgörande för de svenska havens hälsa och framtid. Genom att värna ett mer hållbart, småskaligt och kustnära fiske kommer fiskbestånden av bland annat strömming, sill, skarpsill, gädda och abborre att kunna stärkas, så att kommande generationer också får växa upp med dessa fiskar i våra vatten, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

– Ökade populationer av säl och skarv påverkar fiskbestånden och orsakar problem för det kustnära fisket. Vi menar att jakten behöver underlättas och att förvaltningen av predatorer som dessa bör ingå i en ekosystembaserad havsförvaltning, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Några av förslagen i propositionen


Permanenta regleringar avseende pelagiskt trålfiske

Permanenta regleringar bör tas fram för pelagiskt trålfiske. De ska gälla upp till 12 sjömil från kusten längs hela Östersjökusten – inklusive Öland och Gotland, för att skydda strömmingen vid kusten där den leker. Dessutom vill Regeringen ta bort eller drastiskt minska de så kallade inflyttningsområdena innanför trålgränsen. I samband med införandet av en permanent reglering ska samråd ske med kommissionen, de berörda medlemsstaterna och de berörda rådgivande nämnderna.

Bottentrålning förekommer idag i vissa skyddade områden i havet, vilket får konsekvenser både på havsbottnarna och fiskbestånden i dessa områden. Regeringen avser att gå vidare med förslagen i betänkandet Förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden (SOU 2023:20). Förslagen innebär ett generellt förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden innanför trålgränsen, liksom när och hur eventuella undantag från ett förbud mot bottentrålning i dessa områden ska kunna beviljas.


Skydd av marina områden för att stärka den biologiska mångfalden

Sverige ska självklart bidra till att nå målsättningarna om 30 procent skydd av havet, varav 10 procent ska vara strikt skyddat, för att leva upp till Sveriges åtaganden inom Kunming – Montreal-ramverket i FN-konventionen om biologisk mångfald (CBD) och överenskommelser inom EU.

Det är ett mycket viktigt verktyg för att säkerställa biologisk mångfald och havens förmåga att leverera samhällsviktiga ekosystemtjänster, såsom fisk och attraktiva kustområden.


Samordnade åtgärder för att stoppa övergödningen

Tillförseln av kväve och fosfor som leder till övergödning måste bromsas genom bland annat recirkulering. Övergödningen, särskilt i Östersjön men också i Västerhavet och i många av våra sjöar och vattendrag, är ett stort miljöproblem där utvecklingen går alldeles för långsamt framåt.

Bättre samarbete och samordning krävs från myndigheter och relevanta aktörer – inklusive jordbruket – för att längs varje avrinningsområde vidta lokala och regionala åtgärder för att stoppa övergödningen. Välbehållna livsmiljöer och friska ekosystem är en förutsättning för den biologiska mångfalden i havet och de utgör grunden för en hållbar användning av havets resurser.


Utökad möjlighet för jakt på skarv och säl

Regeringen bedömer att förvaltningen av predatorer såsom säl och skarv bör ingå i en ekosystembaserad havsförvaltning som styrs av alla tre hållbarhetsdimensionerna - ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Sverige bör därför verka för att utökad möjlighet till jakt på skarv införs och att skadeverkningar av skarv minskar samt att internationella rekommendationer anpassas till behovet av beståndsreglerande jakt på säl.

Både säl och skarv har en betydande reglerande effekt på vissa fiskarter, särskilt i kustområden och i situationer när bestånden av rovfiskar är låga. Detta gäller framför allt abborre, där säl och skarv bedöms tillsammans kunna vara en dubbelt så stor påverkansfaktor som fisket.

Även för gädda, sik, lax och havsöring kan sälars och skarvars konsumtion ligga i nivå med fiskets uttag och därmed påverka fiskbeståndens tillväxt och återhämtning.


Havet och klimatet

Regeringen bedömer att åtgärderna i propositionen även kommer att fungera som konkreta klimatanpassningsåtgärder som förbättrar den biologiska mångfalden och ökar havets motståndskraft mot klimatförändringen.

Presskontakt

Susan Vo Bergqvist
Biträdande presschef hos statsminister Ulf Kristersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-130 95 62
e-post till Susan Vo Bergqvist
Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg
Mattias Svensson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-110 51 67
e-post till Mattias Svensson
Laddar...