Hoppa till huvudinnehåll

EU:s nya utsläppshandelssystem för fossila bränslen (ETS 2) Prop. 2023/24:142

Publicerad

I propositionen lämnas förslag till ändringar i lagen om vissa utsläpp av växthusgaser. Ändringarna föreslås med anledning av den senaste revideringen av EU:s utsläppshandelsdirektiv (ETS 2).

Ladda ner:

Revideringen innebär att det införs ett nytt utsläppshandelssystem som omfattar utsläpp från byggnader, vägtransporter och vissa ytterligare sektorer. Utsläppshandelssystemet ETS 2 är EU:s viktigaste styrmedel för att fasa ut utsläppen från fossila bränslen och nå klimatmålen till 2030 och 2050. En gemensam prissättning av bl.a. koldioxid på EU-nivå innebär att hela EU ställer om på ett kostnadseffektivt sätt. Genom det nya utsläppshandelssystemet kommer ytterligare verksamheter att omfattas av EU-gemensam prissättning av utsläpp av växthusgaser.

Det föreslås bestämmelser som gör det möjligt att föreskriva att utsläpp
av koldioxid genom förbränning av bränslen som används i byggnader, för
vägtransporter och inom vissa ytterligare sektorer ska omfattas av det nya
utsläppshandelssystemet. Straffbestämmelserna i lagen anpassas efter det
nya utsläppshandelssystemet.

Det föreslås också ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om avgifter för sådana
beslut om avvisning eller kvarhållande av fartyg och beslut om förbud för
fartyg att anlöpa svensk hamn som fattas inom ramen för det befintliga
systemet för handel med utsläppsrätter.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2024.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...